Foto: Startitup/Yeme

S kľúčovou otázkou, ako naložiť s odpadom, sa nestretávame denne iba my, ale aj obchodné reťazce. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kde a ako končí odpad, ktorý vyprodukujú? V YEME nám ukázali, čo sa ukrýva za bránami ich Zero-waste centra.

Koncept YEME Plnochutné potraviny poskytuje svojim zákazníkom pestrý výber lokálnych výrobkov, produkty zo slovenských fariem, má svoju vlastnú pekáreň alebo mäsovýrobu. Okrem kvalitných produktov, ktoré prináša na trh, sa YEME dôkladne zaoberá aj problematikou odpadu, ktorú sa snaží riešiť čo najekologickejšie a najkomplexnejšie. Vytvorili si vlastné Zero-waste centrum, ktoré spracováva, recykluje a kompostuje viacero druhov odpadu. Boli sme sa pozrieť, ako funguje a čím je jedinečný. 

V YEME si zakladajú na výbere produktov a dodávateľov, pri ktorých sú si istí kvalitou. Okrem toho ich zaujíma aj dopad na životné prostredie a aj preto siahajú po domácich výrobkoch, kde sa len dá. Aby dokázali zaručiť čerstvosť, vybudovali si pekáreň, v ktorej pečú tradičný chlieb na drevenej peci alebo priamo v obchode vyrábajú vlastné výrobky z overeného mäsa.

Foto: Startitup

Pri práci s potravinami a všeobecne v obchode vzniká odpad, s ktorým sa v YEME rozhodli poradiť si po svojom. V zmysle čo najviac ekologicky, rozumne a najcirkulárnejšie, ako to ide. Práca s odpadom, jeho spracovanie a kde napokon skončí alebo v akej podobe, je na zodpovednosti každého z nás, ako aj všetkých obchodných reťazcov.

V YEME dokážu pomocou vlastnej umelej inteligencie optimalizovať zásoby pred blížiacim sa dátumom spotreby a v prípade nezávadných a kvalitných produktoch ich posúvajú charitatívnym organizáciám. Zvyšok bioodpadu končí priamo v Zero-waste centre a kompostéroch.

Zero-waste centrum sa zaoberá spracovaním viacerých druhov odpadu, ako papiera, dreva alebo plastov. Vďaka tomu ich odpad nestojí dlhý čas na skládkach alebo nekončí v spaľovni, čo má pozitívny dopad na životné prostredie.

Cieľom Zero-waste centra YEME je spracovať všetok produkovaný odpad spôsobom, aby sa mohol vrátiť späť do ekosystému a nenarušovať ho. Konateľ spoločnosti NOVART, s.r.o., ktorá zastrešuje celé Odpadové hospodárstvo YEME, Pavol Ráček, nám priblížil fungovanie ich Zero-waste centra, aký druh odpadu spracováva, ako prebieha samotné kompostovanie a čo to v konečnom dôsledku znamená pre ich sieť obchodov aj životné prostredie.

Zero-waste centrum YEME vzniklo v júli minulého roka a zastrešuje elektrické kompostéry a ďalšie technológie, ako napríklad drvič drevného odpadu, dvojkomorový lis na plasty, veľkokapacitný lis na kartón a papier, vapku na umývanie bionádob alebo manipulačnú techniku, ako paletové vozíky.

Ako nám prezradil Pavol Ráček, YEME vyprodukuje aj istý podiel komunálneho odpadu, oproti iným obchodným reťazcom sa však môžu pochváliť vysokou mierou triedenia. “Pred mesiacom sme robili jeho analýzu, tak vieme preukázať, že v YEME tvoríme komunálny odpad na úrovni 13 zo 100 ton.” Ako hovorí, to je prvá zložka odpadu, ale zároveň tá najmenšia.

Zero-waste centrum YEME spracúva viacero druhov odpadu

V Zero-waste centre triedia viacero druhov dreva, plasty v rôznej podobe, biologicky rozložiteľné plasty, potravinový odpad aj papier. Ku každej surovine pristupujú samostatne a dôkladne.

“Samotné drevo musíme rozdeliť na dve časti, na obalové drevo a drevnú štiepku, pretože naši dodávatelia dodávajú napríklad ovozel v borovicových bedničkách. Je ich päť druhov, pretože každá má iný rozmer, inú váhu a my ich drvíme na malú frakciu, to znamená na malú štiepku,” opisuje Pavol Ráček spôsob narábania s drevom. “Už len z dreva máme dva druhy odpadov, ktoré ďalej zhodnocujeme.”

Precízne pristupujú aj k papieru, ktorý napríklad zhutňujú vo veľkokapacitných lisovacích kontajneroch. Čo sa týka plastov, tie sú samostatnou a veľkou kategóriou. “Ak sú suché a bez znehodnotenia biologickým odpadom, tak je to pre nás komodita, ktorú zhutňujeme, to znamená vytvárame z nej takzvané balíky. Tieto balíky predstavujú istý objem, nemalý, a cena plastu má výkupnú hodnotu, ktorú si my zároveň u recyklátora refundujeme. Máme ešte biologicky rozložiteľné plasty a tie kompostujeme,” vysvetlil Ráček.

Foto: YEME

YEME sa sústredí nielen na samotný odpad, ale snaží sa regulovať a obmedzovať aj jeho vznik. Preto nahradili plastové obaly potravín z ich výroby kompostovateľnou alternatívou. Taktiež si v ich ponuke môžete vybrať z čoraz väčšieho sortimentu bezobalových potravín.

Najväčší podiel odpadu v YEME predstavuje ten potravinový. Podľa Ráčeka je to momentálne okolo 60 až 65 ton za mesiac. To už predstavuje istý objem, s ktorým si však dokážu chytro poradiť. “Spolupracujeme s charitou a Potravinovou bankou Slovenska. V nej sa oficiálne nachádza cca 20 subjektov, ktorým odovzdávame “odpad,” ktorý je nezávadný, dá sa ďalej spotrebovať a použiť,” vysvetlil. YEME teda v prípade, v akom to je len možné, pomáha a čo sa dá, venuje tam, kde je to treba.

Väčšina z bioodpadu, ktorá nie je viac použiteľná, končí vo vlastnej kompostárni Zero-waste centra YEME. Minulý mesiac to bolo 64 ton. “Spracúvame ho a premieňame na kompost, s ktorým buď rekultivujeme skládky na povrchu, to znamená na kopci, no väčšina z neho končí v kompostárni, kde sa následne spracúva do kompostu vyrábaného zo zeleného odpadu.” 

Zero-waste centrum YEME za rok vytvorí 60 až 70 ton kompostu. Vďaka tomu, končí tento odpad späť v ekosystéme, a to v úplne nezávadnej forme. “Kompost je nezávadné hnojivo, máme k nemu aj biochemický rozbor. Následne ho balíčkujeme, respektíve v big bagoch odvážame na príslušnú kompostáreň.”

Biologicky rozložiteľný odpad ako tvorca skleníkových plynov

Odpad z YEME nekončí na skládkach, kde by sa pri jeho rozklade uvoľňovali skleníkové plyny. Biologicky rozložiteľný odpad je totiž podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) kľúčovým zdrojom emisií skleníkových plynov zo skládok a zodpovedá približne 3 % celkových emisií skleníkových plynov v Európskej únii.

Pre porovnanie sú zaujímavé čísla nového hodnotenia EEA. Tie hovoria, že práve bioodpad je najväčšou zložkou všetkého komunálneho odpadu v Európe, predstavuje až 43 %. Ešte alarmulúcejšie je, že 60 % z neho tvoria potraviny. V Európskej únii sa teda každoročne úplne zbytočne premrhá približne 88 miliónov ton potravín. Po prepočítaní to je neuveriteľných 173 kilogramov na osobu.

Potravinový odpad sa do Zero-waste centra zváža v bionádobách a následne kompostuje. Výrobky z dielne YEME sú balené do obalov rastlinného pôvodu, ktoré sa kompostujú spolu s odpadom. Kompostovanie vo veľkokapacitných priemyselných kompostéroch je založené na mikrobiologických procesoch, ktoré prebiehajú aj bežne v prírode, napríklad pri kompostovaní doma na záhrade.

Kompostovanie pomocou mikroorganizmov

“V kompostéroch sú organizmy, ktoré rozkladajú potravinový odpad aj našu mäsovýrobo a pekarinu. Proces trvá zväčša 20 až 24 hodín, to záleží od štruktúry bioodpadu, ktorý je na vstupe. Ak sa stane nejaká pochybnosť, proces môže byť dlhší, zväčša je to však do 24 hodín, kedy máme všetko skompostované. Ale to ešte neznamená, že zo zariadenia kompost vyberáme. Spravidla ho naplníme raz za 7-8 dní pri plnej kapacite, pretože spracovávame okolo 1,8 tony biologického odpadu denne,” približuje nám proces kompostovania Ráček.

“Vo vnútri je obrovský hriadeľ s miešacími lopatkami, prívod a odvod vzduchu a samotný ohrev. Spomínané mikroorganizmy žijú podľa podnebia, to znamená, že sa aj tak chovajú. Je tu riadený proces premiešavania, prívodu a odvodu vzduchu a ohrevu, pretože žijú pri teplote nad 40 stupňov a vyššie.” Výsledný kompost v Zero-waste centre odvážia a následne odovzdajú príslušnej kompostárni.

“Kompostární máme na Slovensku okolo 80 a každá má inú kapacitu ročného príjmu. My vyprodukujeme “len” 60-70 ton, takže sme z tohto pohľadu malý producent,” opisuje Ráček pomer ich odpadu v celoslovenskom meradle. Dodáva však, že aj keď sú síce malým producentom odpadu, tak je prevádzka Zero-waste centra YEME unikátna. A to nielen v pomeroch Slovenskej republiky, ale prakticky celej EÚ.

Triedenie odpadu na obdivuhodnej úrovni až 85 %

“Prevádzka Zero-waste centra je výnimočná v tom, že združuje a spracováva viacero druhov odpadov, nie iba jeden alebo dva,” vysvetľuje. Táto výnimočnosť navyše spočíva aj v navýšení miery triedenia odpadu. “Nielenže sme od minulého roka zvýšili mieru triedenia po pár mesiacoch spolupráce (momentálne udržiavame úroveň až 85 %), ale spracovávame všetok biologický a potravinový odpad. Navyše sa nesústredíme len na jednu komoditu, teda na jeden druh odpadov.”

Ráček spomína aj ich víziu, ktorou chcú dosiahnuť naozajstnú cirkuláciu, ktorá by dotvorila pomyselný kruh v prírode. Podľa nej by chceli dávať vytvorený kompost ľuďom zadarmo s cieľom, aby ho použili napríklad vo svojej záhrade. Pretože ide o kvalitné hnojivo, čo vedia podložiť aj reálnymi dátami. Takisto majú veľké plány s drevnou štiepkou.

Kolobeh, ktorý šetrí životné prostredie

Zero-waste centrum prináša množstvo smart spôsobov a nápadov, ktorými vracia produkty späť do kolobehu a zároveň šetrí životné prostredie. Pri otázke, v čom spočívajú jeho najväčšie ekologické výhody, Ráček jednoznačne odpovedá, že vo frekvencii vývozov a trás. “Keď to bolo niekedy 10-krát za mesiac, teraz je to raz.” Na porovnanie uvádza príklad, podľa ktorého, ak niekto ako producent vynáša odpadkový kôš napríklad každý deň, tak pri YEME je to iba raz za dva týždne.

Za denným fungovaním Zero-waste centra stojí jeden vodič na zmene a čo sa týka spracovania a obsluhy techniky, tak je to o dvoch ľuďoch. “Robíme od šiestej rána do šiestej večera, od pondelka do piatka a víkend je len o vodičovi na zmene,” uzatvára Ráček.

Foto: Startitup

YEME je originálny koncept obchodov, vlastných pekární, mäsovýroby, cukrárne, nárezového centra v jednom, ktorý sa sústreďuje na to, aby ich zákazníci boli spokojní vďaka kvalitným produktom a zároveň nezabúda ani na ekologickú stránku, na ktorú by sme mali myslieť aj my. Je totiž dôležité, kto, kde alebo za akých podmienok naše potraviny vypestuje alebo spracuje na konečný výrobok. Môžeme to urobiť jednoducho, napríklad výberom miesta, kde nakupujeme a koho prácu a úsilie podporíme.

Navštívte YEME a presvedčte sa o ich kvalitách aj sami. Plnochutné potraviny nájdete na štyroch miestach v Bratislave, kde môžete nakúpiť aj online alebo si z pohodlia domova prezrite ich bohatú ponuku. A vďaka Zero-waste centru Yeme si môžete byť istý, že im záleží aj na tom, čo sa stane s odpadom. Naša starosť o nákup by totiž nemala končiť spotrebovaním výrobku, ale až pri zodpovednom odstránení poslednej stopy, ktorá po ňom zostáva.

V spolupráci s Yeme
0
Uložiť článok
Komentovať