Ilustračná fotografia, Unsplash

Ako bude vyzerať politika v oblasti životného prostredia najbližšie štyri roky?

Vláda Slovenskej republiky v priebehu nedele schválila vlastné programové vyhlásenie, ktoré teraz poputuje do parlamentu, kde budú poslanci hlasovať o vyhlásení dôvery. Vláda Igora Matoviča vo svojom programovom vyhlásení kladie dôraz najmä na boj s korupciou či spravodlivý právny štát, nezabúda však ani na životné prostredie. V časoch čoraz intenzívnejšej klimatickej zmeny a čoraz neudržateľnejšom tlaku na prírodu môže byť Slovensko zelenšou, čistejšou a ekologickejšou krajinou. 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie 2020 – 2024 má rekordných 121 strán a online si ho môže prečítať ktokoľvek. Okrem iného obsahuje aj kapitoly, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú životného prostredia, ochrany prírody a adaptácie na klimatickú zmenu, ktorej dôsledky sú čoraz intenzívnejšie a citeľnejšie. Návrhy vlády v oblasti životného prostredia vítajú aj ochranári z organizácie Greenpeace, programovému vyhláseniu však vyčítajú absenciu konkrétnych riešení.

„Vítame návrhy, ako je revízia Nízkouhlíkovej stratégie, prijatie zákona o zmene klímy, zrušenie dotácií do fosílnych palív alebo potvrdenie ukončenia výroby elektriny z uhlia. Avšak programové vyhlásenie by malo jasne zadať priebežné ciele, ktoré chce vláda v tomto období naplniť. Prekvapilo nás, že opatrenia na dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov, ktoré pred voľbami podporili až tri koaličné strany, sa do výsledného návrhu nedostali,” cituje programovú riaditeľku Greenpeace Slovensko Katarínu Juríkovú agentúra SITA. Čo sa teda v programovom vyhlásení píše?

Ilustračná fotografia, Unsplash

Zmierniť dopady klimatickej zmeny a uhlíková neutralita

Vláda kapitolu programového vyhlásenia týkajúcu sa envirorezortu otvára prísľubom práva na priaznivé životné prostredie pre každého občana. Sľubuje, že k využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity, klímy a zásad trvalo udržateľného rozvoja. Vláda sa chce v nasledujúcich rokoch zamerať na komplexnú starostlivosť o všetky zložky životného prostredia – lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien.

Za najväčšie výzvy v oblasti životného prostredia vláda považuje zlú kvalitu ovzdušia, nízku mieru recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočnú ochranu vôd, biodiverzity či lesných ekosystémov. Hlavnými cieľmi sú tak zvýšiť celkovú kvalitu životného prostredia a podporiť prechod na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

V sekcii zameranej na životné prostredie programové vyhlásenie reaguje aj na aktuálnu situáciu. Aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 podľa vlády poukázala na zraniteľnosť civilizácie a dlhodobé environmentálne problémy. Globálnu pandémiu vníma ako príležitosť na budovanie zelenšej a voči zmene klímy odolnejšej ekonomiky. V tomto smere chce vláda reevidovať Nízkouhlíkovú stratégiu aj Národný integrovaný energetický a klimatický plán, prijať zákon o zmene klímy a vytvoriť podmienky na prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050.

Ilustračná fotografia, Unsplash

ENVIROpolícia aj verejnoprospešné práce

Do naplnenia cieľov v oblasti životného prostredia chce vláda zapojiť aj verejnosť, samosprávy či tretí sektor. Pripraviť chce aj program verejnoprospešných prác, pomocou ktorého by sa na zlepšení životného prostredia aktívne podieľali dlhodobo nezamestnané osoby v podobe čistení obcí, práce na poliach, vodozádržných opatreniach, pomocných prác pri triedení odpadu a odstraňovaní čiernych skládok. Vláda by tiež chcela zaviesť opatrenia pre elimináciu poškodzovania zložiek životného prostredia prostredníctvom ENVIROpolície.

V programovom vyhlásení sa tiež hovorí o posilnení evironmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v oblasti životného prostredia na všetkých typoch a stupňoch škôl. Hovorí tiež o podpore ekologického poľnohospodárstva, ukončení výroby elektriny zo spaľovania hnedého uhlia či prijatie zelených opatrení zadržujúcich alebo spomaľujúcich odtok vody, aby sa Slovensko dokázalo vysporiadať s čoraz intenzívnejšími a dlhšími obdobiami sucha.

Zelená doprava

Ekologicky chce nová vláda myslieť aj v doprave, ktorá je celosvetovo považovaná za jeden z najvýznamnejších faktorov podieľajúcich sa na prebiehajúcej klimatickej zmene. V programovom vyhlásení vlády nechýba zavádzanie integrovanej dopravy zameranej na používanie ekologických spôsobov dopravy, vláda chce podporiť aj zriaďovanie nízkoemisných zón s cieľom zvýšiť kvalitu ovzdušia v mestách podobne, ako to poznáme zo zahraničia.

Ilustračná fotografia, Archív TASR

Jednou z priorít novej vlády je podpora verejnej osobnej dopravy ako ekologickejšej a bezpečnejšej alternatíve k individuálnej automobilovej doprave. Cieľom je vytvorenie podmienok systémov integrovanej dopravy, zlepšenie podmienok hromadnej dopravy či ďalšie budovanie záchytných parkovísk na najvyťaženejších dopravných uzloch. V programovom vyhlásení sa nachádza aj pojem smart city, ktorý má byť konceptom previazania verejnej dopravy so sieťou záchytných parkovísk. Výrazne chce vláda posilniť aj cyklistickú dopravu a cykloturizmus. Navrhuje dokonca možnosť obciam spoplatniť vjazd osobných automobilov do centier.

Ekologické katastrofy a ochrana lesov

V programovom vyhlásení sa vláda zaväzuje v tomto volebnom období vyriešiť sanáciu niekoľkých ekologických katastrof, ktoré boli už celé roky odsúvané na druhú koľaj. Zneškodniť chce PCB látky, ťažké kovy a sanáciu územia v okolí Strážskeho, odkaliska Poša či gudrónových jám v Predajnej. Zastaviť chce aj ďalšie znečistenie oblasti Žitného ostrova, ktorý predstavuje mimoriadne významný vodohospodársky zdroj Slovenska. Ukončiť chcú tiež nekonečný príbeh čakania na vodné diela Slatinka, Tichý potok či Ďubákovo. Tieto plánované výstavby budú definitívne zastavené.

Z vopred avizovaných opatrení sa v programovom vyhlásení vlády nachádza aj zonácia národných parkov. Ochranu najcennejších území chce vláda zabezpečiť s ohľadom na medzinárodné kritériá IUCN. Zriadiť chce tzv. bezzásahové zóny, ktoré by mali byť totožné s 5. stupňom ochrany prírody a tvoriť by mali najmenej 50 % rozlohy národných parkov. Dlhodobý spor lesníkov s ochranármi chce vláda vyriešiť v prospech lesa, a to nielen v chránených územiach.

„Lesy sú rozhodujúcim, životodarným a krajinotvorným prvkom. Lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet, lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu. Vláda sa zaväzuje ku stabilizácii lesov a zabezpečeniu ich funkcií prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia a reálneho ocenenia ich ekologických funkcií,“ píše vláda v programovom vyhlásení.

Ilustračná fotografia, Unsplash

Zabudli na ochranu druhov?

Ambiciózne a rozsiahle programové vyhlásenie vlády, a to aj v oblasti životného prostredia, má však podľa odborníkov aj určité medzery. Podľa Greenpeace je nevyhnutné, aby odhodlanie aké vláda ukázala v boji s pandémiou koronavírusu, preukázala aj pri riešení klimatickej krízy a straty biodiverzity. Kým organizácii Greenpeace vo vyhlásení chýbajú konkrétne riešenia na znižovanie emisií, ochranári z organizácie SOS/BirdLife Slovensko sú z programového vyhlásenia vyslovene sklamaní. Avizujú, že do vyhlásenia sa nedostala druhová ochrana ani potreba praktickej ochrany prírody. Za jediné pozitívum hodnotia snahu ohľaduplnejšieho hospodárenia pre prírodu.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )