Foto: Archív TASR/Jaroslav Novák

Zmeny musia byť systémové, sú preto v rukách politických strán. Opýtali sme sa ich, ako chcú bojovať s klimatickou zmenou.

Najteplejší jún, najteplejší júl, horiace lesy na Sibíri, Aljaške či v Grónsku a aktuálne aj rozsiahle požiare v najväčšom dažďovom pralese našej planéty. Po letných prázdninách sa deti opäť vracajú do školských lavíc, no nie nadlho. Už 20. septembra sa študenti naprieč všetkými kontinentami postavia na námestia a budú štrajkovať za budúcnosť zemskej klímy. Hlavným poslaním týchto protestov je vyvinúť spoločenský a politický tlak a docieliť tak prijímanie rozhodnutí a zmien, ktoré odvrátia ekologický kolaps Zeme. Ako to teda vidia politické strany na Slovensku? 

Každý z nás môže recyklovať, do práce chodiť na pešo, na bicykli či verejnou dopravou, jesť menej mäsa a nakupovať u lokálnych predajcov. Zmysel to má, ale pre záchranu klimatickej budúcnosti našej planéty sú potrebné systematickejšie celospoločenské zmeny. Práve o takýchto opatreniach hovorí aj správa OSN o vymieraní druhov z mája tohto roka, ktorá bude pre blížiace sa desaťročia celkom určite kľúčovým medzinárodným odporúčaním pre boj s klimatickou zmenou a jej dôsledkami.

Celospoločenské zmeny sú v konečnom dôsledku zmenami politickými. Ak však nie je spoločenský dopyt po zmene, opatreniami na ochranu životného prostredia a klimatickou zmenou sa politici zaujímať do posledného momentu nebudú. Spoločnosť, aj tá slovenská, ale začína situáciu na našej planéte brať veľmi citlivo a ostáva veriť, že je len otázkou času, kedy bude spoločenský tlak natoľko silný, že budú politici o problematike klimatickej zmeny nielen hovoriť, ale v záujme ľudí aj konať.

Foto: Archív TASR/Jaroslav Novák

Opýtali sme sa preto slovenských politických strán, aké konkrétne kroky by chceli v oblasti ochrany životného prostredia a riešenia otázky klimatickej zmeny urobiť a aké sú v tomto smere ich absolútne priority. Otázky sme poslali všetkým aktuálnym parlamentným stranám, ako aj stranám, ktoré by sa podľa posledných prieskumov agentúr AKO a Focus mali šancu dostať v najbližších parlamentných voľbách za, alebo na hranicu zvoliteľnosti.

Otázky, ktoré sme rozposlali politickým stranám:

 • Aké zmeny sú pre vás ako politickú stranu v oblasti životného prostredia a ochrany prírody kľúčové?
 • Aké sú základné piliere vašej agendy v oblasti ekológie a udržateľného budúceho rozvoja?
 • Čo považujete za svoju absolútnu prioritu, ktorú by ste sa, v prípade, že by sa vaša strana dostala do parlamentu/vlády pokúsili presadiť?

Progresívne Slovensko

Sú to tri piliere. Klimatická kríza, ochrana biodiverzity a prechod na cirkulárnu ekonomiku.

 • Pri klimatickej kríze musíme na jednej strane riešiť znižovanie emisií a prechod na bezuhlíkovú ekonomiku a na druhej adaptáciu na klimatickú zmenu. Podporíme úspory energie a pomôže znížiť nákladmi občanov napríklad na kúrenie a riešiť energetickú chudobu. Potrebujeme viac rozvíjať obnoviteľné zdroje, ale nie tak ako to robili doterajšie vlády. V súčasnosti potrebujeme investovať do smart rozvodovej siete a riešení na ukladanie energie. Namiesto podpory nákupu elektrických áut pre tých, ktorí si môžu aj tak dovoliť nové auto, podporíme kvalitnú a ekologickú hromadnú dopravu napríklad aj s použitím elektrobusov. Veľmi pozorne budeme sledovať aj premenu automobilového priemyslu. Sme na ňom ako krajina priveľmi závislí a pritom práve tento sektor bude prechádzať obrovskými zmenami. Slovensko nesmie dopadnúť ako Detroit. Súčasne sa musíme pripraviť na oteplenie a extrémne výkyvy počasia. Znamená to, zjednodušene, viac stromov a menej betónu v mestách. Potrebujeme zmeniť stavebný zákon, územné plánovanie, ale aj pravidlá pre čerpanie štátnej podpory, či eurofondov tak, aby sme pripravili naše mestá a obce na novú situáciu.
 • Ochrana biodiverzity je v prvom rade o lesoch, ale nielen o nich. Ako sme v roku 2017 písali vo Vízii 2030, chceme, aby bolo aspoň 5 percent Slovenska bezzásahových. Aby sme citlivo pristupovali k lesnému hospodárstvu a uprednostnili prírode blízke hospodárenie. Pri správe lesov na Slovensku musí mať hlavné slovo Ministerstvo životného prostredia a nie Ministerstvo pôdohospodárstva. Rovnako musíme vrátiť riekam život a nie ich betónovať.
 • Najurgentnejším krokom pri prechode na cirkulárnu, alebo obehovú ekonomiku na Slovensku je riešenie problému odpadov. V prvom rade je dôležitá prevencia ich vzniku a v tomto smere pripravujeme aktívne opatrenia, pretože štát bol zatiaľ bezzubý. Na opačnom konci odpadovej hierarchie musí skládkovanie nahradiť recyklácia. Chceme zaviesť mechanizmy, ktoré budú tlačiť výrobcov k lepšej recyklovateľnosti výrobkov, ale súčasne podporia aj rozvoj recyklačného priemyslu, ktorý predstavuje veľký potenciál pre najmenej rozvinuté regióny Slovenska a môže dať prácu dlhodobo nezamestnaným prostredníctvom nástrojov inkluzívneho trhu práce.

Na celú problematiku sa musíme pozerať a riešiť ju komplexne. Ako najurgentnejšie vidíme však riešenie klimatickej krízy a ochranu lesov.

SPOLU – občianska demokracia

Nevyhnutných zmien je celá kopa, pretože predchádzajúce vlády za posledných tridsať rokov životné prostredie nepovažovali za prioritu a máme v tomto zmysle dlh. V oblasti ochrany prírody je to najmä reforma národných parkov, ktoré by mali konečne plniť svoj účel a ochrana prírody by v nich mala byť prioritou. V súvislosti s klimatickými zmenami by sme chceli prispieť k znižovaniu produkcie skleníkových plynov v priemysle aj v spotrebe domácností, a presadiť zmeny v krajine tak, aby dokázala lepšie reagovať na zmeny klímy. Chceme tiež zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, čistotu vody, manažment odpadov, podmienky chovu domácich zvierat a podobne.

Naša agenda v tomto smere pozostáva z troch základných pilerov:

 • Ochrana biologickej rozmanitosti, ktorá sa netýka len chránených území, ale všeobecne lesov, poľnohospodárskej krajiny aj riek.
 • Klimatická kríza, ktorá si vyžaduje komplexné riešenia od znižovania emisií skleníkových plynov až po ochranu pôdy, ktorá je významných zásobníkom uhlíka, a rozmanitosť krajiny schopnej vysporiadať sa so zmenami.
 • Kvalita životného prostredia, ktorá v sebe zahŕňa najmä ovzdušie, pitnú vodu a odpady.

Máme najmenej dve absolútne priority. Jedna by bola reforma národných parkov. Druhou prioritou je to, aby každá nová legislatíva, ale aj veľké projekty, boli posudzované aj vo vzťahu k ich vplyvom na klimatickú krízu. Životné prostredie totiž nemôže zostať témou jediného rezortu. Čokoľvek čo sa v krajine odohráva, by malo brať ohľad na prírodu.

Ľudová strana Naše Slovensko

Ako prioritnú zmenu v oblasti ochrany životného prostredia vnímame informovanie širokej verejnosti a hlavne detí na školách o dopadoch odpadu a vplyvu ľudských zásahov na životné prostredie. Edukácia vonku v prírode a nie v školských laviciach, odhaľovanie nelegálnych skládok a správna separácia a nakladanie s odpadmi je nielen moderným trendom spoločnosti, ale hlavne potrebným gestom človeka voči životnému prostrediu na Slovensku.

Základné piliere ĽS Naše Slovensko v oblasti ekológie a udržateľného budúceho rozvoja sú:

 • zdravé a čisté životné prostredie,
 • ochrana nerastného bohatstva, lesov a vody,
 • zachovanie prírodného rázu krajiny a ochrana biotopov.

Priorít v ĽS Naše Slovensko ohľadom ochrany prírody a zachovania životného prostredia máme veľa. Niektoré sú na dlhé, ale úspešné trate, ako je zmena v oblasti dopravy tovaru a služieb, kde si vieme predstaviť tranzitné tovary smerovať na nákladnú vlakovú dopravu, ktorá je nielen ekonomickejšia, ale v prvom rade ekologickejšia. Z hľadiska verejnej dopravy podporovať dopravcov prerobiť svoje vozidlá (autobusy, nákladné autá) na ekologické druhy pohonných hmôt (LPG, CNG, propan-butan). A pri priemysle viesť a podporovať výrobcov a producentov tovaru, aby svoju činnosť vykonávali v režime bezodpadového hospodárstva, teda neprodukovali žiadny odpad.

Sloboda a Solidarita

Potrebujeme, aby sa životné prostredie stalo štátnou prioritou. Týka sa všetkých oblastí, nevyhnutné opatrenia citlivé k životnému prostrediu by mali preto zavádzať nielen rezort životného prostredia, ale aj rezorty zdravotníctva, školstva, vnútra, pôdohospodárstva, atď. V strane SaS chceme dať preto zelenú opatreniam na skvalitnenie pitnej vody, enviro výchove na školách, zriadeniu eko polícií, zamedzeniu úbytku ornej pôdy či zavedeniu systému vodozádržných opatrení.

Životné prostredie si zaslúži pozornosť a my jej v SaS chceme dať zelenú. Čistú a udržiavanú krajinu vnímame ako majetok nás všetkých, o ktorý sa treba starať a zveľaďovať ho, aby rástol na hodnote. Majetok, ktorý raz po nás zdedia naši potomkovia a ktorý bude v čase meniacej sa klímy naša konkurenčná výhoda. Uvedomujeme si, že to nie je zadarmo. Ak sa však urobí poriadne, je to investícia do nášho zdravia a čistej krajiny. Máme riešenia. Nechceme ísť cestou krátkodobých opatrení, ktoré hasia jeden strom, kým nám horí les. Červenú tiež dávame korupcii a výnimkám. Naopak, zelenú má cesta motivácie, vzdelávania a zavádzania nových technológií.

Chceme sa riadiť heslom: „Mysli globálne, konaj lokálne.“ Potrebujeme pripraviť našu krajinu na zmenu klímy cez opatrenia, ktoré dokážeme urobiť vo vlastnej réžii. Dôležité je zachovať pestrosť krajiny, udržať naše lesy zdravé či uchrániť naše vzácne zásoby pitnej vody pred znečistením. Čo sa týka napríklad lesov, považujeme za nevyhnutné, aby sa na lesy prestalo pozerať len ako na zdroj dreva. Les zabezpečuje viacero ďalších funkcií, od zadržiavania vody a uhlíka, cez ochladzovanie krajiny po udržanie druhovej pestrosti. Navrhujeme preto zmeniť spôsob riadenia lesov a presunúť túto agendu z Ministerstva hospodárstva pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Sme rodina – Boris Kollár

Politické hnutie SME RODINA – Boris Kollár považuje riešenie problematiky životného prostredia ako jednu zo svojich priorít. Životné prostredie je prierezové odvetvie, ktoré zasahuje do všetkých sfér života spoločnosti, obyvateľov Slovenska nevynímajúc.

Pojem životné prostredie je v modernej spoločnosti veľmi frekventovaný výraz, pod ktorým si môže každý z nás predstaviť niečo iné a určite bude jeho predstava správna. Z globálneho hľadiska sa však určite zhodneme na tom, že ide predovšetkým o čistý vzduch, kvalitnú a nekontaminovanú povrchovú a podzemnú vodu, ktorá sa stáva strategickou surovinou tretieho tisícročia a o zdravú, čistú a životaschopnú prírodu, odborne povedané o prírodu a krajinu v priaznivom stave.

Životné prostredie a jeho kvalita patrí medzi 6 najrizikovejších faktorov predčasných úmrtí obyvateľov na našej Zemi.

Kvalita a stav životného prostredia je obrazom kultúry národov, ktoré v ňom žijú. Stav prírody je súčasťou prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska.

Problematiku životného prostredia chceme riešiť transparente, efektívne a na požadovanej odbornej úrovni. Na to, aby sme tieto ciele dokázali zabezpečiť máme dostatok kvalitných odborníkov s bohatými domácimi aj medzinárodnými skúsenosťami v tejto oblasti. Je bezpodmienečne nutné urobiť zásadnú zmenu, ktorá pomôže ľuďom, reštartovať celý rezort, dať priestor ozajstným odborníkom pre príslušnú oblasť, nastaviť potrebné finančné schémy, odbyrokratizovať a zjednodušiť legislatívu a stanoviť si jasné ciele.

Za naše priority pokladáme predovšetkým riešenie starých environmentálnych záťaží, dobudovanie odkanalizovania Slovenska a zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou. V boji s klimatickou zmenou je nevyhnutné minimalizovať uhlíkovú stopu, znížiť produkciu skleníkových plynov, zlepšiť negatívnu vodnú bilanciu Slovenska a ochladzovať krajinu. Nemenej dôležitou oblasťou je aj ochrana prírody a krajiny, ktorá je v súčasnej dobe finančne, personálne a materiálno-technicky značne podvyživená a nedokáže efektívne plniť svoje úlohy. Ochranu prírody a krajiny je potrebné realizovať na základe spolupráce vlastníkov a správcov území s odbornou organizáciou na úseku ochrany prírody a krajiny, samosprávou a štátnou správou moderným a motivačným spôsobom s jasne definovanými cieľmi v tejto oblasti, ktoré budú vychádzať z vedeckých podkladov a celospoločenskej objednávky.

Za ľudí

Cieľom je odovzdať prírodu budúcim generáciám v lepšom stave, ako sme ju prebrali. Nesmieme sa vzdať a prepadnúť prehnanej panike a konštruktívne musíme spoločne zabojovať za lepšiu budúcnosť. Je preto nevyhnutné prestať vnímať životné prostredie len ako samostatnú kapitolu, ako povinnú dvojstránku na záver programu politickej strany. Ochrana nášho prostredia sa týka každej jednej oblasti verejného života, a tak k tomu pristupujeme aj v strane Za ľudí. Kľúčové je spojenie úsilia a spolupráca aj v doteraz možno nemysliteľných odboroch, podpora inovácií, ale aj medzigeneračnej výmeny prístupov a skúseností.

Chceme zaviesť zodpovedný a inovatívny prístup k ochrane životného prostredia, ktorý rovnocenne:

 • zlepšuje kvalitu života, zdravie ľudí a spokojnosť so svojím okolím,
 • zlepšuje pripravenosť na zmenu klímy a globálne výzvy, pre nás aj budúce generácie,
 • približuje a sprístupňuje ochranu životného prostredia ľuďom tak, aby mal každý príležitosť chrániť svoje okolie aj motivujúcim finančným zvýhodnením,
 • zvyšuje hodnotu prírodného bohatstva a pestrosti,
 • zohľadňuje vedecký výskum a inovatívne myslenie.

Stanovili sme 5 priorít pre zastavenie ďalšieho znečisťovania a poškodzovania krajiny tak, aby sme sa nemuseli zodpovedať budúcim generáciám, pri maximálnom využití súčasného vedeckého poznania a technologického pokroku.

1. Globálne výzvy a nevyhnutnosť komplexných transformačných zmien v oblasti zmeny klímy a vymierania druhov.
2. Krajina zdravých lesov, ktorých potenciál využívame v súlade s prírodou.
3. Znečistenie ovzdušia vo vybraných regiónoch a mestách.
4. Krajina bez odpadov a využitie našich zdrojov s prechodom na obehové hospodárstvo.
5. Dostatok čistej vody pre každého z nás, zdravé rieky a jazerá pre celé Slovensko.

Nad rámec týchto priorít sme pripravili niekoľko ďalších prierezových riešení, okrem iného aj pre aktívne zapojenie mladej generácie, ktorú treba počúvať nielen v čase protestov.

Zdravie je na prvom mieste, preto je potrebné okamžite a odborne konať. V prvom rade by sme presadzovali na mieru ušité opatrenia na problémy, ktoré v súčasnosti najviac priamo ohrozujú zdravie ľudí a najmä detí. Kvôli znečistenému ovzdušiu na Slovensku predčasne umiera viac ako 5 200 ľudí ročne a vedie k ďalším zdravotným problémom.

Najväčším problémom sú prekročené hodnoty jemných prachových častíc (PM). Do ovzdušia sa dostávajú najmä z domácností vykurovaných tuhým palivom. Sú nebezpečné pre svoju malú veľkosť. Hromadia sa v pľúcach, prenikajú až do krvného obehu a vedú k respiračným a srdcovým ochoreniam.

Priamo v regiónoch preto zostavíme profesionálne tímy, ktoré ľuďom a obciam pomôžu s úsporou energie a výrobe energie šetrnejšej k životnému prostrediu, čím sa uzdravia ľudia aj ovzdušie. Lesy a stromy sú pľúcami našej krajiny, popri aktívnej ochrane našich lesov zároveň podporíme celoštátny program „Za každého človeka jeden strom“, zameraný na rozumnú výsadbu stromov vo voľnej krajine. Tým však rozhodne neskončíme. Enviro tím Za ľudí pripravuje program konštruktívne a zodpovedne tak, aby sme nemuseli pri ochrane životného prostredia robiť kompromisy a mohli sme všetky opatrenia v každej oblasti začať okamžite realizovať.

SMER-SD

Strana na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

OĽaNO

Strana na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

Kresťanskodemokratické hnutie

Strana na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

Slovenská národná strana

Strana na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

Most-Híd

Strana na otázky do uzávierky článku neodpovedala.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )