facebook.com/Múzeum-Oravakafe-Kruštenica

Počul si už o obci Kruš­te­nica? Že nie? Len nedávno tu otvo­rili fas­ci­nu­júce múzeum kávy a pred­sta­vili obrov­skú kávovú mozaiku, ktorá je zapí­saná v Guines­so­vej knihe rekor­dov.

Maličká obec na severe Slo­ven­ska sa zapí­sala na mapu sveta a nepo­chybne je láka­vým mies­tom pre všet­kých vyzná­va­čov kávy. Keby si išiel okolo tohto dom­čeka, možno by si si ani nevši­mol, že je nie­čím iný, no vôňa kávy by ho určite pre­zra­dila. Ukrýva totiž kávové múzeum, ktoré široko ďaleko nemá obdoby. Za pro­jek­tom Ora­va­kafe stojí len 25-ročný oby­va­teľ maleb­nej dedinky Roman Flo­rek.

15037346_1349742488383067_1850599350424046884_n
Múzeum-Oravakafe-Kruštenica
Je vyučený čaš­ník, takže mal ku káve vždy blízko. Zúčast­nil sa už via­ce­rých baris­tic­kých súťaží a počas svo­jej čaš­nícko-baris­tic­kej praxe musel čeliť mno­hým otáz­kam zve­da­vých náv­štev­ní­kov. Roz­ho­dol sa, že múzeum, ktoré im odhalí taje sveta kávy, bude tým pra­vým. Roman neus­tále spoz­náva nové kávové odrody z celého sveta. Ak ho v múzeu stret­neš, možno aj tebe pri­praví skvelý nápoj v nie­kto­rom zo sta­rých kávo­va­rov. Väč­šina z nich je totiž plne funkčná!

V Ora­va­kafe sa dozvieš všetko o his­tó­rii kávy, o jej ceste sve­tom a o jej mno­hých odro­dách. Uvi­díš viac než 500 kávo­vých expo­ná­tov, z kto­rých väč­šinu tvo­ria fas­ci­nu­júce staré mlyn­čeky, pra­žičky a stroje na príp­ravu tohto odpra­dávna obľu­bo­va­ného nápoja. Počet expo­ná­tov je naozaj uni­kátny a zapí­sal múzeum do Guines­so­vej knihy rekor­dov. Zbierka sa pri­tom stále roz­rastá a pris­pieť do nej môžeš aj ty, ak máš doma starý nepou­ží­vaný stroj na kávu či sto­ročný hrn­ček po pra­ba­bičke.

15369094_753785604769192_5304273017859886883_o
Múzeum-Oravakafe-Kruštenica

Kruš­te­nické múzeum sa predsa len zvi­di­teľ­nilo ešte nie­čím úžas­nej­ším. Celé vnú­torné oblo­že­nie stien múzea nie je z ničoho iného, ako z kávy. Pos­kla­dali tu totiž naj­väč­šiu kávovú mozaiku na svete, čím sa do knihy rekor­dov zapí­sali dvoj­ná­sobne. Mozaika meria 107 met­rov štvor­co­vých a spot­re­bo­vali pri tom viac než 4 mili­óny kávo­vých zŕn vážia­cich viac než 400 kíl. Vieš si pred­sta­viť, koľko šálok espressa by sa z toho dalo pri­pra­viť?

collagewswd
Múzeum-Oravakafe-Kruštenica

Skla­da­nie tohto veľ­diela trvalo tak­mer 3 roky a Roma­novi pri tom pomá­hala rodina aj kama­ráti. Na mozaike vyob­ra­zili mapu sveta s oblas­ťami, v kto­rých sa pes­tujú kávov­níky, ale aj ďal­šie tema­tické motívy, a tiež por­trét Jozefa Augus­tína, ktorý napí­sal už dve knihy o káve a je sku­toč­ným odbor­ní­kom. Musíme uznať, že tvrdá práca sa naozaj vypla­tila a inte­riér múzea pôsobí čaro­vným doj­mom. Toľko kávy naokolo vytvára tú pravú vôňu a atmo­sféru, akú by malo mať každé správne múzeum kávy.

15025545_1349725301718119_7209568264530269175_o
Múzeum-Oravakafe-Kruštenica

Ak budeš nabu­dúce ces­to­vať po Slo­ven­sku, neza­budni pri ceste okolo Oravy nav­ští­viť aj toto úžasné miesto. Nepo­chy­bu­jeme o tom, že Múzeum Ora­va­kafe pri­tiahne aj zahra­nič­ných turis­tov, pre­tože kávo­ho­lici sa nájdu na celom svete.

startitup

StartItUp.sk
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )