Nie je žiad­nym tajom­stvom, že Google o tebe vie viac ako ty sám.

Google zbiera nesku­točné množ­stvo dát ohľa­dom našej his­tó­rie, loká­cie a hla­so­vého vyhľa­dá­va­nia. Všetko je za úče­lom rele­vant­ných reklám pre kaž­dého z nás, ale nie je tých infor­má­cií až prí­liš veľa? Obja­vila sa istá mož­nosť v rámci účtov na Google. Po novom je možné si nájsť všetky tieto infor­má­cie a vidieť, čo o tebe Google presne vie. Minulý rok Google vytvo­ril mož­nosť “Môj účet”, kde si môžeme pozrieť infor­má­cie, ktoré o nás zbie­rajú.

Nedávno sa však obja­vila mož­nosť “Moja akti­vita”, kde môžeme vidieť abso­lútne všetko ohľa­dom nás v akom­koľ­vek spo­jení s Google.

Je však cesta, ako sa roz­ísť s Google a jeho sle­do­va­ním za pár sekúnd.

 Keďže som neve­dela, kde to hľa­dať, tak som si vygo­og­lila “Moja akti­vita”:

google
startitup

Následne klik­neš na tri bodky hore a vybe­rieš mož­nosť “Ria­de­nie akti­vity”, ktorá ti otvorí čaro­vný svet Google sle­do­va­nia.

google1
startitup

V Ria­dení akti­vity si už môžeš nájsť všetko od akti­vity na webe, his­tó­rie, zdie­ľa­nia tvo­jej polohy, určo­va­nia, aké zaria­de­nie pou­ží­vaš na aké vyhľa­dá­va­nia až po všetky nechut­nosti, ktoré si poze­ral na You­tube.A jedno po dru­hom si môžeš vypnúť, ale aj spra­vo­vať svoju his­tó­riu v tej danej oblasti.

google2
startitup

Ďal­šia vec, ktorú si môžeme odstrá­niť, je his­tó­ria všet­kých vecí, kto­rých zdie­ľa­nie sme si práve vypli. Spra­víme to tak, že sa vrá­time do “Moja akti­vita” a znova klik­neme na magické tri bodky v rohu a vybe­rieme mož­nosť “Odstrá­niť akti­vitu podľa”, kde sa nám otvorí takéto niečo:

google3
startitup

Tam už si len vybe­rieme odstrá­niť akti­vitu za celé obdo­bie a sme zase o niečo viac v súkromí.

Pozri aj: Objavili svet, o ktorom sa nám ani nesnívalo. Vedci zistili, že v našom mozgu sa ukrýva celý multidimenzionálny svet, ktorý môže tvoriť až 11 dimenzií

 startitup
 StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)