Foto: ecoterra.sk

Sme zava­lení plas­tami, za kto­rých lik­vi­dá­ciu platí životné pro­stre­die veľkú daň. Stačí si len spo­čí­tať, koľko plas­to­vých oba­lov denne pou­ži­jeme a zaho­díme. Našťas­tie pri­bú­dajú eko­lo­gické rie­še­nia a ini­cia­tívy, ako prí­rode ško­diť menej. Prí­kla­dom je aj eko pre­dajňa s čapo­va­nou dro­gé­riou Eco­terra, ktorú otvo­rili v Trnave.

Čapo­va­nou dro­gé­riou nie­len, že šet­ríme prí­rodu, ale aj svoju peňa­ženku. Kupo­va­nie bez­o­ba­lo­vých výrob­kov totiž vychá­dza v pre­počte lac­nej­šie, ako kupo­va­nie fliaš s pra­cími a čis­tia­cimi pros­tried­kami. Pri­már­nym cie­ľom je však samoz­rejme reduk­cia spot­reby plas­to­vých oba­lov, pod­pora ich recyk­lá­cie a tým aj zní­že­nie emi­sií CO2 do ovzdu­šia. Prečo by sme mali obal vyho­diť, keď ho môžeme pou­žiť opä­tovne práve na čapo­vanú dro­gé­riu?

ecoterra.sk

Eko­lo­gicky pria­teľ­skú pre­dajňu Eco­terra otvo­rili na Ulici Ľud­mily Pod­ja­vo­rin­skej 22 v Trnave. Ako zákaz­ník tu náj­deš kva­litné pro­dukty od talian­skeho výrobcu, ktoré sú šetrné k prí­rode aj tvojmu zdra­viu. Sú vyrá­bané na rast­lin­nej báze a sú voľne roz­lo­ži­teľné v prí­rode. Nenáj­deš v nich totiž žiadne škod­livé che­mické látky ako edta, oxid chlo­ri­čitý, fos­for, bie­lidlá či umelé far­bivá a par­fémy. Sú preto šetrné pre pokožku ľudí, detí aj zvie­rat.

Bežne pre­dá­vaná koz­me­tika a dro­gé­ria je totiž plná agre­sív­nych che­mi­ká­lií, ktoré sa vylu­čujú do vody, pôdy aj ovzdu­šia. Kon­ta­mi­no­vaná voda sa opäť vra­cia k nám do domác­ností, napriek tomu, že je už vyčis­tená v čis­tičke. Zne­čis­tená pôda ovplyv­ňuje kva­litu plo­dín, ktoré jeme. Tým, že nebu­deme pod­po­ro­vať hro­ma­de­nie plas­tov, pros­pe­jeme život­nému pro­stre­diu aj vlast­nému zdra­viu. Možno sa ti to zdá ako malý krok, no ver, že sprá­va­nie kaž­dého jed­not­livca zaváži.

ecoterra.sk

Ako to v pre­dajni fun­guje? Podobne, ako keď si chceš nača­po­vať víno vo vinár­stve. Prí­deš s vlast­nou fľa­šou alebo iným oba­lom alebo si ho zakú­piš v pre­dajni a nača­pu­ješ si doňho mydlá, pra­cie pros­triedky či sapo­náty. Pla­tíš len za čistú váhu pro­duk­tov, vďaka čomu ušet­ríš za bale­nia, eti­kety a ďal­šie “mar­ke­tin­gové ozdoby”. Obal, ktorý si pou­žil, zre­cyk­lu­ješ tak, že si ho pri­ne­sieš aj nabu­dúce. Výho­dou je tiež to, že si kúpiš len také množ­stvo výrobku, ktoré sku­točne spot­re­bu­ješ.

Eco­terra sa snaží vyjsť zákaz­ní­kom v ústrety, preto zaviedla aj bez­platný roz­voztovaru v okolí Trnavy. Z pros­peš­nej eko pre­dajne sa môžu tešiť nie­len Trnav­ča­nia, ale aj oby­va­te­lia Mala­ciek. Eco­terra pre­dajňa done­dávna fun­go­vala aj v Bra­ti­slave, no aktu­álne hľadá nové pries­tory. Je teda prav­de­po­dobné, že aj Bra­ti­slav­ča­nia budú môcť čoskoro využí­vať čapo­vanú dro­gé­riu.

ecoterra.sk

Pozri aj: Bobees: Sebastián sa rozhodol vniesť k nám nové chute, a tak vytvoril pravé slovenské nechmelené zázvorové pivo

StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)