Ak chceš niečo zme­niť, naj­dô­le­ži­tej­šie je začať.

Počas nasle­du­jú­cich 100 dní sa riaď týmito 60 krokmi. Po 100 dňoch vyhod­noť, či si úspeš­nejší, pokoj­nejší, šťast­nejší a vyrov­na­nejší. Ideš do toho?

Článok pokračuje pod videom ↓

Upra­to­va­nie

 1. Zbav sa vecí, ktoré už nevy­uži­ješ. V rámci trie­de­nia vecí si v nich sprav poria­dok – uspo­ria­daj si dôle­žité doku­menty, knihy a pod.
 2. Začni sa ria­diť pra­vid­lom, že všetko po pou­žití vrá­tiš späť na svoje miesto.
 3. Spíš si zoznam vecí, ktoré v domác­nosti plá­nu­ješ uro­biť už dlh­šie (napr. vyma­ľo­va­nie izby, či výmena žia­rovky) a zre­a­li­zuj ich.

Šťas­tie

 1. Každý deň si na papier napíš mini­málne 5 vecí, za ktoré si vo svo­jom živote vďačný.
 2. Napíš si zoznam 20 malých, ľahko zre­a­li­zo­va­teľ­ných cie­ľov a počas nasle­du­jú­cich 100 dní ich všetky splň (napr. zájsť do novej kaviarne, nie­koho nav­ští­viť, uva­riť nejaké jedlo…)
 3. Začni si viesť den­ník, do kto­rého si budeš zapi­so­vať svoje pocity – čo ťa pote­šilo, prečo si mal nega­tívne pocity, čo sa ti poda­rilo a nepo­da­rilo…
 4. Aspoň raz denne sa poriadne zasmej.
sbc_002-1024x683
anthonygeorgis.com

Seba­roz­voj

 1. Vyber si nejakú náročnú knihu z oblasti, ktorá ťa zau­jíma a pre­čí­taj ju.
 2. Každý deň sa nauč niečo nové (cudzie slovo, výraz v cudzom jazyku, nový postup…)
 3. Počas nasle­du­jú­cich 100 dní zraz sťa­žo­va­nie sa na naj­niž­šiu možnú mieru. Nega­tívne myš­lienky vedú k nega­tív­nym výsled­kom.
 4. Vyhlás vojnu odkla­da­niu budíka na neskôr. Vstaň hneď, ako zazvoní, otvor okno a tro­cha sa roz­hýb.
 5. Každé ráno venuj pár minút tomu, že napí­šeš na papier myš­lienky, s kto­rými vstá­vaš. Aby si sa pozi­tívne nala­dil, napíš si, načo sa dnes tešíš.
 6. Sústreď sa na to, čo chceš dosiah­nuť a akou oso­bou sa chceš stať.

Peniaze

 1. Veď si počas týchto 100 dní presný roz­po­čet. Zazna­me­naj všetky svoje príjmy a výdavky, aj tie naj­men­šie. Budeš prí­jemne prek­va­pený, aký pre­hľad tým zís­kaš.
 2. Nájdi si na inter­nete 10 finanč­ných rád, ktoré ti budú vyho­vo­vať a riaď sa nimi (napr. cho­diť na nákupy s obme­dze­nou hoto­vos­ťou).
 3. Ak pla­tíš hoto­vos­ťou a nie kar­tou, z výdavku v min­ciach si vždy niečo odlož bokom. Uvi­díš, aká pekná suma sa ti za 100 dní naz­biera.
 4. Neku­puj si nič, čo nie je naozaj nevy­hnutné. Šetri.
 5. Poob­ze­raj sa po mož­nosti doda­toč­ného príjmu. Je via­cero mož­ností pri­vy­ro­biť si prá­cou z domu, či zabez­pe­čiť si pasívny prí­jem.
cestovanie
redwigwam.com

Časový manaž­ment

 1. Začni využí­vať to-do listy.
 2. Aby bolo tvoje plá­no­va­nie úspešné, zisti a zapíš si, koľko ti jed­not­livé čin­nosti trvajú.
 3. Zre­du­kuj čin­nosti, ktoré ti nič nepri­ná­šajú na mini­mum.
 4. Iden­ti­fi­kuj svo­jich naj­väč­ších požie­ra­čov času a čo naj­viac ich zre­du­kuj (napr. Face­book, TV a pod.)
 5. Povedz rázne nie mul­ti­tas­kingu. Vždy sa sústreď len na jednu dôle­žitú úlohu a do ďal­šej sa pusti, až keď ju dokon­číš.
 6. Každý večer si naplá­nuj svoj nasle­du­júci deň.
 7. Ako prvú čin­nosť dňa si naplá­nuj vždy tú naj­ná­roč­nej­šiu a naj­hor­šiu úlohu. Zbav sa jej čím skôr.
 8. Kaž­dých 7 dní si v den­níku zod­po­ve­daj na nasle­dovné otázky: Čo som dosia­hol? Čo mi nevyšlo? V čom som sa zacho­val správne?
 9. Ako poslednú pra­covnú čin­nosť si každý deň naplá­nuj upra­ta­nie svojho pra­cov­ného stola. Ráno sa tak budeš môcť pus­tiť do práce s oveľa prí­jem­nej­ším poci­tom.
 10. Spíš si zoznam svo­jich prí­sľu­bov a záväz­kov. Čer­ve­ným perom vyškrtni všetko, čo ti buď nerobí radosť, alebo ťa nepri­vá­dza bliž­šie k tvo­jim cie­ľom.
 11. Pred začiat­kom kaž­dej novej úlohy sa spý­taj sám seba, nakoľko je pre teba dôle­žitá. Odpo­vedi pris­pô­sob čas, ktorý jej venu­ješ.
enterpreneur-1024x683
enterpreneur.com

Zdra­vie

 1. Ak každý deň zre­du­ku­ješ prí­jem kaló­rií len o 175 kcal, za 100 dní zho­díš 2,5 kg.
 2. Do svojho jedál­nička zaraď na každý deň zele­ninu.
 3. Mini­málne 1x denne si dopraj nejaké ovo­cie.
 4. Začni pou­ží­vať zdravé alter­na­tívy zdra­viu škod­li­vých potra­vín.
 5. Ak potre­bu­ješ pár kíl zho­diť, použi trik jede­nia z men­ších tanie­rov. Menší tanier sa zdá byť plným aj pri men­šom množ­stve potravy.
 6. Ak máš rád džúsy, pi len tie 100%-né.
 7. Nepi žiadne sla­dené nápoje, naj­zdrav­šia je neochu­tená voda.
 8. Napíš si zoznam 10 zdra­vých a chut­ných raňa­jok a strie­daj ich.
 9. Napíš si zoznam 20 ľah­kých a zdra­vých jedál, ktoré môžeš kon­zu­mo­vať na obed a na večeru. Každý deň si z tohto zoznamu dopraj niečo iné.
 10. Vytvor si zoznam 10 ľah­kých snac­kov.
 11. Vždy ku koncu týždňa si sprav jedál­ni­ček na ďalší týž­deň.
 12. Veď si den­ník kon­zu­mo­va­ných jedál, pomôže ti to ovlá­dať svoje chute.
 13. Každý deň venuj mini­málne 20 minút neja­kej pohy­bo­vej akti­vite.
 14. Každý deň sa pokús ata­ko­vať odpo­rú­čanú hra­nicu 10 000 kro­kov.
 15. Moni­to­ruj svoju váhu na týž­den­nej báze.
 16. Každú hodinu vypi pohár vody. Exis­tujú už aj appky, ktoré ťa na to upo­zor­nia.
 17. Každý deň venuj nie­koľko minút mod­litbe, či medi­tá­cii.
slide_345531_3617171_free-1024x683
huffingtonpost.com

Vzťahy

 1. Každý deň si napíš jednu dobrú vlast­nosť svojho par­tnera.
 2. Zazna­me­ná­vaj svo­jich 100 dní na fotky. Daruj ich aj ľuďom, ktorí na nich sú.
 3. Neza­bú­daj na slová ako mám ťa rád, ľúbim ťa, ďaku­jem, že si, potre­bu­jem ťa… A pre­páč. Každý deň tiež nie­komu venuj aspoň jedno obja­tie.
 4. Zame­raj sa na vyhľa­dá­va­nie nových ľudí.
 5. Ak ťa nie­kto nahnevá, nere­a­guj hneď. Dopraj si čas na vyc­hlad­nu­tie.
 6. Vyhľa­daj ľudí, s kto­rými si už dávno nebol v kon­takte a chý­bajú ti.
 7. Nesúď dru­hých.
 8. Každý deň urob aspoň jeden dobrý sku­tok. Môžeš napr. pris­pieť do neja­kého zdru­že­nia, pomôcť v útulku, či zapla­tiť nie­komu za tebou kávu.
 9. Nešetri chvá­lou a pochvál kaž­dého, kto si to zaslúži.
 10. Buď dob­rým poslu­chá­čom. Ak je to tvo­jím zloz­vy­kom ská­kať dru­hým do reči, snaž sa to obme­dziť.
 11. V kaž­dom člo­veku sa snaž nájsť niečo dobré.
 12. S nikým sa nepo­rov­ná­vaj.
 13. V činoch dru­hých ľudí hľa­daj ich dobré úmysly.
 14. Všetko rob na 100%, naj­lep­šie, ako vieš a ver, že to tak robia aj druhí.
141020-hipstersfood-stock-1024x683
huffingtonpost.com

startitup

startitup.sktreat-depression.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blog.oxforddictionaries.com
Všetko začína v tvojej hlave
Uložiť článok

Viac článkov