Youtube

Ak nemáš aspoň 10-tisíc zhliad­nutí o zárob­koch môžeš len sní­vať.

You­tube je v súčas­nosti naj­väč­šia plat­forma slú­žiaca na zve­rej­ňo­va­nie videí od koho­koľ­vek. Za svoju dobu pre­šla služba mno­hými zme­nami, pri­čom nie­ktoré z nich sa sna­žia ochrá­niť autor­ský obsah. Samotní tvor­co­via môžu na tejto plat­forme cel­kom slušne zará­bať vďaka video rekla­mám. Tento bene­fit už sti­hol pri­lá­kať množ­stvo “wanna be vlo­ge­rov” a iných pse­udo you­tu­be­rov. Už nejakú dobu sa môže kto­koľ­vek zapo­jiť aj do par­tner­ského prog­ramu – You­tube Par­tner Prog­ram ( YPP).

You­tube mení svoju stra­té­giu, kvôli kto­rej už nebude také ľahké zís­kať z reklám vo vide­ách pár drob­ných alebo v prí­pade sve­to­zná­mych yotu­be­rov aj pár mili­ó­nov. Bolo totiž ozná­mené, že pre vstup do YPP bude musieť mať uží­va­teľ na celom svo­jom kanále mini­málne 10-tisíc zhliad­nutí. Následne bude môcť požia­dať o zara­de­nie do YPP, pri­čom si You­tube overí, aký obsah reálne tvorí. Bude tak­tiež sle­do­vať, či nepo­ru­šuje autor­ské práva a podobne. Po kon­trole sa ihneď dozvie, či jeho kanál dostane všetky vymo­že­nosti medzi kto­rými je aj mož­nosť si zaro­biť

Nové pra­vidlá môžu nie­ktorí pova­žo­vať za zlý krok, ale na druhú stranu nie je tak náročné sa ich držať. Ak chceš naozaj vstú­piť do YPP, tak spl­ne­nie týchto pod­mie­nok by si mal bez prob­lé­mov zvlád­nuť. Výho­dou je aj fakt, že sa obme­dzí vytvá­ra­nie nevhod­ného obsahu či kaná­lov.

Aj keď sa môže zdať, že tieto pra­vidlá pla­tia len pre novo vytvo­rené kanály, pravda je taká, že zasiahnu aj tie súčasné. Všetky kanály, ktoré nemajú ani 10-tisíc zhliad­nutí strá­cajú mož­nosť zárobku. Po novom budú musieť dosiah­nuť túto hra­nicu a až potom prejdu pro­ce­som kon­troly.

Pozri aj: Aký bol priemerný plat v štátoch EÚ v roku 2016? Pozrite sa, ako dopadlo Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami

theverge.com

Najnovšie články