Foto: TASR - Dano Veselský

Koľko má Slovensko obyvateľov k 1.1.2021?

V decembri 2021 ŠÚ SR prezentoval a na stránke sčítania zverejnil základné výsledky zo sčítania domov a bytov a prvé vybrané základné výsledky o obyvateľoch, údaje boli k dispozícii za SR, kraje a okresy.

V januári 2022 ŠÚ SR zverejňuje všetky tieto údaje do úrovne obcí vrátane zverejnenia počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v jednotlivých obciach a zároveň sú k dispozícii základné údaje o veľkostných skupinách obcí, o krajine narodenia, o vekovej štruktúre podľa jednotiek veku, o náboženskom vyznaní, národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku.

Veľkostné skupiny obcí

Podľa výsledkov SODB 2021 bolo k 1. 1. 2021 na Slovensku 5 449 270 trvalo bývajúcich obyvateľov. V Slovenskej republike máme 2 890 obcí. Z hľadiska veľkostných skupín obcí najviac, až 1 463 obcí (50,6 %), patrí do dvoch veľkostných skupín, a to do veľkostnej skupiny od 200 do 499 obyvateľov a do veľkostnej skupiny od 500 do 999 obyvateľov.

Vek

Údaje o veku obyvateľov na úrovni jednotiek potvrdzujú proces starnutia slovenskej populácie. Pozitívom, ktoré vidno pri základni pyramídy, je mierne zvýšenie pôrodnosti v poslednom medzicenzálnom období oproti predchádzajúcemu (2001 – 2011).

Foto: TASR – František Iván

Ale vo vyšších vrstvách pyramídy (15 – 35) jasne vidno ubúdanie obyvateľstva a zvyšovanie početnosti starších. Takže starnutie populácie sa zdola mierne spomalilo, ale starnutie zhora sa zrýchľuje.

Krajina narodenia

Takmer 96 % (95,8 %) obyvateľov SR sa narodilo na Slovensku, 3,9 % v zahraničí (0,3 % je nezistená krajina narodenia). Najpočetnejšiu skupinu narodených v zahraničí predstavujú obyvatelia SR narodení v Českej republike (vyše 108-tisíc) a viac ako 13-tisíc sa narodilo v Spojenom kráľovstve, Maďarsku a na Ukrajine.

Náboženské vyznanie

Najviac, až 55,8 % obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Z hľadiska početnosti potom nasleduje evanjelické s 5,3 % (287-tisíc) a gréckokatolícke so 4 % (218-tisíc).

Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 %, uviedlo, že je bez náboženského vyznania.

Národnosť

Na otázku o príslušnosti k národnosti odpovedalo 5 153 712 obyvateľov. Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % obyvateľov (422,1 tisíca), rómsku 1,23 % (67,2 tisíca) , rusínsku 0,44 %, t. j. 23,7 tisíca, ukrajinskú 0,17 % , t. j. 9,4 tisíca a českú 0,53 % (t. j. 29-tisíc).

Najvyšší podiel slovenskej národnosti je v Žilinskom kraji, kde až 95 % obyvateľov kraja uviedlo slovenskú národnosť, najmenší podiel má slovenská národnosť v Nitrianskom kraji (70 %).

Ďalšiu národnosť uviedlo 306 175 obyvateľov Slovenska, t. j. 5,6 % obyvateľov. Slovenskú národnosť si ako ďalšiu uviedlo 55 496 obyvateľov, čo predstavuje 1 % z celkového počtu trvalo bývajúcich v SR, ale 18,1 % z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť.

Maďarskú národnosť si ako ďalšiu národnosť uviedlo 34 089 obyvateľov, čo predstavuje 11,1 % obyvateľov, ktorí uviedli aj ďalšiu národnosť, rómsku uviedlo 88 985 obyvateľov, čo predstavuje 29,1 % obyvateľov, ktorí uviedli aj ďalšiu národnosť, rusínsku uviedlo 39 810 (13,0 %), nemeckú 5 255 (1,7 %) a českú 16 175 (5,5 %) obyvateľov. Otázku o ďalšej národnosti vypĺňali najčastejšie obyvatelia Prešovského (12 %) a Košického kraja (9 %).

Materinský jazyk

Takmer 82 % obyvateľov si uviedlo materinský jazyk slovenský, 4 456 102 obyvateľov. Ďalšími najpočetnejšími materinskými jazykmi sú maďarský 462 175 (8,5 %) a rómsky 100 526 (1,8 %). Ostatné materinské jazyky tvoria podiely menšie ako 1 %.

Posunkový slovenský jazyk si ako materinský jazyk uviedlo 1 835 obyvateľov. Slovenský materinský jazyk má najvyšší podiel v Žilinskom a Trenčianskom kraji (viac ako 90 %), maďarský materinský jazyk má najvyšší podiel v Trnavskom a Nitrianskom kraji (vyše 20 %) a rómsky materinský jazyk v Prešovskom a Košickom kraji (nad 4 %).

Najnovšie články