Startitup

branči / / News
Fran­cúz­sko zavá­dza ofi­ciálne off­line hodiny pre zamest­nan­cov.

Nový rok 2017 nemusí byť len prí­le­ži­tos­ťou zamys­lieť sa nad minu­los­ťou ale tak­tiež správny čas vytvo­riť si plán do budúc­nosti. Vo Fran­cúz­sku dostane zrejme novú chuť do života mno pra­cu­jú­cich ľudí. Od 1. janu­ára totiž kra­jina pri­jala zákon, ktorý vyža­duje, aby spo­loč­nosti s viac ako 50 zamest­nan­cami vyhra­dili takz­vané off­line hodiny. Počas tohto času budú mať zamest­nanci právo igno­ro­vať e-maily a iné povin­nosti z online sveta.

fr
mooxidesign.com
Zamest­ná­va­teľ tak nebude mať právo potres­tať svo­jich pra­cov­ní­kov, keď si odmietnu skon­tro­lo­vať e-mai­lovú mimo urče­ných hodín. Potre­buje tvoj šéf dopl­niť tabuľky práve keď si pochut­ná­vaš na večeri? Má smolu, nemu­síš sa tým zaobe­rať, pre­tože právne bude všetko poriadku. Teda ak pra­cu­ješ vo Fran­cúz­sku. Aká bude však rea­lita sa môžeme len dom­nie­vať. Nie len preto, že na Slo­ven­sku takýto zákon nie je v pláne. V praxi sa bude zrejme rie­šiť aj nejaké morálne hľa­disko a snaha nena­štr­biť si dobré vzťahy so zamest­ná­va­te­ľom.
Startup Stock Photos
pixabay

Dohoda nie je úplne revo­luč­ným rie­še­ním. V minu­losti mnoho spo­loč­ností prišlo s naria­de­ním zákazu kon­tak­to­va­nia zamest­nan­cov po ukon­čení pra­cov­ných hodín. Tech­no­lo­gické firmy majú pre­dov­šet­kým obavy, že by to mohlo ublí­žiť ich cel­ko­vej pro­duk­ti­vite v kan­ce­lá­rii. Mnoho pozí­cií si zakladá na aktu­ál­nosti a výpadky by mohli nabú­rať cel­kový chod firmy.

off
officelovin.com

Avšak stále sa jedná o jeden zo zásad­ných kro­kov, ktoré bude väč­šina fran­cúz­skych firiem prav­de­po­dobne rešpek­to­vať. Pra­covný a súkromný život Fran­cú­zov by sa mal dostať do rov­no­váhy. Nemalo by sa stať, že zamest­nanci budú musieť z ničoho nič všetko nechať tak a začať sa veno­vať pra­cov­ným povin­nos­tiam len preto, že si ich šéf zau­mie­nil. Mohlo by to tak­tiež eli­mi­no­vať tlak, pri pre­uka­zo­vaní pra­cov­nej loja­lity, tým že musia pra­co­vať kedy­koľ­vek ich o to nie­kto požiada.

startitup

engadget.com, startitup.sk

0
Komentovať (0)