Čo znamená pojem "oikos" z ktorého neskôr vzniklo slovo ekonómia?

Pixabay

Slovo ekonómia pochádza z gréckeho lat. oeconomia ("patričné zadelenie/hospodárnosť, úspornosť"), ktoré pochádza z gréckeho slova oikonomia ("vedenie domácnosti, správa"), ktoré vzniklo zo slov oikos ("dom, hospodárstvo") a nomos ("pravidlo, zákon").

Čo znamená pojem HDP?

wikimedia.org

Hrubý domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok).

Aké sú tri základné otázky ekonómie, ktoré musí riešiť každý štát?

Pixabay

Z koncepcií vzácnosti a alternatívnych nákladov (oportunity costs) vyplýva nutnosť robiť rozhodnutia. Každá spoločnosť musí riešiť tri základné ekonomické problémy (známe aj ako triáda otázok alebo problémy ekonomík): Čo (a koľko) vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať?

Slovensko je príkladom akej ekonomiky?

Pixabay

Trhová ekonomika je ekonomika založená na systéme slobodného podnikania voľnej súťaže. Funguje prostredníctvom trhového mechanizmu, v ktorom vstupuje do vzájomného vzťahu ponuka a dopyt a výsledkom je trhová cena.

Miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom sa nazýva:

Pixabay

Kto zaviedol do ekonómie výraz "Neviditeľná ruka trhu"?

Pixabay

Neviditeľná ruka trhu je pojem, ktorý zaviedol ekonóm Adam Smith na opis samoregulácie voľného trhu prostredníctvom konkurencie, rovnováhy ponuky a dopytu a skutočnosti, že všetci účastníci trhu sa snažia o maximalizáciu svojho zisku.

Čo skúma makroekonómia?

Pixabay

Makroekonómia skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa tzv. agregátnymi (súhrnnými) veličinami ako je inflácia, nezamestnanosť, menová a fiškálna (rozpočtová) politika štátov, ekonomický rast. Venuje sa štúdiu agregátnej ponuky a agregátneho dopytu na trhoch produktov, práce a kapitálu.

Čo je to inflácia?

Pixabay

Inflácia označuje v národnom hospodárstve všeobecný nárast cien ekonomických statkov, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí.

Ktorú z týchto súm môžeme označiť ako za "Baťovú cenu"?

Pixabay

Tomáš Baťa bol zakladateľ obuvníckej firmy Baťa a jeden z najväčších podnikateľov svojej doby, no tiež starosta Zlína (1923-1932) a verejný činiteľ.. Princíp "Baťovej ceny dáva na koniec sumy číslo 9, čo len nepatrne zníži cenu produktu avšak na spotrebiteľa suma psychologicky pôsobí, že tovar je výrazne lacnejší.

Čo je to monopol?

Pixabay

0
Uložiť článok
Komentovať