Tieto doku­men­tárne filmy môžu mno­hým poslú­žiť ako pri­po­me­nu­tie toho, prečo by sme mali byť na Slo­ven­sko naozaj hrdí.

Slovenská príroda je naozaj krásna. Dokazuje to aj mnoho dokumentárnych filmov. Pozrite si len zlomok z nich.

1. Život v obla­koch

 Sym­bol tatrans­kých lesov, kam­zík, spolu s ďal­šími oby­va­teľmi arktic­kej prí­rody pre­ží­vajú v našej prí­rode už desať­ti­síce rokov. V tomto vyso­ko­hor­skom pro­stredí, ktoré je polo­vicu roka pokryté sne­hom je člo­vek dodnes len prí­le­ži­tost­ným hos­ťom. Aj vďaka tomu sú Tatry stále jedi­neč­ným ostro­vom divo­kej prí­rody. Tento doku­ment z dielne Arolla Film je plný pro­ti­kla­dov. Pre­mi­éru bude mať už tento mesiac. Uvi­díš v ňom, ako sa zvie­ratá vyrov­ná­vajú s nároč­nými pod­mien­kami, mra­zom a sil­ným sne­že­ním. Počas leta sa zase začnú obja­vo­vať jelene a med­vede, kto­rých osudy sa neča­kane pre­lí­najú. Celý dokument si môžete pozrieť na VIMEO.

2. Nízke Tatry srdce Slo­ven­ska

Bra­ňovi Mol­ná­rovi sa poda­rilo vytvo­riť doku­ment o ľuďoch, ktorí stále žijú svoj život v srdci nád­her­nej prí­rody. Film bol oce­nený pre­stíž­nou cenou Lite­rár­neho fondu pre naj­lepší slo­ven­ský film s hor­skou tema­ti­kou na fes­ti­vale HORY a MESTO v Bra­ti­slave. Foto­gra­fie a filmy Braňa Mol­nára zís­ka­vajú kaž­do­ročne oce­ne­nia na fes­ti­va­loch po celom Slo­ven­sku. Vychut­najte si kúsok krásy vo filme Nízke Tatry srdce Slo­ven­ska.

3. Potulky po Slo­ven­sku- Jozef Dovi­čin

Čič­many, Spiš­ský hrad, Štr­b­ské pleso, či Slo­ven­ský orloj. Tie najk­raj­šie miesta Slo­ven­ska zachy­til na nie­koľ­ko­mi­nú­to­vom videu foto­graf Jozef Dovi­čin. Vzni­kalo jeden rok a rôzne kúty Slo­ven­ska nakrú­cal počas roz­lič­ných roč­ných období.

4.Vysoké Tatry divo­čina zamrz­nutá v čase

Uro­biť film v spo­lu­práci s naj­väč­ším a naj­re­no­mo­va­nej­ším pro­du­cen­tom fil­mov o prí­rode, s rakús­kou redak­ciou ORF UNI­VER­SUM, bola naozaj veľká výzva. Robia totiž naj­kva­lit­nej­šie prí­ro­do­pisné doku­menty v celej Európe. Naštas­tie sa Pav­lovi Bara­bá­šovi naskytla mož­nosť pred­sta­viť celému svetu naše malé Tatry. V spo­lu­práci s reno­mo­va­ným pro­du­cen­tom fil­mov, tak dostal šancu uká­zať hod­noty, ktoré naše veľ­hory svetu ponú­kajú a dať pod­net k zamys­le­niu, či sme ich v takejto podobe schopní zacho­vať pre budúce gene­rá­cie.

5.Strážca divo­činy

Film Strážca divo­činy je prí­be­hom o vzác­nej popu­lá­cii med­ve­ďov, ktoré žijú v odľah­lej divo­čine v srdci slo­ven­skej časti Tatier. Tu, v Tichej a Kôp­ro­vej doline, strá­vil ochra­nár a fil­már Erik Baláž 15 rokov doku­men­to­va­ním života týchto výni­moč­ných zvie­rat, aby nako­niec spolu s Rober­tom Rajch­lom pri­niesli sve­dec­tvo o ich živote v sku­toč­nej divo­čine. Výsled­kom dlho­do­bého pozo­ro­va­nia nie sú len detailné náhľady do kaž­do­den­ného života med­ve­ďov, ale aj odha­le­nia, ktoré vyvrá­tia mnohé mýty. Napriek zása­hom 21. sto­ro­čia v Európe je med­veď stále pánom slo­ven­skej zeme a „stráž­com divo­činy“.

6.Vlčie hory

Slo­ven­ský fil­már divo­kej prí­rody Erik Baláž, spolu s kama­rátmi Karo­lom Kalis­kým a Joze­fom Fia­lom, puto­vali tri roky krí­žom krá­žom horami a lesmi Východ­ných Kar­pát, regi­ó­nom rozp­res­tie­ra­jú­cim sa na území Slo­ven­ska, Poľ­ska a Ukra­jiny. Pát­rali po éte­ric­kých vlkoch a iných výni­moč­ných zvie­ra­tách, ktoré spo­ločne žijú v tomto území. Obja­vili svet tak­mer nedot­knutý ľuďmi. Toto je prí­beh o jed­nej z posled­ných divo­čín v Európe, kde každý tvor hrá svoju úlohu vo več­nom kolo­behu života a smrti. Táto kra­jina bola v minu­losti známa ako “Vlčie hory“.

Pozri aj: 10 dokumentárnych seriálov, ktoré vám odhalia tajomstvá o svete, v ktorom žijeme

startitup

StartItUp
Uložiť článok

Najnovšie články