sexuálna výchova na školách

Foto: Archív Zuzana Bendíková

Vzťahová a sexuálna výchova na školách chýba. Mladí čerpajú informácie z porna, filmov a sociálnych sietí a ich pohľad na realitu môže byť následne skreslený.

Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova je pre všetky deti a dá sa robiť s ohľadom na hodnoty rodičov, hovorí Zuzana Bendíková.

Zuzana Bendíková je výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. V roku 2020 vyšla kniha Bez súhlasu, na ktorej sa Zuzana podieľala ako spoluautorka. Je absolventkou programu Teach for Slovakia a sexuálnej pedagogiky na Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften, čo je rakúska spoločnosť sexuálnych vied.

V Spoločnosti pre plánované rodičovstvo sa venujú podpore zodpovedného, zdravého a bezpečného sexuálneho správania. Prichádzajú s inovatívnymi workshopmi vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré sú postavené na zážitkovej psychológii. Zameriavajú sa aj na poradenstvo a prevenciu sexuálneho násilia a obťažovania. Členky a členovia Spoločnosti  pôsobia v školstve, zdravotníctve či vo vede a výskume.

sexuálna výchova na školách
Foto: Archív Zuzana Bendíková

Rok 2007 bol pre sexuálnu výchovu prelomový. V tomto roku mala vyjsť aj učebnica o sexuálnej výchove, no dostala stopku. Prečo?

Z rovnakých dôvodov, ako je tomu dodnes – ide o politickú nevôľu.

Ako sme na tom v súčasnosti so sexuálnou výchovou na Slovensku?

Samostatný predmet vzťahovej a sexuálnej výchovy neexistuje a z obsahu tém na hodinách biológie a etiky nie je samozrejmé, že deti nadobudnú adekvátne informácie a zručnosti. Väčšina mládeže potom získava informácie o vzťahoch a sexe od rovesníkov a rovesníčok, starších súrodencov alebo z internetu.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá nahradila v roku 1996 sexuálnu výchovu, je zaradená vo vyučovacích osnovách, avšak školy sa jej venujú len prierezovo. Niektoré školy sa ale môžu rozhodnúť zaradiť sexuálnu výchovu do učebného plánu. Ako to následne vyzerá v praxi?

Ak si ju škola zaradí ako predmet riadne do rozvrhu, tak je pre danú triedu povinná. Je však možné uskutočniť medzi rodičmi prieskum a vytvoriť skupiny. Tiež je možné urobiť napríklad krúžok vzťahovej a sexuálnej výchovy. Z hľadiska práva dieťaťa na informácie však považujeme túto tému za nevyhnutnú pre každé dieťa. Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova je pre všetky deti a dá sa robiť s ohľadom na hodnoty rodičov.

Existujú výskumy, ktoré ukazujú, koľko škôl na Slovensku zaradilo sexuálnu výchovu do osnov ako predmet?

Žiaľ, takéto dáta nemáme. Bodaj by to bolo len tým, že sme sa k takýmto dátam nedostali.

V lava podcast ste prezradili, že sexuálna výchova sa nezameriava len na samotný sexuálny akt. Čomu sa teda venuje a prečo by sme ju mali všetci vnímať pozitívne?

Vďaka vzťahovej a sexuálnej výchove má mládež možnosť získať základné vedomosti o tele a jeho funkciách, zručnosti, ako robiť veci vo vzťahu podľa vlastných predstáv, ako komunikovať tieto predstavy a očakávania, ako zvládať konflikty, odmietnutie, ako rešpektovať rôznorodé pohľady a potreby iných, ako si nastavovať hranice a mnoho ďalších potrebných zručností.

Komplexná vzťahová a sexuálna výchova je najlepší nástroj, napríklad aj na prevenciu násilia vo vzťahoch, závislosti na pornografii a ďalších negatívnych javov. Zároveň takáto výchova podporuje vývin množstva dôležitých sociálnych zručností a postojov, ktoré sú pre zdravé vzťahy nevyhnutné.

sexuálna výchova na školách
Foto: unsplash.com

Tiež ste hovorili, že v rámci sexuálnej výchovy sa musia deťom, ale aj mladým ľuďom poskytovať najmä objektívne informácie. Je teda potrebné, aby sa tejto téme venovali odborníci?

Človek, ktorý príde do triedy, potrebuje mať nielen vedomosti v tejto téme, ale musí byť schopný reagovať nezaujato, byť nositeľom tolerancie a bezpečného priestoru. Na to potrebuje mať sám zreflektované vlastné postoje a predsudky, aby ich na mládež neprenášal. Navyše, potrebuje mať zručnosti na zvládanie skupinovej dynamiky a správania detí, vedomosti a zručnosti týkajúce sa didaktiky v danej téme a ďalšie. Ide o veľmi komplexný set zručností a informácií.

Tvrdíte, že deti a mladí majú právo na vzdelanie aj v rámci sexuálnej výchovy. Myslíte si, že je lepšie, keď sa o aspektoch, ktoré spadajú do sexuálnej výchovy, dozvedia od rodičov alebo od cudzieho človeka?

Ideálne by bolo, keby vzťahovú a sexuálnu výchovu pokryli rodičia v kombinácii so vzdelávacím systémom. V Spoločnosti pre plánované rodičovstvo však dostávame spätnú väzbu, že sa na takéto rozhovory necítia. To môže byť do veľkej miery spôsobené tým, že sami vzťahovú a sexuálnu výchovu nemali a práve odborné vzdelávanie na školách by im niektoré veci uľahčili.

Reprodukčné orgány a rozmnožovanie človeka je v osnovách prírodopisu na základných školách. V čom je obsah predmetu nedostatočný v rámci sexuálnej výchovy?

Človek a ľudské telo je témou až v siedmom ročníku, kde sa deti učia iba základnú anatómiu. Chýba tam celkovo veľmi veľa tém. Ako príklad môžem použiť tému puberty, aké zmeny sa v tele dejú, že vysmievať sa spolužiakom a spolužiačkam za mastné vlasy, vyrážky či mutovanie nie je príjemné. Navyše, prichádza menštruácia a vlhké sny, o ktorých je nevyhnutné rozprávať sa otvorene a citlivo, aby sme z prirodzenej sexuality nerobili hanbu.

V týchto osnovách chýba téma konsentu alebo súhlasu, bezpečia, téma hraníc, zodpovednosti, rešpektu a desiatky ďalších. Nehovoriac o tom, že náš vzdelávací systém v tomto smere nedokáže poskytnúť adekvátne zručnosti a vedomosti deťom, ktoré sa z rôznych dôvodov do siedmeho ročníka nedostanú.

V zahraničí je sexuálna výchova na školách bežnou vecou. Slováci o nej, vo všeobecnosti, nechcú počuť. Môže za to konzervatívna spoločnosť?

Vzťahová a sexuálna výchova je pre akúkoľvek, aj pre konzervatívnu spoločnosť. Právo na objektívne a nestranné informácie majú všetky deti. Môže za to skôr predstava, že sexuálna výchova je len o sexe, nahých a eroticky zobrazených telách a povrchnosti. Rovnako si mnohí myslia, že navádza mládež, aby mali sex. Nič z toho však nie je pravda.

sexuálna výchova na školách
Foto: unsplash.com

Ako zbúrať túto bariéru?

Zodpovednou debatou, vedecky podloženými informáciami a kvalitným vzdelávaním.

Sex, reprodukcia a plodnosť. To sú témy, ktoré sú v mnohých domácnostiach tabu. Mnohí mladí ľudia sa o nich s rodičmi nerozprávajú. Myslíte si, že by konzervatívni rodičia podporili sexuálnu výchovu na školách?

Myslíme si, že áno. Po tom, ako ľuďom vysvetlíme, čo presne naše workshopy pokrývajú, dostávame pozitívnu spätnú väzbu aj od konzervatívnych rodičov. Navyše, je výborné, že sa rodičia o obsah a kvalitu vzdelávania zaujímajú.

Kedy je najideálnejší vek pre maloletých na to, aby začali s výukou sexuálnej výchovy?

Ideálne od štyroch až piatich rokov. V tomto prípade je veľmi podstatná veková adekvátnosť. Deti sa v tomto veku učia predovšetkým o rôznorodosti, o tom, ako sa správať v skupine, čo znamená súkromie a ako ho rešpektovať. Učia sa aj o telesnej integrite, ale aj o tom, ako dať dospelým najavo, že sa im niečo nepáči a ďalšie.

Mladí ľudia majú zväčša mylné predstavy o tom, ako vyzerajú nahé ľudské telá. Vo väčšine prípadov, dovolím si tvrdiť, za to môže pornografický priemysel. V súčasnosti však existuje mnoho instagramových profilov, ktoré znázorňujú, že každé ľudské telo je jedinečné a je úplne v poriadku, že realita sa môže od porna líšiť. Riešia sa aj podobné veci v rámci sexuálnej výchovy?

Samozrejme. Vo všetkých témach sa snažíme poukázať, že rôznorodosť je prirodzená a hlavné je, cítiť sa dobre vo svojom tele, vo svojich vzťahoch a so svojimi rozhodnutiami v oblasti intimity a sexuality.

Stretávate sa s tým, že by sa mladí ľudia vyhýbali sexuálnemu styku práve kvôli zovňajšku a kvôli tomu, že na školách, v rodinách, dokonca ani medzi priateľmi, sa nehovorí o prijatí a spomínanej diverzite?

S mladými ľuďmi nehovoríme o detailoch ich príbehov. Pre jednotlivca v triede by to bolo veľmi náročné a necitlivé, aj s možnými následkami. Vždy sa snažíme prinášať modelové situácie, ktoré sú mladým blízke a majú šancu o nich debatovať. Ak niekto považuje za dôležité zdieľať vlastnú skúsenosť, má príležitosť urobiť to anonymne v rámci určitých bezpečných aktivít.

Foto: unsplash.com

Aké najčastejšie otázky dostávate od teenagerov v rámci sexuálnej výchovy?

To závisí od vekovej kategórie a prostredia, z ktorého pochádzajú.

Sexuálna výchova je úzko spätá aj s prevenciou. Týka sa rovnako žien, ale aj mužov. Viete, ako sú na tom muži s prevenciou prostaty na Slovensku oproti zahraničným krajinám, na ktorých funguje sexuálna výchova na školách?

U mladých mužov sa rieši skôr prevencia rakoviny semenníkov, ktorá sa najviac vyskytuje u 17-ročných chlapcov. Workshopy na prevenciu rakoviny krčka maternice, pŕs alebo semenníkov zastrešujú po Slovensku spolky medikov v spolupráci s Ligou proti rakovine. V rámci nášho vzdelávania sa týmto témam, samozrejme, tiež venujeme.

Kedy začínajú mladí Slováci so sexom?

Priemerný vek je na prelome šestnástich a sedemnástich rokov.

Poznáte podcast Sexuálna výchova?

Áno.

Aký máte naň názor z oblasti odbornosti?

Autorky sa niekoľkokrát vyjadrili, že sa za odborníčky nepovažujú. Do podcastu si však odborníkov a odborníčky začali pozývať. Hosťom bol napríklad aj náš člen Gabriel Bianchi.

Podcast je voľne dostupný na streamovacích platformách pre rôzne vekové kategórie. Môžeme ho považovať za vhodnú formu sexuálnej výchovy pre maloletých?

Podcast jednoznačne vyplnil dieru na trhu a je len dôkazom, ako veľmi je vzťahová a sexuálna výchova potrebná a žiadaná. Neviem, aké vekové spektrum počúva tento podcast. Vhodná forma vzťahovej a sexuálnej výchovy pre maloletých musí spĺňať isté nároky. Musí obsahovať nielen informácie, ale aj budovanie zručností a priestor pre vlastné budovanie postojov. Rovnako má isté didaktické postupy a tak ďalej. Podcast Sexuálna výchova je vhodný skôr pre dospelé poslucháčky a poslucháčov.

Aký to môže mať dopad na maloletých, ak počúvajú podcasty, ktoré nie sú pre nich určené?

Pri skupine maloletých sa bavíme o širšom spektre mladých ľudí, v rámci ktorého sú pre rôzne vekové kategórie vývinovo vhodné iné veci. Vzťahová a sexuálna výchova musí byť vždy vekovo adekvátna, to je jedna z najdôležitejších zásad.

Puberta je obdobie mnohých rapídnych zmien, takže jednoznačne treba rozlišovať, aké informácie poskytneme napríklad 12-ročným a 15-ročným. Ak je tento vekový rozdiel veľký, napríklad, keď sexuálne príbehy dospelých ľudí počúvajú 13-ročné deti, tak je to neadekvátne. Konkrétny dopad je individuálny.

Prečo sa práve Spoločnosť pre plánované rodičovstvo začala zaoberať sexuálnou výchovou?

Spoločnosť existuje od roku 1991. Do roku 2004 sa venovala skôr medicínskemu smerovaniu najmä pre ženy a neskôr sa k tomu pridal psychologický rozmer. Tak sa postupne vytvorili dôležité témy a informácie, ktoré by mládež mala v oblasti sexuality ovládať.

Riadime sa, samozrejme, vždy aktuálnymi a relevantnými vedeckými poznatkami. V roku 2007 sme vydali metodiku, ktorú používame dodnes. Aktuálne však pripravujeme novú, pretože digitálne technológie sa za ten čas výrazne posunuli, ovplyvňujú naše vzťahy aj sexualitu a vzťahová a sexuálna výchova musí adekvátne reflektovať aj tieto témy.

Stretávate sa s negatívnymi komentármi resp. názormi, ohľadom sexuálnej výchovy?

Samozrejme. My v každom prípade veríme, že rešpektujúca debata je hlavným predpokladom k tomu, aby sme sa navzájom posúvali dopredu. Ideálne k takým výsledkom vo vzdelávaní, ktoré budú mať pozitívny dopad na život a vzťahy nielen mladých ľudí.

0
Uložiť článok
Komentovať