foto: Unsplash

Smart­fóny sa stali ne­vy­hnut­nou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov.

Píše sa 21. sto­ro­čie. Každý ti chce ne­ná­padne „po­tiah­nuť“ ne­jaké tie drobné z vrecka. Tak fun­guje ka­pi­ta­liz­mus. Svoje o tom ve­dia aj vý­rob­co­via mo­bil­ných ap­piek. Tak­mer žiadny z top pro­du­cen­tov hlavne zá­bav­ných ap­li­ká­cií ti nedá nič za­darmo, a to aj keď pri nich svieti ná­pis zdarma. Ši­kovne za­pra­co­vané mik­ro­trans­ak­cie a re­klamy ti ro­bia z po­koj­ného vy­uží­va­nia ap­piek ho­tové peklo. Nájdu sa však aj vý­nimky. Ich tvor­co­via sa roz­hodli od­me­niť svo­jich uží­va­te­ľov. Sa­moz­rejme, niečo za niečo. Poďme sa na ne po­zrieť.

Od­menu za po­čet kro­kov ti sľu­buje Bit­wal­king

Bit­wal­king ťa za­sype du­kátmi za oby­čajné krá­ča­nie. Nie je to však ap­li­ká­cia na pod­poru tvo­jej kon­dí­cie. Ide o ťažbu kryp­to­meny Wal­king $, ktorú vy­me­níš za re­álny do­lár, prí­padne za sku­točný to­var v in­ter­ne­to­vom ob­chode. Ťažba je ná­ročná a ne­vhodná pre le­niv­cov. Vy­ťa­žiť vir­tu­álny do­lár ťa to­tiž bude stáť pekné úsi­lie – až 10 000 kro­kov. Takže po­riadna ma­kačka. Či to stojí za to, je na tvo­jom uvá­žení. Pra­vidlá sa môžu ešte zme­niť, keďže od mi­nu­lého roka pre­bieha tes­to­va­cia be­ta­ver­zia.

foto: Unsplash

Sli­de­joy – re­klama všade, kam sa len po­zrieš

Za pre­ná­jom svojho re­tina disp­leja do­sta­neš za­pla­tené. Jed­no­du­cho sa ti na upra­ve­nej uzam­knu­tej ob­ra­zovke zo­bra­zia re­klamy a iné lá­kadlá, ktoré si pre­ze­ráš. Z výšky od­meny ur­čite ne­pad­neš na za­dok. Každý deň zís­ka­vaš ohod­no­te­nie v po­dobe ka­rá­tov. Ich denné množ­stvo však ko­líše. Za ti­sícku máš do­lár.

foto: Unsplash

Pre špor­tov­cov je tu Pact

Rád špor­tu­ješ, ale ni­kto ti za to ne­platí? Je tu spra­vod­livé rie­še­nie. Vý­ho­dou je aj to, že ap­li­ká­cia Pact od­me­ňuje ak­tív­nych a trestá le­niv­cov. Pri re­gis­trá­cii si na­sta­víš ciele, ktoré chceš do­siah­nuť a množ­stvo pe­ňazí, ktoré obe­tu­ješ v prí­pade zly­ha­nia. A tak člo­vek, ktorý plní dané ciele, do­stáva pe­niaze od tých, čo ich ne­pl­nia tak ako majú.

foto: Unsplash

Pries­kumy od Go­oglu

Jed­no­du­chá ap­li­ká­cia Go­ogle Opi­nion ti bude v ná­hod­ných in­ter­va­loch po­nú­kať rôzne pries­kumy. Sa­moz­rejme, že za ich vy­pl­ne­nie do­sta­neš malú od­menu.Táto sa ti pri­po­číta na konto v Go­ogle Play. Zá­ro­bok mô­žeš po­u­žiť na ná­kup rôz­nych ap­li­ká­cií podľa svojho gusta.

foto: Unsplash

Za­rá­baj ako ama­tér­sky fo­to­graf po­mo­cou Foap

Se­ri­óz­nej­šiu mož­nosť zá­robku ti pri­náša ap­li­ká­cia Foap, ktorá je plat­for­mou na pre­daj fo­to­gra­fií. Ak si fo­to­graf a tvoje foto sa predá za od­po­rú­čanú cenu 8 eur, do­stá­vaš rovnú po­lo­vicu. Ap­li­ká­cia je jed­no­du­chá a pre­hľadná. Umož­ňuje ti na­hrať fo­to­gra­fie do fo­to­banky priamo z mo­bil­ného te­le­fónu, prí­padne iných ap­li­ká­cií na prácu s fo­to­gra­fiami.

foto: Unsplash

Snap­wire pre profi fo­to­gra­fov

Ak si chceš bu­do­vať svoj biz­nis s fo­to­gra­fiami se­ri­óz­nej­šie ako značku, tak je tu Snap­wire. Na­hraj top fotky zo svo­jej zbierky a pre­dá­vaj ich. Všetko fun­guje jed­no­du­cho – pri­dá­vaš fo­to­gra­fie a zís­ka­vaš body. Ak po­stú­piš na vyšší le­vel, mô­žeš pri­jí­mať správy od zá­u­jem­cov a pre­dá­vať. Ná­sledne ti pri­padne až 70 per­cent zo zá­robku.

foto: Unsplash

Mi­Pic

Pri fo­to­gra­fiách predsa len zo­sta­neme. Tieto ap­li­ká­cie po­sky­tujú asi naj­vyš­šie zá­robky. Mi­Pic však po­núka ešte viac. Ok­rem zá­robku z pre­daja fo­to­gra­fií majú zá­u­jem­co­via mož­nosť ne­chať si vy­tla­čiť tvoje dielo na rôzne pred­mety, ktoré si ná­sledne ob­jed­najú. Po­tla­čené pred­mety sa po­sie­lajú k zá­kaz­ní­kovi. Šťastný fo­to­graf tak do­stáva 20 per­cent zo zisku. Ap­li­ká­cia je do­stupná iba na iTu­nes alebo vo web ver­zii.

foto: Unsplash

Pozri aj: Nedokážete si nič usporiť? Vďaka tejto novoročnej výzve môžete ušetriť až 1500 eur bez toho, aby ste si to vôbec uvedomili

the­next­web.com
Uložiť článok

Najnovšie články