foto: Pixabay

CNN tento rok už dru­hý­krát vy­z­dvih­lo slo­ven­skú pýchu, Spiš­ský hrad.

Je prí­jem­né ve­dieť, že o Slo­ven­sku za­hra­nič­né médiá ne­po­dá­va­jú len ne­ga­tív­ne in­for­má­cie spo­je­né s ko­rup­ci­ou, ex­tré­miz­mom či kri­mi­na­li­tou. Z času na čas sa v nich ob­ja­ví aj veľmi li­cho­ti­vé uzna­nie našej his­tó­rie, kul­tú­ry a ši­kov­ných ľudí. Sláv­ne CNN vo svo­jej sek­cii Tra­vel pred kon­com roka znovu svo­jim či­ta­te­ľom pri­po­me­nu­lo, že sa pri náv­šte­ve Slo­ven­ska majú na čo tešiť. Pocty sa do­sta­lo Spiš­ské­mu hradu.

CNN o našej uni­kát­nej stav­be pí­sa­lo už v lete, kedy vy­z­dvih­lo pub­li­ká­ciu „Opus­te­né hrady“ od au­to­ra Kie­ro­na Con­nol­ly­ho. Ten vo svo­jej knihe pred­sta­vu­je svetu hrady z 19. sto­ro­čia vo fran­cúz­skych Al­pách, stre­do­ve­ké stav­by v Sýrii a aj krásu opus­te­ných hra­dov z 13. sto­ro­čia v Škót­sku. Con­nol­ly po­ve­dal: „Hrad je ako lebka alebo zuby, do­kon­ca ako taký zub aj vy­ze­rá, keďže vy­ras­tá, vy­kú­ka zo zeme. Po­nú­ka nám vo­dít­ka, mož­nos­ti na­hliad­nuť do his­tó­rie.“

foto: Pixabay

Množ­stvo opus­te­ných hra­dov v knihe má prí­beh, ktorý sa tiah­ne sto­ro­čia­mi. Množ­stvo ich ma­ji­te­ľov sa pod­pí­še aj na sa­mot­nej ar­chi­tek­tú­re a práve to sa Con­nol­ly­mu za­pá­či­lo aj na našom Spiš­skom hrade. „Páči sa mi tá idea vrstve­nia his­tó­rie. Mô­že­te vi­dieť, ako bol hrad po­sta­ve­ný, pre­sta­va­ný, ako sa roz­ras­tal, ako sa zme­ni­li jeho múry, ako sa po­sú­val sem a tam a zrazu je z neho zrú­ca­ni­na.“

Pôvab nášho hradu je vraj v jeho vrstvách. Jeho vý­stav­ba sa to­tiž­to za­ča­la už v 12. sto­ro­čí a z ro­mán­skej stav­by ne­skôr vy­rás­tol do go­tic­ké­ho krá­ľov­stva. V 15. sto­ro­čí ho vte­daj­ší ma­ji­te­lia celý zre­kon­štru­ova­li, potom pre­me­ni­li na ro­din­né re­ne­sanč­né sídlo, až ho v roku 1780 zni­čil roz­siah­ly po­žiar. Tomu sa ho­vo­rí zau­jí­ma­vá his­tó­ria. A my sme pyšní, že toto po­sols­tvo ší­ri­me do sveta.

Pozri aj: Horší sú len v Mexiku a Turecku. V medzinárodnom testovaní dopadli slovenskí žiaci katastrofálne

CNN
0
Uložiť článok
Komentovať