Ilustračné reprofoto: videoarchiv.joj.sk

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokutovala v decembri 2016 vysielateľa televízie JOJ za porušenie štyroch zákonných povinností.

Vysielateľ MAC TV s.r.o. žaloval Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) za pokutu 80-tisíc eur. Krajský súd v Bratislave dnes žalobu vysielateľa zamietol. “Rozhodnutie nie je právoplatné, vysielateľ môže podať kasačnú sťažnosť,” agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková. Spomínaná pokuta patrí medzi jedny z najvyšších, o ktorých doteraz rozhodla licenčná rada.

Hovorkyňa licenčnej rady ďalej v tlačovej správe pripomenula, že rada dala vysielateľovi televízie JOJ, spoločnosti MAC TV úhrnnú pokutu 80-tisíc eur v decembri 2016.

Uložila ju za porušenie štyroch povinností vyplývajúcich zo zákona o vysielaní a retransmisii – povinnosti zreteľne oddeľovať reklamu od iných programov, povinnosti dodržiavať povolený počet prerušení programu reklamou, povinnosti dodržiavať maximálne povolený časový rozsah reklamy počas jednej hodiny a povinnosti dodržiavať podmienky umiestňovania produktov (product placement) v programe. Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote na súd žalobu, ktorou sa dnes zaoberal Krajský súd v Bratislave a rozhodol v prospech rady.

Správne konanie voči vysielateľovi začala RVR v apríli 2016, po doručení sťažnosti televízneho diváka. Ako ďalej objasnila hovorkyňa RVR, sťažovateľ namietal množstvo reklamy a reklamných prerušení v období od 5. do 26. apríla 2016 vo vysielaní televízie JOJ.

Rada v správnom konaní dospela k záveru, že došlo k porušeniu štyroch ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii. V spomínanom období vysielateľ celkovo 19-krát prerušil vysielanie programu Noviny. Každé vysielanie trvalo približne 49 minút a vysielateľ doň dvakrát zaradil reklamu. Zákon však pri vysielaní spravodajského programu povoľuje jedno prerušenie reklamou počas jednej polhodiny.

Rada ďalej vyhodnotila, že vysielateľ odvysielal viac reklamných a telenákupných šotov, ako je povolených 12 minút počas jednej hodiny. Prekročil tým zákonný časový limit dvakrát o 15 sekúnd a trikrát o 14 sekúnd. Ďalej vysielateľ podľa RVR nedodržal povinnosť rozoznateľne a zreteľne oddeliť reklamu a telenákup od iných častí programu.

Rada zistila, že počas piatich dní sa pred a po programe Šport odvysielal komunikát označujúci sponzora programu – spoločnosť Tipsport, ktorý naplnil definíciu reklamy, pričom nebol zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Vysielateľ ďalej porušil zákon tým, že celkovo 18-krát zreteľne neinformoval verejnosť o umiestňovaní produktov v programe Šport, označením na jeho začiatku. Zákon prikazuje informovať verejnosť o umiestňovaní produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou, doplnila v tlačovej správe Čaučíková.

Ako dodala, “vzhľadom na skutočnosť, že išlo o mnohonásobné opakované porušenie týchto povinností, rada prijala uznesenie o uložení úhrnnej sankcie vo výške 80-tisíc eur. Vysielateľ podal v zákonnej lehote voči rozhodnutiu rady žalobu, ktorú dnes Krajský súd v Bratislave zamietol. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, vysielateľ MAC TV s.r.o. môže voči rozsudku podať kasačnú sťažnosť”.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )