Hyp­no­ti­zu­júce slo­víčko „zadarmo” dokáže rýchlo zís­kať pozor­nosť pri nákupe. V tomto článku však nepí­šeme o mar­ke­tin­go­vých prak­ti­kách. Niž­šie náj­deš reálne mož­nosti, ako niečo zís­kať na Slo­ven­sku zadarmo.

Nie za všetky prí­jemné a uži­točné veci na Slo­ven­sku musíš pla­tiť. Slo­ven­ské vlaky „zadarmo“ už všetci poznáme, no exis­tujú aj iné mož­nosti a miesta, kde sa dajú zís­kať veci alebo služby bez pla­te­nia. V tomto článku uvá­dzame tie, ktoré stoja mini­málne za povšim­nu­tie. 

Náv­števa 37 expo­zí­cií po celom Slo­ven­sku

kamnabicykli.sk
kamnabicykli.sk

Nahlia­dol by si rád do múzea či galé­rie, ale nemáš chuť pla­tiť za vstup? Nemu­síš, aspoň nie každú prvú nedeľu v mesiaci. Okrem galé­rií a múzeí môžeš spoz­nať aj prí­rodné krásy Slo­ven­ska.

Dá sa pozrieť na cel­kovo 37 expo­zí­cii. Už sa teda nemu­síš vyho­vá­rať, že náv­števa múzea či galé­rie je drahá a už od 5. júna 2016 môžeš zadarmo obo­ha­tiť svoju dušu aj telo.

Kva­litné online vzde­la­nie od Google aj po Slo­ven­sky

Pixabay
Pixabay

Rád by si sa aj naučil nové zruč­nosti v online mar­ke­tingu, vyhľa­dá­va­čoch a iných oblas­tiach vo svete inter­netu? Jasné, mož­ností je veľa, ale čo robiť, keď všetky dobré kurzy sú po anglicky? Google to napra­vil a pri­šiel s pro­jek­tom digi­tálna garáž, kto­rého cie­ľom je pomá­hať Slo­ven­sku rásť. Môžeš poze­rať video­ná­vody od úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov a sle­do­vať svoj pokrok na infor­mač­nom paneli. V slo­ven­čine a úplne zadarmo.

Sprav si rek­va­li­fi­kačný kurz cez Úrad práce

Ak si evi­do­vaný na úrade práce, môžeš využiť rek­va­li­fi­kačné kurzy RE-PAS, vďaka kto­rým môžeš absol­vo­vať naprí­klad kurz od lear­n2code zadarmo. Takto doká­žeš ušet­riť stovky eur a na konci kurzu zís­kať cer­ti­fi­kát. Mož­ností je veľa, tak ak sa chceš naučiť prog­ra­mo­vať, zís­kať pre­ukaz SBS či pre­pla­tiť kurz anglic­kého jazyka, môžeš využiť tento pro­jekt.

Kam v Bra­ti­slave zadarmo?

Štu­du­ješ či pra­cu­ješ v Bra­ti­slave a hľa­dáš tunaj­šie mož­nosti pre bez­platné trá­ve­nie voľ­ného času? Môžeš ich začať hľa­dať na FB stránke Čo je v Bra­ti­slave zadarmo.

Pre­čí­taj si knihu od suseda

Ďakujem, sused
Ďakujem, sused

Milá ini­cia­tíva a zau­jí­mavý nápad ponúka aj Ďaku­jem sused – pro­jekt knižné búdky. Čo to zna­mená? Môžeš si tu poži­čať knihu, vymie­ňať alebo ponúk­nuť nie­komu ďal­šiemu svoju. Ak v tvo­jom meste zatiaľ knižná búdka chýba, môžeš byť aj ty ini­ciá­tor jej posta­ve­nia.

Sprav si nákup bez peňazí

Zóna bez peňazí
Zóna bez peňazí

Zava­dzajú ti doma nepot­rebné veci a chceš ich vyho­diť? Rad­šej ich daruj a sprav radosť sebe aj iným. Zóna bez peňazí je sieť miest po Slo­ven­sku, kde sa takéto veci vymie­ňajú. Jed­no­du­cho prí­deš, daru­ješ svoju nepot­rebnú vec a zobe­rieš si to, čo sa ti páči. Keď si mys­líš, že tu náj­deš len hlú­posti, tak si na omyle. V dobe, keď je zby­toč­ného odpadu viac ako dosť, je to pekný nápad, nie?

Tak vidíš, že aj na Slo­ven­sku sa dajú uži­točné veci zís­kať zadarmo. No a ak máš aj ty nejaký typ, môžeš zadarmo dis­ku­to­vať pod týmto člán­kom.

startitup

startitup.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)