HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia

Obrov­ský pro­jekt sta­nice Nivy naberá reálne kon­túry. Zís­kal územné povo­le­nie a vydal nové vizu­ali­zá­cie.

270 mili­ó­nov a 3 roky. Taký je plán spo­loč­nosti HB Rea­vis, ktorá stojí za megap­ro­jek­tom nového moder­ného kom­plexu Sta­nica NIVY.

Pro­jekt už má platné územné roz­hod­nu­tie, čo zna­mená, že spo­loč­nosť je teraz v pro­cese zís­ka­va­nia sta­veb­ných povo­lení. Nová sta­nica bude okrem medzi­ná­rod­ného auto­bu­so­vého ter­mi­nálu obsa­ho­vať aj nákupné cen­trum a admi­ni­stra­tívnu budovu.

HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia

Plá­no­vaná admi­ni­stra­tívna budova má byť vysoká 125 met­rov, čo by z nej spra­vilo naj­vyš­šiu budovu na Slo­ven­sku. Bola by o 14 met­rov vyš­šia ako súčasná naj­vyš­šia budova Národ­nej banky Slo­ven­ska.

Novú sta­nicu navrhla brit­ská archi­tek­to­nická kan­ce­lá­ria Benoy spolu so slo­ven­ským ate­li­é­rom Sie­bert + Talaš.

autobusova-stanica-bratislava2
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia

Nová sta­nica sa bude sna­žiť vyjsť v ústrety aj komu­nite. Zelená stre­cha s mest­skými záh­ra­dami a bežec­kou drá­hou by jej mala dodať cha­rak­ter budovy, ktorá je viac ako iba ďal­šie nákupné cen­tru. Okrem toho pro­jekt plá­nuje vytvo­riť aj 2 150 par­ko­va­cích miest. A tých v Bra­ti­slave asi nikdy nebude dosť.

Okrem toho sa plá­nuje aj roz­ší­re­nie a kom­pletná rekon­štruk­cia ulice Mlyn­ské Nivy. Vytvo­riť by sa mali aj cyk­lis­tické trasy, nové pruhy pre MHD a pod­zemný kru­hový objazd.

Podľa odha­dov by nová sta­nica mala fun­go­vať už v roku 2020. Dovtedy bude ako jej náh­rada slú­žiť sta­nica na Bot­to­vej ulici. Pre­sta­vané cen­trum Bot­tova by malo v plnej miere nahra­diť súčasnú sta­nicu. Pre­sťa­ho­vala sa tam už naprí­klad Alza.

autobusova-stanica-bratislava3
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia

Vo verej­nosti sa obja­vujú aj hlasy kri­ti­zu­júce nový pro­jekt. Pou­ka­zujú pri tom na zbú­ra­nie národ­nej tech­nic­kej pamiatky, ktorá sa mohla využiť ako základ novej sta­nice a na kon­tro­ver­ziu okolo výstavby pro­jektu Twin city, ktorý mal s rekon­štruk­ciou sta­nice začať ešte v roku 2008.

Twin City malo pre­kryť ulicu Mlyn­ské Nivy a integ­ro­vať ju do svojho are­álu, no kvôli kríze z neho nako­niec nič nebolo. HB Rea­vis len nedávno naštar­to­vala výstavbu juž­nej časti pro­jektu, v rámci kto­rej postaví tri admi­ni­stra­tívne budovy a vežiak.

autobusova-stanica-bratislava4
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia

Kaž­do­pádne, ak pro­jekt Sta­nice NIVY vyjde tak, ako je plá­no­vaný, Bra­ti­slava sa za ňu nebude musieť han­biť ani pred európ­skymi met­ro­po­lami. V spo­jení s plá­no­va­nou koz­me­tic­kou úpra­vou hlav­nej vla­ko­vej sta­nice to vyzerá, že vzhľad mesta sa začína ube­rať lep­ším sme­rom.

aut-stanica-ba
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia
aut-stanica-ba1
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia
aut-stanica-ba2
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia
aut-stanica-ba3
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia
aut-stanica-ba4
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia
aut-stanica-ba5
HB Rea­vis — Vizu­ali­zá­cia

startitup

StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)