Branislav Blaško / /
Ako vieme, inte­li­gen­cia je niečo, čo sa nedá zís­kať „nasilu“. Člo­vek môže zvy­šo­vať množ­stvo svo­jich vedo­mostí, no zvý­še­nie inte­li­gen­cie je veľmi ťažké, ak nie nemožné. Exis­tuje však jediný znak, ktorý ti okam­žite pre­zradí, či ju nie­kto má alebo nie.

Najprv sa ti to možno bude zdať absurdné, no je to sku­točne pravda. Všetci inte­li­gentní ľudia majú jeden spo­ločný znak, ktorý ich cha­rak­te­ri­zuje. Vieš, čo to je?

Neboja sa klásť otázky.

Učia sa, pre­tože sa pýtajú. Neus­tále obja­vujú nové veci, pre­tože sa pýtajú. Stále si roz­ši­rujú obzory, pre­tože sa pýtajú. Ako hovorí jedno staré čín­ske prí­slo­vie:

Ten, kto sa pýta je za hlu­páka na päť minút. Ten, kto sa nepýta, ním ostane po celý svoj život.

Pokojne by sme teda mohli pove­dať, že inte­li­gen­cia závisí od schop­nosti klásť dobré otázky. Nikto nevie všetko. Štú­diu čoho­koľ­vek by si pokojne mohol veno­vať aj celý svoj život, aj tak by si neo­vlá­dal všetko. Aj ak by si z danej oblasti obsia­hol všetky fakty a poznatky, o nie­koľko dní by už boli neak­tu­álne, pre­tože by ich zme­nili alebo dopl­nili ďal­šie zis­te­nia. Roz­ši­ro­va­nie tvo­jej mysle je pro­ces, ktorý sa nikdy nekončí — a práve to je na ňom také fas­ci­nu­júce. Sku­točne inte­li­gentný člo­vek je totiž len ten, ktorý si uve­do­muje, čo všetko ešte nevie.

pexels.com

Inte­li­gentní ľudia sa neus­tále na niečo pýtajú. Ak dostanú odpo­veď, pýtajú sa ešte viac. Ak im je niečo vysvet­lené spô­so­bom, kto­rému nero­zu­mejú, opý­tajú sa znova. Ak nie­kto povie niečo, čo ich zaujme, okam­žite si to zapíšu. Ak ich zaujme nejaká nová téma, začnú sa jej veno­vať do hĺbky. To, že neus­tále obja­vujú niečo nové, im robí radosť.

Nie­ktorí ľudia si však mys­lia, že inte­li­gentný člo­vek nemá nárok a právo na to, aby spra­vil nejakú chybu. Práve naopak, inte­li­gentní ľudia takisto robia chyby a berú ich ako cenné životné lek­cie. Vedia, že chyby sú neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou života. Nikto nie je doko­nalý a každý vo svo­jom živote mno­ho­krát pochybí. Inte­li­gentní ľudia však chyby berú ako výbornú inves­tí­ciu do seba, z kto­rej sa neboja pou­čiť.

Ako si na tom s kla­de­ním otá­zok ty?

Pozri aj: EXISTUJÚ 3 DRUHY LÁSKY A PRIATEĽSTVA, KTORÉ DEFINOVAL ARISTOTELES UŽ PRED 2 400 ROKMI A PLATIA DODNES

lifehack.org
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)