jalopnik.com

Bohu­žiaľ, v dneš­nej dobe sú dopravné nehody veľmi čas­tým prob­lé­mom cest­ných komu­ni­ká­cií. Obzvlášť nepo­zorní a agre­sívni vodiči sa neus­tále sta­rajú o zvy­šo­va­nie týchto neli­cho­ti­vých šta­tis­tík.

Naj­nov­šia nehoda z nemec­kej diaľ­nice je však vskutku zau­jí­mavá. Man­fred Kick, maji­teľ elek­tro­mo­bilu Tesla Model S, na diaľ­nici obe­to­val svoje nie práve lacné vozidlo a zachrá­nil tým dru­hého vodiča v tejto doprav­nej nehode.

Vodič Tesly si totižto počas jazdy vši­mol, že Volk­swa­gen pred ním jazdí cha­oticky. Následne dokonca zis­til, že je vodič auta nemec­kej auto­mo­bilky v bez­ve­domí. Okam­žite zare­a­go­val, pred­be­hol ho a zara­dil sa pred neho, pri­čom začal brz­diť obi­dve vozidlá. Po úspeš­nom zasta­vení sa pokú­sil dať vodi­čovi Volk­swa­genu okam­žite aj prvú pomoc a oko­lo­idúci zavo­lali záchrannú službu.

Sle­duj Fontech.sk aj na Face­bo­oku, Google+ Ins­ta­grame!

twit­ter.com
Po prí­chode doprav­nej polí­cie a pre­šet­rení sa zis­tilo, že škoda na oboch vozid­lách činí pri­bližne 10 000 eur. Správa sa ale začala šíriť rých­los­ťou svetla a dostala sa až k samot­nému Elo­novi Mus­kovi, ktorý sa vyjad­ril, že Tesla pre­platí maji­te­ľovi všetky poplatky spo­jené s opra­vou Modelu S.
Rov­nako aj nemecká diaľ­ničná polí­cia začala vyšet­ro­va­nie, čo je však tra­dičný postup pri akej­koľ­vek nehode a tento pán roz­hodne nebude neja­kým spô­so­bom stí­haný, ba čo viac, zaslú­žil by si medailu za svoju sta­toč­nosť. Samoz­rejme, podobný prí­klad roz­vahy a nezišt­nej pomoci neplatí len pre maji­te­ľov Tesiel, čiže každý poriadny šofér by sa mal v podob­nej situ­ácii zacho­vať rov­nako a zachrá­niť tým život nevin­nému člo­veku, ktorý sa do neprí­jem­ností nedos­tal vlast­ným pri­či­ne­ním.
Pozri aj: Pilot v Kazachstane pristál so svojim vrtuľníkom na diaľnici. V silnej snehovej búrke sa chcel vodiča kamiónu spýtať na cestu
Príbehy
0
Komentovať (0)