Foto: Instagram.com/dodinko66, Flickr

Stredné Slo­ven­sko skrýva mnoho krás.

His­tó­riu a kul­túru mô­žeme ob­di­vo­vať na­prí­klad v Ban­skej Bys­trici či Štiav­nici, prí­rodu na­prí­klad v okolí štiav­nic­kých taj­chov. Má­lo­kto však vie, že v tejto lo­ka­lite, v ma­lič­kej a ne­ná­pad­nej obci Víg­ľaš, sa ukrýva aj ďalší skvost. Ne­vyt­vo­rila ho však prí­roda, ale ľu­dia. Ide o uni­kátny most, ktorý bol ke­dysi va­gó­nom. Až do 60. ro­kov bol v bež­nej že­lez­nič­nej pre­vádzke a ľu­dia v ňom se­dá­vali po­čas cesty do práce či na vý­let, po­tom ho vy­ra­dili.

No na­miesto toho, aby va­gón skon­čil na šro­to­visku, na­šiel nové vy­uži­tie a dnes ním ľu­dia pre­chá­dzajú po­nad rieku Sla­tina. Slúži to­tiž ako bežný most, iba s tým roz­die­lom, že nemá pi­liere a ne­na­vr­hli ho žiadni in­ži­nieri. Jed­no­du­cho ho sta­čilo pre­lo­žiť po­mo­cou že­ria­vov a bul­do­zé­rov cez rieku. To však bolo dávno a za tie roky most pod­ľa­hol po­ve­ter­nost­ným vply­vom a za­čal sa po­ma­ličky roz­pa­dať. V pod­lahe chý­bali do­sky a pre­chod cez most ne­bol bez­pečný. Hro­zilo, že tu­ris­tickú at­rak­ciu budú mu­sieť od­strá­niť.

Do zá­chrany uni­kát­neho mosta, ktorý nemá ši­roko ďa­leko ob­dobu, sa však pus­tili dob­ro­voľ­níci a oby­va­te­lia obce, ktorí ho pekne zre­kon­štru­ovali. Za pe­niaze po­skyt­nuté ob­cou Víg­ľaš opra­vili pod­lahu, va­gón do­stal nový ná­ter a môže tak ďa­lej slú­žiť. Miest­nym, prí­le­ži­tost­ným po­cest­ným aj zve­da­vým tu­ris­tom. Z oby­čaj­ného pre­chodu po­nad rieku to­tiž robí zá­ži­tok a pri po­hľade z diaľky pô­sobí ta­jomne a tak tro­chu roz­práv­kovo. Predsa len, ta­kýto vlá­či­kový most sa len tak ne­vidí.

Pozri aj: 9 tunelov, unikátny viadukt a 93 km naprieč úžasnou prírodou. Toto je najkrajšia železničná trať na Slovensku

#cestujemdoma

Spoznávaj Slovensko a jeho krásy, podpor domácu ekonomiku a cestovný ruch.

0
Uložiť článok
Komentovať