foto: Unsplash

Ako dobre vieš po anglicky?

Angličtina je v našich končinách jazyk, ktorý sa učia už aj deti od útleho detstva. Vyučuje sa v škôlkach, na základných školách, na stredných školách z nej môžeme maturovať, no a jej ovládanie vyžaduje aj mnoho zamestnávateľov. Dohovoríme sa ňou vo väčšine krajín a aspoň jej základy by mal ovládať každý.

V spolupráci s jazykovou školou Best English sme si preto pre vás pripravili kvíz. Otestujte sa, na akej úrovni sú vaše znalosti najpoužívanejšieho jazyka na svete.

Doplň správny tvar. "Jane _____ lunch now, so could you call back in about half an hour?"

pixabay

Pre prítomné deje, ktoré prebiehajú v momente rozhovoru používame prítomný priebehový čas. Najčastejšie sa využíva s príslovkami now, today, this week, this year, at the moment, at present, right now.

Doplň správny tvar. A: "Where is Jacob?" B: "I'm sure he _____ be here soon."

pixabay

Ak budúcnosť len predpovedáme a nemáme žiadne reálne dôkazy o tom, že dej skutočne prebehne ako tvrdí hovoriaci, používame will.

Doplň správny tvar. A: “I don’t know how to turn this radio on.” B: ”Oh, it’s really easy. I ____ show you.“

pixabay.com

Ak sa ten, kto hovorí danú vetu, rozhodol počas rozhovoru a je to reakcia na aktuálne dianie, používame will.

Doplň správny tvar. ____ soup is soup made typically from dried ____.

Pie je koláč, pee znamená močiť, no a pea je hrášok

Doplň správny tvar. "I ____ my leg but it's fine now."

pixabay

Minulý čas používame, ak dej, ktorý prebehol v minulosti nemá dopad na prítomnosť. Predpítomný čas používame zas vtedy, pokiaľ vidíme jeho následky (napríklad, ak sa ešte stále zotavujeme).

Doplň správny tvar. "Are you ____ to weather changes?"

Sensible znamená rozumný/praktický a sensitive zas citlivý/vnímavý.

Doplň správny tvar. "I’m planning to travel the world ____ the beginning of September."

pixabay

At the beginning naznačuje presný bod, v ktorom niečo začína. In the beginning zahŕňa dlhší časový úsek.

Doplň správny tvar. She feels ____ because she has no friends.

pixabay

Lonely použijeme vtedy, ak chceme povedať, že sa cítime osamotene. Alone používame vtedy, ak chceme povedať, že sme sami bez iných ľudí nablízku - nevyjadruje to naše pocity. Solitary používame vtedy, ak chceme povedať, že niečo robíme samostatne, alebo ak o niekom chceme povedať, že je samotár.

Doplň správny tvar. "I wish I ____ a car.

Wish + past simple používame v angličtine na vyjadrenie prítomných a budúcich želaní. Vo vetách síce používame jednoduchý minulý čas, no význam priania je prítomný.

Doplň správny tvar. The Titanic sank on its maiden ____.

pixabay

Voyage prekladáme ako "cesta" vo význame “plavba (na mori)” alebo “let (vesmírom)“.

Ak si po tomto teste stále neistý, na akej úrovni je tvoja angličtina, Best English ponúkajú skúšobné hodiny úplne zadarmo, kde ťa otestujú a priradia ti úroveň kurzu, ktorú potrebuješ.

V spoluprácu s Best English
Uložiť článok

Najnovšie články