Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ide o LED reflektor z Číny.

Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred nebezpečným výrobkom. Včera vydala varovanie týkajúce sa LED reflektora z Číny.

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok LED reflektor STREND PRO, typ: AG-HFLAL30W.

Na svietidle sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedený výrobca a jeho adresa, typové označenie, symbol triedy ochrany I, technické údaje a označenie CE. Svietidlo je balené v kartónovom obale. K svietidlu je priložený písomný návod na použitie v slovenskom jazyku.

Podľa SOI hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a príčinou je nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti, počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Uložiť článok

Najnovšie články