Foto: Youtube.com (Adventure Hunters)

Či už v Bra­ti­slave žiješ krátko alebo celý život, určite je tu množ­stvo miest, o kto­rých ani len netu­šíš. Vojen­ské bun­kre, ktoré sú pozos­tat­kom bra­ti­slav­ského vojen­ského opev­ne­nia, sú jed­nými z nich. Nad nimi sa ako maják vyníma stará rake­tová základňa na Devín­skej Kobyle.

Cesta na Devín­sku Kobylu, ktorá je dnes chrá­ne­nou prí­rod­nou rezer­vá­ciou, môže byť pekná jarná pre­chádzka, ale aj cesta za obja­vo­va­ním boha­tej bra­ti­slav­skej his­tó­rie. Nena­tra­fíš tu len na Sand­berg či arche­olo­gické nále­zisko sta­rého rím­skeho civil­ného sídla Villa rus­tica spred asi 16 mili­ó­nov rokov.

Za pohľad však stojí pre­dov­šet­kým stará vojen­ská rake­tová základňa RTH, ktorá je spo­mien­kou na stu­denú vojnu. Vyrá­stla tu v rokoch 1978 až 1983 a bola súčas­ťou pro­ti­vzduš­nej obrany Čes­ko­slo­ven­ska aj Bra­ti­slavy. Čo na tom, že išlo o prí­rodnú rezer­vá­ciu plnú cen­ných rast­lín a zvie­rat, armáde to neva­dilo.

Sám by si však na ňu zrejme nena­ra­zil, pre­tože turis­tická značka ťa k nej neza­ve­die. Vedie totiž k naj­vyš­šiemu bodu Bra­ti­slavy — k vrcholu Devín­skej Kobyly, na kto­rom môžeš zažiť pekný výhľad z miest­nej roz­hľadne. Aby ti vojen­ský objekt neuni­kol, musíš z čer­ve­nej trasy odbo­čiť a zísť na cestu.

Opus­tená základňa je dnes už v zlom stave, chátra a zarastá buri­nou, stal sa z nej však pekný skan­zen. Ešte do roku 2000 bol však dlho­dobo nefunkčná základňa strá­žená a ako turista by si sa doň nedos­tal. Dnes je základňa napriek zákazu a nie úplne bez­peč­nému are­álu prí­stupná všet­kým zve­dav­com. Tabuľky s nápi­som vstup zaká­zaný už dávno zmizli.

Spolu s Adventure Hunters sme sa boli pozrieť, ako to tam vyzerá.

Pozri aj: Gemerské spojky: Najznámejšie opustené železničné tunely, cez ktoré nikdy neprešiel žiadny vlak. Slúžiť mali ako sklad ovocia či jadrových zbraní

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )