Vymydli si

branči / / News
Matúš Pokorný je mladý šikovný chla­pec. Za svoj pro­jekt, kto­rému sa venuje od roku 2015, zís­kal kon­com roka oce­ne­nie LEAF Award 2016, ktoré sa ude­ľuje inšpi­ra­tív­nym deťom do 16 rokov.

Matúš sa venuje výrobe mydie­lok, v kto­rých sú ukryté malé hračky. Tie majú moti­vo­vať deti, aby si čas­tej­šie umý­vali ruky, a tak z tohto mydla vznikla aj didak­tická pomôcka. Deti si svoju hračku doslova Vymyd­lia! Všetky zárobky inšpi­ra­tív­neho Sekul­čana pri­tom putujú na pomoc jeho bra­tovi Jaku­bovi trpia­cemu det­skou moz­go­vou obr­nou.

Ahoj, Matúš, už je to nejaký čas odkedy si začal vyrá­bať mydielka pre dobrú vec. Kam sa za ten čas tvoj cha­ri­ta­tívny pro­jekt posu­nul?

Pra­cu­jem na vlast­nej výrobni, na e-shope, nových pro­duk­toch a zbie­ram 2 % z dane na špe­ciálne upra­venú sto­ličku pre Kubka. Keď som si zlo­mil ruku a nemo­hol som hrať stolný tenis, vymys­lel som vonný mag­net, myd­lo­prs­teň, myd­lo­meno a troj­ružu. Na por­táli Sashe som zalo­žil vlastnú značku, kde sa sna­žím pro­pa­go­vať svoje výrobky.

Prečo si sa roz­ho­dol práve pre prácu s myd­lom? Čo všetko potre­bu­ješ pri pro­cese výroby?

Výroba mydla je už tak­mer 6 rokov moje hobby, vyrá­bal som si ho pre vlastnú potrebu. Spo­jil som prí­jemné s uži­toč­ným a pro­stred­níc­tvom svojho koníčka pomá­ham bra­tovi. Potre­bu­jem myd­lovú hmotu, silice, mine­rálny pig­ment, oleje a hračky. Tie sú zákla­dom myd­loh­ra­čiek.

facebook.com/matuskovemydla

Ako rea­go­vali na tvoju prácu roves­níci? Pod­po­ro­vali ťa?

Áno, ozvalo sa mi nie­koľko roves­ní­kov z celého Slo­ven­ska, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jem. Zor­ga­ni­zo­vali sme pred Via­no­cami nie­koľko zbie­rok hra­čiek.

Aké sú tvoje plány do budúcna, kam by si to chcel dotiah­nuť?

Chcel by som , aby tento pro­jekt fun­go­val online po celý rok, nie­len pred Via­no­cami. Aby si mohol mydielko objed­nať kto­koľ­vek, kedy­koľ­vek a pomôcť tak dob­rej veci.

facebook.com/matuskovemydla

V akých ďal­ších prog­ra­moch či zdru­že­niach sa momen­tálne anga­žu­ješ?

V spo­lu­práci s Kikou Ulič­nou sa môj pro­jekt dostal do semi­fi­nále v súťaži STEM Awards 2017 v Cameb­ridge. Moje moti­vačné mydlo s hrač­kou postú­pilo medzi top 5 nápad, ktorý by pomo­hol zní­žiť úmr­tnosť detí pred dovŕ­še­ním pia­teho roku veku v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sveta. Myd­loh­račka by pomohla deťom v Afrike chrá­niť sa pred hnač­ko­vým ocho­re­ním.

facebook.com/matuskovemydla

Okrem toho som dob­ro­voľ­ní­kom OZ Čaro­vný prú­tik. Orga­ni­zu­jeme tvo­rivé dielne pre deti s viac­ná­sob­ným pos­ti­hnu­tím s hlav­nou diag­nó­zou DMO (det­ská moz­gová obrna). Momen­tálne pra­cu­jeme na pro­jekt , v kto­rom na Dob­rej kra­jine robíme fun­dri­sing na tvo­rivý mate­riál.

Kde si môžu ľudia kúpiť tvoje pro­dukty?

Face to face, naprí­klad v Sta­rej trž­nici hore na poschodí tak­mer každú sobotu od 10:00 do 14:00, budem súčas­ťou Dob­rého trhu, Malac­kej šošo­vice, na Trnav­skom rínku a na iných kul­túr­nych a spo­lo­čen­ských podu­ja­tiach. Na Sashe pod znač­kou Didlo a u mňa na Vymydli si na face­bo­oku, kde je vždy naj­čerstvej­šia ponuka. Na stránke Vymydli si je vždy aktu­álna pozvánka, kde ma záu­jem­co­via môžu najb­liž­šie nájsť.

Pozri aj: Slovák Vlado vyrába ručne kované damaškové nože inšpirované severskou mytológiou. Jeho práca je dôkazom, že remeslo na Slovensku stále žije

StartItUp.sk
0
Komentovať (0)