Pixabay

Michal Blaško / / LifeHacking
Exis­tuje množ­stvo kníh a člán­kov o tom, ako pora­ziť prok­ras­ti­ná­ciu a raz a navždy sa jej zba­viť. Prečo to však robiť, keď ju môžeš využiť vo svoj pros­pech?

Stáva sa vám niekedy to, že sa neviete k ničomu nakopnúť? Proste iba ležíte a neviete sa prinútiť zodvihnúť ani pohár s vodou aby ste sa napili. Nebojte sa, nie ste jediní prípad s diagnózou – prokrastinácia. Čo ak vám ale povieme, že ju dokážete využiť pre svoj prospech? Pýtate sa ako? Takto!

Nakop­nu­tie stra­te­nej ener­gie

Naša ener­gia je obme­dze­ným zdro­jom. Každá úloha nám z tohto zdroja istú časť odčerpá. Ak je už zdroj pri­malý a ty musíš čeliť časovo alebo psy­chicky nároč­ným úlo­hám, či čin­nos­tiam, o ktoré naozaj nemáš záu­jem, pri­chá­dza prok­ras­ti­ná­cia. Počas toho, ako s nie­kým trá­viš pekné chvíle, však vidíš blí­žiace sa ter­míny. Tie v tebe gene­rujú strach, stres a úzkosť. Čo sa stane? Tieto pocity začnú v dreni tvo­jich nadob­li­čiek pro­du­ko­vať hor­món a neuro­trans­mi­ter adre­na­lín. Ten v kom­bi­ná­cii s pocitmi úzkosti doplní tvoju nádrž ener­gie a ty tak môžeš svoju prácu dotiah­nuť do konca.

entrepreneur.com
entrepreneur.com

Sústre­díš sa len na dôle­žité veci

Pokiaľ máš na dokon­če­nie úlohy dosta­tok času, vieš, ako ľahko sa tvoja pozor­nosť nechá odpú­tať. S pre­hľa­dom sa popri práci venu­ješ desiat­kam ďal­ších čin­ností – kon­tro­lu­ješ sociálne médiá, poze­ráš TV, hráš hry, odpo­ve­dáš na e-maily… Úlohu síce možno dokon­číš, ale neve­nu­ješ jej 100%-nú pozor­nosť. Čo sa ale stane v prí­pade, ak ter­mín už horí? Na nič z meno­va­ných čin­ností, ktoré ťa okrá­dajú o pozor­nosť pozor­nosť už nemáš čas a naplno sa venu­ješ len vyrie­še­niu danej úlohy. Tvoje plné sústre­de­nie ti môže pomôcť vidieť aj tie súvis­losti, ktoré by si inak možno nevši­mol. V koneč­nom dôsledku tak budú tvoje výsledky ešte lep­šie.

Obja­víš čaro dele­go­va­nia úloh

Ak už naozaj nestí­haš, začneš sa obze­rať po spô­sobe, ktorý by ti túto situ­áciu pomo­hol vyrie­šiť. Vyni­ka­jú­cim a v zahra­ničí už veľmi obľú­be­ným a využí­va­ným spô­so­bom je dele­go­va­nie úloh na vir­tu­ál­nych asis­ten­tov. Je na tebe, či si náj­deš vir­tu­ál­neho asis­tenta zo Slo­ven­ska, z Česka, alebo či to risk­neš a vyskú­šaš nie­koho z roz­ší­re­nej siete napr. v Indii. Vir­tu­álni asis­tenti ponú­kajú svoje služby už od cca 4€ na hodinu a pomôžu ti napr. pri spra­co­vá­vaní repor­tov, písaní prác, či pre­kla­doch.

ontraport.com
ontraport.com

Zlep­šíš si svoju rov­no­váhu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom

Aj keď máš prace vyše hlavy, dopraj si krátke cvi­če­nie, pre­chádzku, spá­nok, čas s rodi­nou, či neplá­no­vaný výlet. Všetky tieto akti­vity pris­pejú k zlep­še­niu tvojho fyzic­kého, i psy­chic­kého zdra­via. A keď si zdravší, samoz­rejme máš viac ener­gie na vyko­ná­va­nie nároč­ných pra­cov­ných úloh.

Úlohy vyrie­šiš oveľa rých­lej­šie

Určite už veľmi dobre vieš, ako rýchlo vieš pra­co­vať, keď sa pre­pneš do svojho „turbo módu“. To ale nejde, pokiaľ máš na úlohu ešte dosta­tok času. Keď sa však čas extrémne kráti, mno­ho­krát si schopný (pri­naj­hor­šom) za 2 dni spra­viť niečo, na čo si mal 2 týždne. Je to skvelé, pre­tože nabu­dúce už budeš vedieť, za koľko si túto úlohu schopný vyrie­šiť. Tiež k nej nabu­dúce budeš pri­stu­po­vať s men­ším odpo­rom, nakoľko už budeš vedieť, že ti neuk­rojí až toľko času.

makemoneyinlife.com
makemoneyinlife.com

Máš dosta­tok času na pre­mýš­ľa­nie

Pove­dal si si už nie­kedy: „Keby som to vedel skôr…“? Mno­ho­krát sa totiž ešte doda­točne môže obja­viť infor­má­cia, kvôli kto­rej by si sa roz­ho­dol inak. Prijmi preto pomocnú ruku prok­ras­ti­ná­cie, ktorá ti pri tomto prob­léme dodáva dosta­tok času na pre­mys­le­nie. Dobre zvá­žené roz­hod­nu­tie je vždy lep­šie, ako unáh­lené roz­hod­nu­tie.

startitup

StartitUp


Komentovať (0)