V Nór­sku sa obja­vila zau­jí­mavá 7-dňová výzva s náz­vom „Hell Week“.

Nene­chaj sa týmto pekel­ným náz­vom odra­diť, naozaj ti môže dať veľa. Využí­vajú ju naozaj všetci — úspešní pod­ni­ka­te­lia, vojen­skí dôs­toj­níci, či štu­denti. Jej cie­ľom je totiž znovu obja­viť chuť do života, pocho­piť význam tých najv­šed­nej­ších vecí a zme­niť svoj pohľad na svet — to všetko za neuve­ri­teľ­ných 7 dní. Vra­víš si, že je to nemožné? Vyskú­šaj si to na vlast­nej koži, výsled­kom môžeš byť veľmi milo prek­va­pený.

7 základ­ných pra­vi­diel „Hell Week“

 1. Vstá­vaj o 5:00 ráno a do postele choď o 22:00.
 2. Zostá­vaj sústre­dený a dobre nala­dený po celý týž­deň, pra­cuj naozaj tvrdo.
 3. Striktne sa drž niž­šie uve­de­ného plánu.
 4. Buď pozi­tívny, plný ener­gie a aktívny.
 5. Sle­do­va­nie tele­ví­zie je abso­lútne zaká­zané. Rov­nako ako sociálne siete a súkromné hovory počas pra­cov­nej doby. Po nej si vybav, čo potre­bu­ješ, avšak naozaj len tie nevy­hnutné veci.
 6. Zahrň do svojho života fyzickú prácu alebo cvi­če­nie.
 7. Celý týž­deň sa stra­vuj zdravo: žia­den fast food, žiadne slad­kosti.

Deň #1: Pra­cuj na svo­jich návy­koch

Úspech spo­číva aj v uve­do­mení si svo­jich sil­ných a sla­bých strá­nok. Máš nejaké zloz­vyky, ktoré ťa obe­rajú o čas a o ener­giu? Dnes je ten správny čas defi­ni­tívne s nimi skon­co­vať. Tvoje úlohy pre dnešný deň teda sú:

 • Spíš si zoznam svo­jich dob­rých a zlých návy­kov.
 • Urči si, ktoré chceš ďalej roz­ví­jať, a kto­rých sa zba­vu­ješ.
 • Pop­re­mýš­ľaj o zruč­nos­tiach, ktoré ti momen­tálne chý­bajú a o tom, čo by si mohol ešte dnes spra­viť pre pri­blí­že­nie sa k nim.
hrrockstars_co_uk
hrrockstars.co.uk

Deň #2: Postoj a kon­cen­trá­cia

Úlo­hou dru­hého dňa je pomôcť ti zlep­šiť schop­nosť sústre­diť sa a zau­jať správny postoj k životu.

Postoj. Tvoje pocity významne ovplyv­ňujú to, či sa ti podarí uspieť — v čom­koľ­vek si želáš. Úspech je o postoji, ktorý k nemu zauj­meš. Sústreď sa preto na zau­ja­tie pozi­tív­neho postoja k svojmu životu a k veciam, o ktoré sa sna­žíš. Pýtaj sa tiež na to, čo by si mohol zdo­ko­na­liť, zlep­šiť. Ako vo svo­jom pra­cov­nom, tak aj v súkrom­nom živote.

Kon­cen­trá­cia. Začni sa zau­jí­mať o mind­full­ness, teda o ume­nie a schop­nosť sústre­diť sa v jed­nom momente len na jedinú vec — na tú, ktorú práve vyko­ná­vaš. Táto filo­zo­fia ťa zbaví zlých poci­tov z minu­losti a stra­chu z budúc­nosti. Dôle­žitý je len prí­tomný moment, pre­tože jedine ten môžeš svo­jím kona­ním ovplyv­niť.

Deň #3: Naplá­nuj si svoje ciele

Dne­šok venuj časo­vému manaž­mentu, plá­no­va­niu, sta­no­ve­niu si pri­orít a nasta­ve­niu svo­jich cie­ľov. Neza­bú­daj, že každý z nás má dosta­tok času, ume­ním je vedieť ho efek­tívne využiť. Dobré plá­no­va­nie je zalo­žené na správ­nom určení si pri­orít. Tvo­jou úlo­hou na dnes je teda pokú­siť sa vytvo­riť mini­málne týž­denný, ide­álne mesačný plán, do kto­rého zahr­nieš všetko — prácu, záľuby, oddych, a to tak, aby bolo všetko v rov­no­váhe.

book-cafe-coffee-notebook-favim-com-3583438
favim.com

 

Deň #4: Vystúp zo svo­jej kom­fort­nej zóny

Štvrtý deň je z celej výzvy možno naj­me­nej prí­jem­ným, no bude pre teba skve­lou skú­se­nos­ťou. V tento deň totiž budeš musieť tvá­rou v tvár čeliť svo­jim oba­vám, neprí­jem­ným veciam a ako bonus k tomu — nespať.

Len ty sám poznáš svoje stra­chy a obavy. Nikto nevidí, ako im čelíš a ako sa s nimi vyrov­ná­vaš. Dnes však nastal ten deň, kedy sa im musíš posta­viť čelom. Pri­znaj si, že si zaľú­bený a vyjadri svoju lásku. Pri­znaj si, že dnes je ide­álny pri­pus­tiť, že ťa práca nebaví a spí­sať výpo­veď. Pri­znaj si, že ten neprí­jemný roz­ho­vor, ktorý už možno mesiace odkla­dáš, raz pre­be­hnúť musí. Dnes máš teda dve mož­nosti. Ak je rea­li­zo­va­teľné spra­viť nie­ktorý z týchto veľ­kých kro­kov ešte dnes, urob to. Ak to z neja­kého dôvodu možné nie je (strach dôvo­dom nie je), dôkladne si naplá­nuj, ako a kedy tento krok spra­víš. A urob ho čím skôr.

Ďalej sprav v tento deň niečo neob­vyklé, na čo si sa už dlho odhod­lá­val, no nikdy sa ti nech­celo. Choď si naprí­klad zabe­hať, dokonči nejaký pro­jekt, alebo si uprac. Čím viac sa ti do nie­čoho nechce, tým lep­šie. Tvoja sila totiž ras­tie priamo úmerne s odpo­rom, ktorý musíš pre­ko­nať na to, aby si vystú­pil zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

Neza­bú­daj, že dnes nespíš. Máš teda dosta­tok času aj na beh, aj na dokon­če­nie pro­jektu, aj na upra­ta­nie.

Deň #5: Oddych a zota­ve­nie

To bol včera deň, však? Keďže si nespal celú noc, dnes je čas na relax. Ráno si daj osvie­žu­júcu spr­chu a pri­prav si nejaké zdravé, chutné raňajky. Potom sa roz­hodni, čo budeš robiť — vyber si niečo prí­jemné, čo si chcel spra­viť už dáv­nej­šie. Ak máš ešte dosta­tok ener­gie, choď naprí­klad na nejaký výlet, ak nie, môžeš zájsť do kina na nejaký dobrý film alebo strá­viť celý deň v posteli s dob­rou kni­hou.

Cool man looking at camera. City lifestyle, enjoying life in the city
hakimoptical.ca

Deň #6: Buď šťastný

Šiesty deň je dňom, kedy by sa mala tvoja myseľ napl­niť výhradne pozi­tív­nymi myš­lien­kami — preto ten vče­rajší oddych. Inten­zívne dnes pra­cuj na vytvo­rení si výhradne pozi­tív­neho mys­le­nia. Sústreď sa na pozi­tívne emó­cie — šťas­tie, vďaku, zdra­vie, hoj­nosť, vyrov­na­nosť… Táto úloha ti ukáže, ako veľmi spô­sob tvojho mys­le­nia ovplyv­ňuje to, čo sa s tebou deje. Pokiaľ tvoju myseľ „napadne“ nejaká nega­tívna myš­lienka, okam­žite sa ju snaž nahra­diť nie­čím pozi­tív­nym.

Deň #7: Odmena

Toto je posledný a naj­dô­le­ži­tejší deň celej 7 dňo­vej výzvy. Pop­re­mýš­ľaj, ako sa cítiš a čo ti pri­niesla.

 • Čo nové si sa naučil?
 • Čo si si uve­do­mil?
 • Poda­rilo sa ti vstá­vať o pia­tej ráno a cho­diť do postele o desia­tej večer?
 • Dodr­žal si všet­kých 7 základ­ných pra­vi­diel?
 • Zme­nil sa tvoj pohľad na život?

V cieli tejto výzvy by si mal nado­bud­núť nový, lepší pohľad na život a na seba samého. Ak si sa držal plánu, mal by si vidieť zmeny. Ak ich sku­točne vidíš, dôle­ži­tým je aj posledný krok — odmeň sa. Dopraj si niečo, po čom túžiš už dlhší čas. Zaslú­žiš si to.

Tip: pokiaľ sa roz­hod­neš pus­tiť sa do výzvy, odpo­rú­čame ti začať v uto­rok. V tom prí­pade totiž 4. deň — deň bez spánku pri­padá na pia­tok, takže cez víkend budeš mať dosta­tok pries­toru na rege­ne­rá­ciu.

Pozri aj: TENTO TEST 9 CHARAKTERISTÍK OSOBNOSTÍ OPÍŠE KAŽDÉHO Z VÁS ÚPLNE DOKONALE

startitup-750x134

BrightSide.me, Startitup.sk
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )