Foto: ŠVPS

Štátna veterinárna a potravinová správa SR realizovala v januári kontroly potravín.

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v januári 2024. 2 174 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 793 právnych subjektov a 1 229 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 144 kontrolách a z uvedeného počtu bolo zistených 547 nedostatkov.

Viaceré nedostatky

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní.

Kontrolóri objavili napríklad nevyhovujúcu hygienu v skladovacích priestoroch, znečistenú podlahu exkrementami hlodavcov, predaj rozbalených mäsových výrobkov so zmenenými senzorickými vlastnosťami alebo znečistenie plesňou a prachom chladiacich zariadení.

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 41 blokových pokút v celkovej výške 2 300 eur.

Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 38 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 114 970 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 45 000 eur, uvádzajú potravinári na svojom webe.

Uložiť článok

Najnovšie články