Foto: Pixabay.com

Či sa práve roz­ho­du­ješ medzi dvomi pra­cov­nými mies­tami, máš pra­vi­delný prí­jem, pra­cu­ješ na voľ­nej nohe, štu­du­ješ, alebo si na mater­skej, o peniaze je núdza tak­mer vždy. Ak si chceš aj ty tro­chu pri­vy­ro­biť, smelo čítaj ďalej.

V minulom článku sme ti predstavili mobilné aplikácie, ktoré dokážu zarobiť peniaze. Dnes ti preto predstavujeme veľký zoznam stránok, vďaka ktorým môžeš zarábať peniaze aj z pohodlia domova. Určite sa nájde niečo, čo ťa baví a ovlá­daš. Tak prečo sa o to nepo­de­liť a tro­chu si popri tom aj zaro­biť?

Ako sa dá zarobiť cez internet?

Všeobecné

Foto: Pexels

Plná peňaženka– Získaj z každého nákupu až 15 percent späť. Ak odporučíš produkt svojim priateľom, na účet sa ti pripíše 10 €.

Indadash– Máš Instagram a viac sledovateľov ako je priemer? Indadash ti bude platiť za to, keď uverejníš na svoj profil komerčnú fotografiu.

We Work Remo­tely — Nájdi si prácu, ktorá sa neviaže na kon­krétnu loka­litu.

Remote OK — Nájdi si prácu, ktorú môžeš vyko­ná­vať kde­koľ­vek.

Upwork — Hľa­daj nezá­vislé prí­le­ži­tosti pre všetky druhy pro­fe­si­oná­lov.

Fiverr — Nastav si cenu od $5 a pre­dá­vaj svoje skladby, logá a mnoho ďal­šieho vo viac ako 100 kate­gó­riách.

Fre­e­lan­cer — Hľa­daj prácu podľa svo­jich schop­ností a apli­kuj na vybrané miesto.

Peop­le­Per­Hour — Pre­dá­vaj svoje služby v oblasti dizajnu, obsahu, pre­daja, mar­ke­ting, audia, videa a pod.

Guru — Pre­hľa­dá­vaj data­bázu tisícky pra­cov­ných ponúk v nie­koľ­kých kate­gó­riách.

Nabbesh — Nájdi svo­jich kli­en­tov medzi top biz­nismi na Stred­nom Východe a v Sever­nej Afrike.

Rady a vedomosti

Foto: Pixabay

Savvy — Vyučuj online cez video chat; auto­ma­tická platba.

Coach.me — Staň sa digi­tál­nym kou­čom a zarob na svo­jich odbor­ných zna­los­tiach.

Cla­rity — Nastav si minú­tovú tarifu hovoru a podeľ sa s pod­ni­ka­teľmi a star­tu­pis­tami o uži­točné rady.

Curi­ous — Vytvor si online hodiny a pri­vy­rob si vďaka poplat­kom, odpo­rú­ča­niam a tipom.

Skills­hare — Vytvor si vlastný kurz a zará­baj na licenč­ných poplat­koch.

Udemy — Vytvor svoj vlastný online kurz a vyučuj dru­hých čokoľ­vek, čo ťa baví a ide ti.

Drobné úlohy

Foto: Pixabay

Spa­re5 — Využi svoj voľný čas na spl­ne­nie rých­lych úloh cez počí­tač alebo mobilnú apli­ká­ciu, zapla­tené dosta­neš cez Pay­Pal.

Mecha­ni­cal Turk — Pri­vy­rob si vyko­ná­va­ním jed­no­du­chých úloh, ktoré vyža­dujú ľud­skú inte­li­gen­ciu.

Tas­kRab­bit — Nájdi jed­no­du­chú prácu – fyzickú (pre­važne USA) a aj vir­tu­álnu; sta­nov si mzdu aj roz­pis práce.

Supa­hands — Zarob si extra peniaze ako vir­tu­álny per­so­nálny asis­tent.

Kódovanie a dizajn

Foto: Pixabay

Crew — Zís­kaj prí­stup k vyso­ko­kva­lit­ným pla­te­ným pro­jek­tom, ktoré si môžeš sám vybrať.

Top­tal — Apli­kuj a pri­poj sa k exklu­zív­nej sieti nezá­vis­lých vývo­já­rov a dizaj­né­rov.

Sim­pli­le­arn — Uč dru­hých prog­ra­mo­va­nie, spra­co­va­nie objem­ných dát, ana­lýzy a digi­tálny mar­ke­ting .

Envato Stu­dio — Apli­kuj a pri­poj sa ku komu­nite nezá­vis­lých vývo­já­rov a dizaj­né­rov.

Code­men­tor — Nastav si vlastné tempo a mzdu a pomôž svo­jím kole­gom vývo­já­rom.

Envato Tuts+ — Nauč dru­hých, ako kódo­vať, dizaj­no­vať, ilus­tro­vať, foto­gra­fo­vať alebo tiež web dizajn.

You­Work­ForT­hem — Pre­daj svoje fonty a výtvarné návrhy.

99De­sig­ners — Hľa­daj otvo­rené súťaže, pred­lož návrhy svojho dizajnu, vyhraj a zarob peniaze.

48hours­logo — Pre­zri si mnohé dizaj­nové súťaže a spoj sa pod­ni­ka­teľmi, ktorí potre­bujú nové logo, web­stránku alebo mate­riály na tlač.

Fotografie a video

Foto: Pixabay

Stoc­kimo — Nahraj svoje foto­gra­fie z iPhone-u a pre­meň ich na peniaze.

Lob­ster — Či už si ama­tér­sky foto­graf alebo pro­fe­si­onál, obsah svo­jich sociál­nych sietí môžeš pre­dať tu.

Foto­lia — Odošli svoje foto­gra­fie a pre­dá­vaj na všet­kých Adobe plat­for­mách..

Bigs­tock — Pre­dá­vaj svoje obrázky a ilus­trá­cie.

500px — Pri­daj sa ku vyše 5- mili­ó­no­vej komu­nite foto­gra­fov a začni aj ty pre­dá­vať svoje foto­gra­fie.

Snap­wire — Zarob si vďaka svo­jím fot­kám.

Ima­geB­rief — Vytvor si port­fó­lio a pre­daj svoje práce.

123RF — Pre­dá­vaj svoje ori­gi­nálne foto­gra­fie, vek­to­rové ilus­trá­cie alebo video­nah­rávky.

Alamy — Pre­daj obrázky, vek­tory či ani­má­cie.

Fre­e­Di­gi­talP­ho­tos — Zarob pre­da­jom svo­jich obráz­kov a digi­tál­nych ilus­trá­cií.

iStock —Ďal­šia stránka na pre­daj foto­gra­fií, ilus­trá­cií, videa a audia.

Shut­ters­tock — Teraz môžeš svoje vek­tory, ilus­trá­cie, snímky a zábery na tejto stránke pre­dá­vať aj ty.

Video­B­locks — Zarob si pre­da­jom video zábe­rov.

Dis­solve — Nahraj svoje video klipy a začni zará­bať.

Pivots­hare — Začni svoj vlastný kanál, nahraj videá a zará­baj.

Písanie

praca-z-domu-interez

Scrip­ted — Vyber si svoje oblasti záujmu, píš podľa vlast­ného roz­vrhu a dostá­vaj pra­vi­delný prí­jem.

Textb­ro­ker — Zís­kaj prí­stup k tisíc­kam pro­jek­tov a pre­meň svoje pisa­teľ­ské schop­nosti a zruč­nosti v nejaký záro­bok.

Text­Mas­ter — Pra­cuj odkiaľ chceš a vytvá­raj články, web­stránky a viac.

Pozri aj: Stačí sa poprechádzať či odfotiť čo sa ti páči. Toto je 7 aplikácií do smartfónu, ktoré ti zarobia peniaze

 

startitup

StartItUp.sk

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.
Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.

Uložiť článok

Najnovšie články