Eset.sk

branči / / Lokál
Jedna z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských firiem s nad­ná­rod­ným vply­vom opäť doka­zuje svoju veľ­kosť. Pre roz­voj svojho ino­va­tív­neho biz­nisu chce na Slo­ven­sku posta­viť veľ­ko­lepé vývo­jové a výskumné cen­trum.

Kom­plex by mal vznik­núť v are­áli býva­lej vojen­skej nemoc­nice na Pat­rónke a jeho návrh vytvo­rilo archi­tek­to­nické štú­dio A11. Infor­mo­val o tom den­ník HN online, kto­rému CEO Richard Marko potvr­dil sumu 100 mili­ó­nov eur, ktoré ESET plá­nuje pre­in­ves­to­vať len na samot­nej na stavbe objektu.

Spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa vývo­jom bez­peč­nost­ného soft­véru už zve­rej­nila prvé vizu­ali­zá­cie kom­plexu, ktorý vyzerá sku­točne mega­lo­man­sky a pozos­táva z nie­koľ­kých poscho­do­vých budov s kru­ho­vým pôdo­ry­som. Nie­ktoré z nich na vrchu zdo­bia zelené plo­chy, ktoré sú dneš­ným eko tren­dom v urba­nis­tic­kej archi­tek­túre.

Eset.sk

Nový objekt by mal slú­žiť na vlastné výskumné akti­vity spo­loč­nosti a mal by vytvo­riť pries­tory pre tak­mer 1 a pol tisíca zamest­nan­cov. Súčas­ťou bude teda určite aj nábor nových pra­cov­ní­kov a s tým spo­jené povzbu­de­nie pra­cov­ného trhu. Kon­krétny objekt si vraj ESET vyhlia­dol už vlani, no Minis­ter­stvo vnútra zru­šilo verejnú súťaž. Teraz, zdá sa, mu už nič neb­ráni v ceste.

Podobné tech­no­lo­gické cen­trá ESET vybu­duje aj v Brne a v Žiline, kde už roz­bieha nábor zamest­nan­cov. Žilin­ské cen­trum tak čoskoro doplní pobočky v Bra­ti­slave a Koši­ciach. Je zrejmé, že spo­loč­nosť si vyberá práve mestá s veľ­kou kon­cen­trá­ciou štu­den­tov IT odbo­rov, ktorí poslú­žia ako budúca pra­covná sila.

Eset.sk

Len nedávno táto nad­ná­rodná firma roz­ší­rila svoje pôso­be­nie aj do Mon­tre­alu v Kanade a Jasy v Rumunsku.Technologický líder má už dnes pobočky naprí­klad v Prahe, Mní­chove, Toronte, San Diegu, Syd­ney či SIn­ga­pure.

ESET expan­duje obrov­skou rých­los­ťou a každý rok otvára nie­koľko nových pobo­čiek. Je len pote­šu­júce, že jedna z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností a najús­peš­nej­ších bez­peč­nost­ných IT spo­loč­ností v Európe vznikla práve na Slo­ven­sku.

Eset.sk

Pozri aj: 10+ slovenských výrazov, ktorým rozumie skoro každý Slovák, no len veľmi ťažko by sme ich prekladali do cudzieho jazyka

Startitup.sk
Komentovať (0)