Foto: Matej Mensatoris

Poznáte význam a spôsob vyhadzovania obalov na základe symbolov?

Každý z nás produkuje odpad dennodenne a to vo väčších množstvách, ako by sme mali. Keď už ale nejaký odpad vyprodukujeme, mali by sme ho aspoň správne vyseparovať a dať mu tak ďalšiu šancu, aby bol použiteľný. Pre lepšiu orientáciu sa na výrobkoch nachádzajú rôzne symboly, ktoré nám spôsob separácie majú uľahčiť. 

No nie každý z nás tieto symboly pozná a rozumie ich významu. Problémom pri separácii býva tiež to, že jednotlivé obce a mestá majú pri niektorých druhoch odpadov odlišné postupy. Pri tých najbežnejších odpadoch je však postup rovnaký.

Aké značky môžeme nájsť na obaloch a čo vlastne znamenajú?

Všeobecné značky

Public Domain

S týmito symbolmi sa stretávame na obaloch veľmi často, aj keď ich význam nemusí byť vždy jasný.

Prvý symbol, ktorý zobrazuje panáčika ako odhadzuje odpad do koša znamená, že obal po použití máme vyhodiť do príslušnej odpadovej nádoby. Môže to byť jedna z recyklačných nádob alebo nádoba na komunálny odpad.

Druhým symbolom na obrázku je tzv. zelený bod. Je to ochranná známka a označuje, že obal patrí do triedeného zberu. Obal je tak zapojený do systému zberu odpadov z obalov, do separovania, zhodnocovania a recyklácie. Je to dobrovoľné označenie, no jeho používanie je stanovené príslušnými právnymi predpismi v SR.

Tretí symbol, ktorý môže mať viacero farebných variantov dáva spotrebiteľovi vedomosť, že obal alebo výrobok bol vyrobený z recyklovaných materiálov. Ide o univerzálny recyklačný symbol.

Štvrtý obrázok znázorňuje výrobok, produkt či zariadenie, ktorý má charakter nebezpečného odpadu. Môžu to byť rôzne spotrebiče, žiarovky či batérie. Takýto odpad nesmiete vyhadzovať do komunálneho odpadu, ale ho odovzdať na zberný dvor či na zberné miesta, napríklad v prípade batérií sa často takéto zberné miesta nachádzajú v obchodoch či supermarketoch.

Materiály z plastov

Na výrobkoch sa tiež uvádza, z akého materiálu je obal vyrobený, aby sa dal ľahšie separovať a následne recyklovať. Spravidla je to trojuholník so šípkami, vo vnútri ktorého je zvyčajne číslo (ale nemusí byť) a pod trojuholníkom sa nachádza skratka príslušného materiálu. Pri týchto symboloch, ktoré majú označenie od 01 do 07 ide o plast a patria do žltého kontajnera určeného na plasty.

Foto: Wikimedia
1 – PET (Polyetyléntereftalát)
2 – HDPE (Polyetylén vysokej hustoty)
3 – PVC  (Polyvinylchlorid)
4 – LDPE (Polyetylén nízkej hustoty)
5 – PP (Polypropylén)
6 – PS (Polystyrén)
7 až 19 – O (Ostatný plast)

Materiály z papiera

Postup je podobný ako pri materiáloch z plastov. Vo vnútri trojuholníka sa nachádza číslo, ktoré určuje jednotlivý druh papiera a pod trojuholníkom skratka PAP, ktorá označuje papier. Takto označený odpad patrí do modrého kontajnera určeného na papier.

Foto: Wikimedia
20 – PAP (Vlnitá lepenka)
21 – PAP (Hladká lepenka)
22 – PAP (Papier)
23 až 39 – PAP (Ostatný papier)

Materiály z kovov

Analogicky ako v predchádzajúcich prípadoch sa označujú aj kovy. Ak vaša obec recykluje kovy, patria do príslušnej zbernej nádoby. V niektorých obciach sa kovový odpad zbiera s plastovým odpadom do žltého kontajnera, v iných zase do nádob s nápojovými kartónmi. Pre správne triedenie kovového odpadu si tak musíte zistiť, ako s ním nakladá vaša obec.

Foto: Wikimedia
40 – FE (Železo)
41 – ALU (Hliník)
42 až 49 (Ostatné kovy)

Materiály zo skla

Sklo sa netriedi podľa farby, takže či už číre alebo farebné sklá putujú vždy do zelených kontajnerov určených pre túto surovinu.

Foto: Wikimedia
70 – GL (Bezfarebné sklo)
71 – GL (Zelené sklo)
72 – GL (Hnedé sklo)
73 až 79 – GL (Ostatné sklo)

Materiály z dreva a textílie

Tieto odpady sa na Slovensku nezvyknú triediť aj z toho dôvodu, že takýchto odpadov nie je v porovnaní s ostatnými také veľké množstvo.

V prípade malých drevených častí, ktoré neboli morené, je ich možné kompostovať, v prípade väčších ako napríklad nábytok, by ste si mali zistiť, či vaša obec neponúka odvoz nadrozmerného odpadu. Ak nie, v takom prípade je ho potrebné odviezť na zberný dvor.

Foto: Wikimedia
50 – FOR (Drevo)
51 – FOR (Korok)
52 až 59 FOR (Ostatné drevo)

V prípade textilu, ak ide o vyhovujúce oblečenie, môžete ho zaniesť do second-handu, venovať charite alebo ho vhodiť do špeciálnych kontajnerov, ak sa nachádzajú vo vašej obci.

Foto: Wikimedia
60 – TEX (Bavlna)
61 – TEX (Vrecovina)
62 až 69 TEX (Ostatné textílie)

Pre ďalšie možnosti recyklácie a nakladania s odpadom s týmto označením sa poraďte s vašou obcou alebo ho zaneste na zberný dvor.

Kompozitné materiály

Tieto materiály predstavujú spojenie viacerých materiálov. Dobrým príkladom sú napríklad tetra-packy alebo môžu to byť aj rôzne vrecká na čipsy či tuby od zubných pást.

Tu nastáva problém, keďže sa obtiažne recyklujú. Avšak sú triediteľné. Kompozitné materiály sa označujú trojuholníkom s číslom a pod ním sa nachádza C, ktoré predstavuje kompozitný materiál a následne materiál, ktorý je v kompozitnom materiáli najviac zastúpený. A podľa neho takýto odpad aj triedime.

Foto: Wikimedia

V prípade kompozitných materiálov ho môžu takisto jednotlivé obce triediť rozdielne, napríklad s oddelenými nádobami na nápojové kartóny. Pre ich správne triedenie by ste sa tak mali poradiť so svojou obcou.

80- C (Papier a lepenka/rôzne kovy)
81 – C (Papier a lepenka/plasty)
82 – C (Papier a lepenka/hliník)
83 – C (Papier a lepenka/cínový plech)
84 – C (Papier a lepenka/plasty/hliník)
86 – C (Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech)
90 – C (Plasty/hliník)
91 – C (Plasty/cínový plech)
92 – C (Plasty/rôzne kovy)
95 – C (Sklo/plasty)
96 – C (Sklo/hliník)
97 – C (Sklo/cínový plech)
98 – C (Sklo/rôzne kovy)
3
Uložiť článok
Komentovať