Foto: wikimedia.org

D­opl­n­ková služba vám preplatí celú pre­pad­nutú le­tenku vrá­tane le­tis­ko­vých po­plat­kov a ďalších nákladov.

Ak by však pre zá­važ­nosť si­tu­ácie ces­tu­jú­cemu predsa len lie­tadlo od­le­telo, Re­gi­oJet sa roz­ho­dol, že im z vlast­ných ná­kla­dov za­platí celú pre­pad­nutú le­tenku vrá­tane le­tis­ko­vých po­plat­kov, príp. roz­diel a po­platky spo­jené s pre­re­zer­vá­ciou le­tenky na iný ter­mín.

Služba Zá­ruka od­letu sa dá do­kú­piť ako do­pl­n­ková služba v re­zer­vač­nom sys­téme Re­gi­oJetu pri kúpe vla­ko­vého alebo au­to­bu­so­vého lís­tka na le­tisko do 24 ho­dín pred od­cho­dom. Cena služby je € 4,- a platí na všetky spoje Re­gi­oJetu, na spoje par­tner­ských do­prav­cov a v au­to­bu­soch Air­port Ex­press na praž­ské Le­tisko Vác­lava Havla, ak je celá trasa za­kú­pená na je­den lís­tok Re­gi­oJetu.

Túto službu je možné vy­užiť pri ceste na le­tiská vo Viedni, Prahe, Bu­da­pešti, Dráž­ďa­noch, Frank­furte, Ber­líne, Kra­kove, Mní­chove a Ko­líne.

Ces­tu­júci mu­sia do­dr­žať mi­ni­málnu ča­sovú re­zervu me­dzi ča­som pra­vi­del­ného prí­chodu spoja Re­gi­oJetu a ča­som od­letu spoja uve­de­ného na le­tenke. Pri od­le­toch v rámci schen­gen­ského pries­toru ide o 2,5 ho­diny a mimo schen­gen­ský pries­tor 3,5 ho­diny.

foto: TASR (archív)

Cie­ľom Re­gi­oJetu je za­bez­pe­čiť to, aby sa zá­kaz­ník ne­mu­sel pri ceste na le­tisko obá­vať toho, že mu na­prí­klad kvôli záp­cham, ne­hode či inej mi­mo­riad­nosti uletí lie­tadlo a le­tenka mu pre­padne. Zá­kaz­níc­kej sta­rost­li­vosti ve­nuje Re­gi­oJet v prí­pade meš­ka­nia obecne veľkú po­zor­nosť.

Ok­rem no­vinky Zá­ruka od­letu ces­tu­jú­cim od mi­nu­lého roka au­to­ma­ticky fi­nančne kom­pen­zuje vý­raz­nej­šie meš­ka­nie ex­pres­ného vlaku či au­to­busu, a to bez ohľadu na to, či meš­ka­nie vzniklo vi­nou do­pravcu. Pri veľmi vy­so­kom meš­kaní vra­cia do­pravca celé ces­tovné.

Pozri aj: Veľký prehľad: Do Chorvátska sa tento rok dostanete pohodlne aj vlakom či autobusom. Takéto sú ceny

Príbehy
0
Komentovať (0)