Foto: Pexels

Matematika na základných školách nie je ani zďaleka taká jednoduchá, ako sa vám môže zdať.

Matematika patrí, trošku neoprávnene, k najneobľúbenejším predmetom na školách. Rozhodne patrí k tým náročnejším, celkom určite však aj k najzaujímavejším a najpotrebnejším. Koľko si toho zo základoškolskej matematiky ešte pamätáte? V našom kvíze zrejme zistíte, že mnoho vecí ste už dávno zabudli. Pri výbere otázok sme totiž vychádzali z učebných štandardov platných práve pre základné školy. 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Menšenec je:

Pexels

Pri odčítaní sa číslo od ktorého odčítam nazýva menšenec. Číslo, ktorým odčítam je menšiteľ a výsledok celej operácie nazývame rozdiel.

Premeňte 3,47 m2 na mm2:

Pexels

Pri premieňaní jednotiek plochy sa desatinná čiarka neposúva o jedno, ale dve miesta.

Zaokrúhlite číslo 3456,3456 na stotiny:

Pexels

Zaokrúhliť na stotiny znamená, ponechať za desatinnou čiarkou dve číslice.

Obsah akého útvaru z týchto možností vypočítame vzorcom S = a . va?

Pexels

Z daných možností by sa týmto vzorcom dal vypočítať iba obsah kosodĺžnika.

Je číslo 700 deliteľné číslom 4 (bezo zvyšku)?

Pexels

Číslo je deliteľné 4, ak je deliteľné 4 posledné dvojčíslie, alebo ak číslo, podobne ako v tomto prípade, končí dvoma 0.

Aký je najväčší spoločný deliteľ čísel 72 a 28?

Pexels

Najväčší spoločný deliteľ je najväčšie z čísel, ktorými je možné bezo zvyšku deliť obe skúmané čísla. V prípade 72 a 28 je to číslo 4.

Aký je najmenší spoločný násobok čísel 12, 20 a 42?

Pexels

Najmenší spoločný násobok je najmenšie prirodzené číslo, ktoré je deliteľné danými číslami. V prípade 12, 20 a 42 je to číslo 420.

Koľko hrán má 6-boký hranol?

Pexels

Pre výpočet hrán hranola platí jednoduchý vzťah, pre ktorý platí, že je to vždy trojnásobok vrcholov podstavy. Pre 6-boký hranol je to teda 3 . 6 = 18.

Je odčítanie zlomkov asociatívna operácia?

Pexels

Asociatívnosť znamená, že pri počítaní nemusíme pozerať na poradie danej operácie a zátvoriek. Odčítanie nie je asociatívne a je jedno či hovoríme o zlomkoch, alebo nie.

Pravý zlomok je:

Pexels

Ak je čitateľ menší ako menovať, potom zlomok nazývame pravý. Ak je čitateľ väčší, zlomok nazývame nepravým.

Ktorý z nasledujúcich útvarov nie je stredovo súmerný?

Pexels

Všetky pravidelné mnohouholníky rovnako ako kosoštvorec sú stredovo súmerné. Pravidelný lichobežník nie, je však osovo súmerný.

Koľko viet o zhodnosti trojuholníkov poznáme?

Pexels

A sú to vety: sss, sus, usu, ssu.

Kedy leží ťažisko trojuholníka mimo útvaru?

Pexels

Ťažisko trojuholníka leží vždy vo vnútri útvaru. Vzniká totiž prienikom ťažníc, ktoré spájajú vrcholy a stredy protiľahlých strán.

Ak je vzdialenosť stredov kružníc menšia ako rozdiel ich polomerov potom:

Pexels

Otázku si stačí jednoducho predstaviť v hlave. Ide o definíciu vzájomnej polohy dvoch kružníc, kedy leží jedna kružnica vo vnútri druhej a vzájomne sa nedotýkajú.

Je trojuholník so stranami 6, 8 a 10 cm pravouhlý?

Pexels

Stačí si čísla dosadiť do známej Pytagorovej vety. Ak rovnosť platí, trojuholník je pravouhlý. Takéto trojice čísel nazývame podľa tejto vlastnosti pytagorejské.