Foto: interez - Lukáš Mužla

Vodnú stavbu Odkalisko Dubová tvoria dve gudrónové lagúny, evidované ako potvrdené environmentálne záťaže.

Vláda SR schválila s pripomienkou materiál s názvom „Zabezpečenie opatrení na odvrátenie ekologickej havárie a environmentálnych škôd z Odkaliska Dubová“. Dôvodom schválenia materiálu bola nutnosť okamžitých opatrení na zabránenie hrozby poškodenia životného prostredia a ohrozenia verejného zdravia vyplývajúcich z dosiahnutia kritickej hladiny odpadovej vody v gudrónových lagúnach v areáli spoločnosti PTCHEM, s. r. o. Nemecká.

Vodnú stavbu Odkalisko Dubová tvoria dve gudrónové lagúny, evidované ako potvrdené environmentálne záťaže. Z konania o určení povinnej osoby podľa zákona vyplynulo, že spoločnosť PTCHEM, s. r. o., zodpovedá za environmentálnu záťaž v areáli spoločnosti, zatiaľ čo štát zodpovedá za environmentálnu záťaž z gudrónových lagún. Vláda SR určila za povinnú osobu pri gudrónových lagúnach Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Ďalšie sľuby

Z predloženého materiálu vyplynulo, že Spoločnosť PTCHEM, s. r. o. už niekoľko mesiacov nezabezpečuje odčerpávanie a čistenie odpadových vôd, čo viedlo k dosiahnutiu kritickej úrovne hladiny odpadových vôd v lagúnach. Pretrvávajúci stav spôsobuje bezprostrednú hrozbu preliatia znečistených vôd mimo vodnú stavbu a možnú haváriu hrádze odkaliska. Tento scenár by mohol viesť k závažnej ekologickej havárii, kontaminácii rieky Hron a možnému ohrozeniu verejného zdravia.

Gudrónové jamy v obci Predajná, foto: Lukáš Mužla/interez.sk

Vláda SR preto navrhla uložiť podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia SR Tomášovi Tarabovi zabezpečenie, obstaranie a prevádzku dočasnej demontovateľnej fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd s mechanickým čistením pri Odkalisku Dubová. Ministrovi vnútra SR zároveň navrhla zabezpečiť na Okresnom úrade Brezno konanie k určeniu, či v prípade Odkaliska Dubová ide o vodnú stavbu.

MŽP SR uviedlo, že finančné prostriedky vo výške 1,4 milióna eur sú zabezpečené v rozpočtovej kapitole envirorezortu na rok 2024 na základe Uznesenia vlády z 12. mája 2023 k opatreniam na odvrátenie ohrozenia životného prostredia a verejného zdravia v dôsledku prerušenia čistenia odpadových vôd v areáli PTCHEM, s. r. o. Nemecká.

Rafinéria minerálnych olejov v obci Nemecká začala svoju činnosť v roku 1938 ako štátny podnik, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Pri spracovaní ropy vznikli v areáli rafinérie skládky odpadu nazývané gudrónové jamy. Okrem odkaliska v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.

Gudrónové jamy v obci Predajná, foto: Lukáš Mužla/interez.sk

Gudrónovým jazerám sme sa pritom venovali aj v našom článku z roku 2020. Pri pohľade na satelitné snímky vyzerajú spomínané jazerá ako obyčajné, no pre ľudí predstavujú vážne zdravotné riziko, ryby by v nich neprežili a využívať túto vodu na poľnohospodárske zavlažovanie by zrejme skončilo katastrofou. Dve jazerá nad cestou spájajúcou Predajnú s Lopejom (časť obce Podbrezová), sú plné toxického odpadu. Tretie sa nachádza v Dubovej (dnes časť obce Nemecká, kedysi samostatná obec), v areáli spoločnosti, kde celý príbeh začína.

Pri spracovaní ropy a jej čistení od nežiaducich prímesí využívajú rafinérie kyselinu sírovú. Vedľajším produktom tohto procesu je tzv. gudrón, niekedy označovaný aj ako toxický asfalt. Ide o zmes uhľovodíkov a kyseliny sírovej, okrem toho však obsahuje aj stovky ďalších organických chemických látok, z ktorých je veľká časť karcinogénnych a škodlivých pre všetky živé organizmy. Rafinérie musia tento odpad niekde uskladniť, poprípade zneškodniť, čo je však finančne nákladnejšie. V časoch socializmu tak bolo úplne bežné toxický odpad nahádzať do vyhĺbených jám.

A tak vznikli v roku 1964 v okolí rafinérie Dubová tri gudrónové jamy. Dve vybudovali nad obcou Predajná, tretia sa nachádza priamo v areáli rafinérie. Naplnené boli do desiatich rokov, a tak ostali prakticky dodnes. Časť odpadu z nich bola v priebehu desaťročí sporadicky odstraňovaná, jamy sú však dodnes plné vody kontaminovanej toxickým odpadom, ktorý sa v nich nachádza. Prešlo takmer 50 rokov a gudrónové jamy stále ohrozujú životné prostredie v okolí, rovnako ako zdravie miestnych obyvateľov.

Uložiť článok

Najnovšie články