ilu: EIA/ Obec Dvory nad Žitavou

StartItUp.sk / / Lokál
Na juhu Slo­ven­ska ne­ďa­leko No­vých Zám­kov by mal vy­rásť nový ak­va­park, do kto­rého po­pu­tujú mi­li­óny eur.

Obec Dvory nad Ži­ta­vou chce vy­užiť svoj po­klad – geoter­málny pra­meň a vy­bu­do­vať veľký ak­va­park. Kom­plexu by ne­malo chý­bať nie­koľko ba­zé­nov, to­bo­gány, špor­to­viská a ani pries­tor na od­dych. V zá­mere o po­su­dzo­vaní vply­vov na ži­votné pro­stre­die au­tori uvá­dzajú plá­no­vaný ter­mín za­há­je­nia vý­stavby ako au­gust 2018. Ak všetko pôjde ako má, nový ak­va­park by mo­hol byť ho­tový už v ap­ríli 2020.

Ak­va­park pod Kal­vá­riou by mal vy­rásť na vý­mere 63-ti­síc m2, pri­čom po­čet náv­štev­ní­kov, ktorí by si mohli na­raz vy­chut­nať nový areál je viac než 1500. Vodná plo­cha sa­mot­ných ba­zé­nov za­be­rie pri­bližne 1600 m2 a návštevníci sa môžu tešiť na vý­pla­vový ba­zén, slanú vodu, vl­nový aj det­ský ba­zén, po­malú rieku, jód, se­lén, síru aj kal­cium. Ok­rem toho budú sú­čas­ťou at­rak­cií to­bo­gány a nie­koľko špor­to­vísk (det­ské, vo­lej­ba­lové ih­risko,…). Celý pro­jekt je pri­pra­vený s do­stat­kom miest na par­ko­va­nie a aj prí­pad­nou mož­nos­ťou roz­ši­ro­va­nia v bu­dúc­nosti.

ilu: EIA/ Obec Dvory nad Žitavou

Z ar­chi­tek­to­nic­kej stránky chcú au­tori stre­disko pri­blí­žiť prí­mor­ským le­to­vis­kám, s vy­uži­tím množ­stva prí­rod­ných ma­te­riá­lov a tra­dič­nými aj mo­der­nými vý­ra­zo­vými pros­tried­kami. Cen­trál­nym bo­dom no­vého Ak­va­parku pod Kal­vá­riou, o ktorý sa bude sta­rať viac ako 20 za­mest­nan­cov, má byť plá­žový bar spo­jený s kú­pa­lis­kom a na ná­vrhoch are­álu, ktoré sú sú­čas­ťou žia­dosti o po­sú­de­nie vply­vov na ži­votné pro­stre­die, vy­zerá veľmi od­vážne.

ilu: EIA/ Obec Dvory nad Žitavou

Správa uvá­dza, že cel­kové ná­klady na re­a­li­zá­ciu na­vrho­va­ného zá­meru vzhľa­dom na po­hyb­li­vosť cien sta­veb­ných prác a cien tech­no­lo­gic­kých za­ria­dení, v zá­vis­losti od vy­bra­ných do­dá­va­te­ľov budú sta­no­vené v ne­skor­ších štá­diách pro­cesu vý­stavby, pred­bežne boli in­ves­tičné ná­klady ur­čené na zá­klade vše­obecne uzná­va­ných jed­not­ko­vých cien pre jed­not­livé čin­nosti. Pred­sta­vujú 6 mi­li­ó­nov eur bez DPH.

Pozri aj: Tajomný „tropický prales“ či „Plitvické jazero“. 10 úžasných miest z rôznych kútov Slovenska, kde môžete vyraziť počas prvých jarných dní

startitup.sk
0
Komentovať (0)