TASR – Milan Kapusta

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil potrebný manuál.

Počty nakazených na Slovensku neustále stúpajú. K 1. decembru  bolo v našej krajine od začiatku pandémie 697 471 pozitívnych PCR testov.

Testy si už môžete urobiť aj doma a stále je mnohým ľuďom nejasné, ako postupovať v prípade pozitívneho výsledku a čo majú robiť ľudia žijúci s nimi v jednej domácnosti, tak Úrad verejného zdravotníctva zverejnil manuál, čo robiť po kontakte s pozitívnou osobou a ako postupovať v prípade pozitívneho výsledku testu na covid. Zhrnuli sme to do prehľadných bodov vo forme otázok a odpovedí

Čo mám robiť po pozitívnom výsledku testu?

 • Informujte o výsledku testu vášho lekára a osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom vašej pozitívnej vzorky, resp. dva dni pred vašimi prvými príznakmi
 • Po pozitívnom výsledku testu musíte byť v izolácii najmenej 10 dní od dátumu odobratia vzorky (ak ste nemali príznaky) alebo od dňa objavenia sa prvých príznakov
 • Izoláciu môžete ukončiť, iba ak ste v posledných troch dňoch izolácie nemali žiadne príznaky ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia všeobecného lekára, ktorý posúdi, či ste spôsobilí ukončiť izoláciu

Ako postupovať, keď som mal úzky kontakt s pozitívnou osobou alebo po výskyte príznakov covidu?

 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19, musíte ísť okamžite do izolácie – platí to pre neočkované osoby, ale aj pre plne zaočkovaných a ľudí po prekonaní COVID-19. S príznakmi môžete ihneď podstúpiť test na COVID-19 (resp. akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín)
 • Ak ste nezaočkovaný a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, musíte nastúpiť do karantény. Ak ste bez príznakov, test podstupujete najskôr na 5. deň od posledného kontaktu. S príznakmi môžete test podstúpiť ihneď (resp. akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín)

Kedy sa mi končí karanténa?

 • v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie
 • ak test nebol vykonaný a počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie
 • v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o spôsobilosti ukončiť karanténu rozhodne lekár
 • Ak ste zaočkovaný alebo ste prekonali COVID-19 a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, nie ste povinný ísť do karantény ani sa testovať. Test však môžete podstúpiť dobrovoľne na 5. deň od kontaktu. Približne týždeň priebežne sledujte svoj zdravotný stav a prípadný výskyt príznakov ochorenia. Preventívne, pre istotu, tiež minimalizujte kontakt s ostatným ľuďmi a noste respirátor
 • Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov s pozitívnou osobou vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu)

Ako mám postupovať, ak zdieľam spoločnú domácnosť s pozitívnym?

V prípade stáleho kontaktu s pozitívnou osobou (žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný deň kontaktu považuje:

Foto: fb Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie
 • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti

Čo to znamená v praxi?

 • ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou pozitívnou na COVID-19, testovanie môžete podstúpiť na 10. deň od prvého výskytu príznakov u pozitívneho
 • alebo na 10. deň od jej pozitívneho výsledku testu ak bola pozitívna osoba vo vašej domácnosti bez príznakov
 • Ak sami máte príznaky typické pre COVID-19, nečakajte, testovanie môžete podstúpiť okamžite
 • V prípade, že člen spoločnej domácnosti bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, nie je nutné, aby ostatní členovia domácnosti ako „kontakty kontaktu“ ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať kontakt s inými ľuďmi. Ak bude mať člen spoločnej domácnosti pozitívny výsledok, zostávajú v karanténe všetci členovia spoločnej domácnosti

Aké sú moje povinnosti počas domácej izolácie?

 • dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas nej iba v mieste izolácie
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/respirátora
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie
 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeobecného lekára
 • bezodkladne po tom, čo bol osobe oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19
 • Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí
Foto: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Čo sa považuje za úzky kontakt s pozitívnou osobou?

 • ak boli osoby v priamom fyzickom kontakte
 • ak boli osoby od seba vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
 • ak boli osoby v interiéri, resp. v uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút
 • ak osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút
 • ak osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky

0
Uložiť článok
Komentovať