Foto: archív Štefan Petrík / Ilustračná foto: Unsplash

Ako sme spokojní s našimi sexuálnymi životmi?

Štefan Petrík má na konte niekoľko skutočne zaujímavých výskumov z oblastí sexuality. Zaoberal sa napríklad otázkami, ako vnímame interrupcie či nezáväzný sex na jednu noc, ale aj náročnejšími výskumami, ako napríklad témou platených sexuálnych služieb na Slovensku. Okrem iného nám v rozhovore prezradil aj niekoľko prekvapivých výsledkov, ktoré sa mu podarilo zistiť. 

Štefan sa odborne o sexualitu začal zaujímať už vo svojich 16 rokoch. “Myslím si, že toto obdobie možno označiť za zlomové v mojom živote. Prvýkrát som si kúpil odborné knihy s problematikou sexuálneho správania alebo odborný časopis Sexuológia. Veľmi rád spomínam, že pri jeho čítaní som sníval o tom, aké skvelé by bolo nájsť tam raz svoj článok. Tento sen sa o 10 rokov stal skutočnosťou,” opisuje začiatky, vďaka ktorým sa dostal ku svojim výskumom.

Foto: archív Štefan Petrík

Za štyri roky zrealizoval až 22 výskumov

Počas štúdia na vysokej škole sa neustále venoval tejto problematike, dokonca aj vo svojom voľnom čase. “Keď človeka zaujíma napríklad nejaká knižka, je schopný prečítať ju za noc. Ja som to tak robil s odbornými knihami.”

Za uplynulé štyri roky sa mu podarilo zrealizovať celkovo až 22 výskumov. “Je potrebné podotknúť, že nie všetky boli zamerané na ľudskú sexualitu. Realizoval som aj výskumy zamerané na špecifiká osobnosti učiteľa, monitoring rôznych sociálno-patologických javov (rizikové sexuálne správanie, agresívne správanie dospievajúcich, sexting a iné).” V súčasnosti sa Štefan prioritne venuje výskumom, ktoré súvisia s ľudskou sexualitou.

“Ich náročnosť nespočíva len v samotnej teoretickej príprave výskumu, dizajnu výskumu, konštruovania výskumného nástroja, ale náročná je aj samotná realizácia. Za najnáročnejší výskum, ktorý som realizoval, považujem výskum o špecifikách platených sexuálnych služieb na Slovensku. Celkovo trvalo 3 roky, kým sa mi podarilo spomínaný výskum pripraviť a zrealizovať, ale myslím si, že výsledky naznačujú, že sa oplatilo investovať nielen čas.” Zároveň dodáva, že je obrovská radosť, keď sa môže venovať tomu, čo miluje a čo ho zaujíma.

Počas pandémie záujem o sexuálne aktivity v zahraničí klesol

Jeden z najnovších výskumov, ktorý má Štefan na konte, bol zameraný na špecifiká sexuálneho správania mužov a žien počas pandémie COVID-19 na Slovensku.

“Pri jeho koncipovaní som vychádzal z realizovaného výskumu sexuálneho správania, ktorý som uskutočnil ešte pred pandémiou. Súčasnú výskumnú vzorku tvorilo 2225 respondentov, z toho 1012 respondentov bolo mužského pohlavia a 1213 respondentov ženského pohlavia. Priemerný vek respondentov bol 25,46 rokov.” 

Ako nám Štefan ozrejmil, zahraničné výskumy zamerané na sexuálne správanie realizované počas pandémie ukazujú klesajúci trend záujmu frekvencie sexuálnej túžby, sexuálnych aktivít, ale aj sexuálnej spokojnosti. “Zaujímavým faktom ale je, že v Českej republike sa podarilo sexuologičke Petre Sejbalovej poukázať na opačný trend. Národné centrum duševného zdravia vo svojom výskume zistilo, že počas koronakrízy sa českým občanom o 30 % zvýšila chuť na sex.”

Ilustračná foto: Unsplash

Slováci majú počas pandémie zvýšený záujem o sex

A ako je na tom Slovensko? “Frekvencia vaginálneho sexuálneho styku nevykazuje v porovnaní s výskumom, ktorý som realizoval pred koronakrízou stúpajúci trend. Tejto aktivite sa veľmi často venuje 69 % respondentov, tak ako vo výskumnej vzorke pred koronakrízou, ako aj vo výskumnej vzorke počas pandémie.”

Pri orálnom sexe však môžeme pozorovať klesajúci trend. “Kým v období pred pandémiou veľmi často vykonávalo orálny sex 23 % respondentov, počas koronakrízy klesol záujem o túto aktivitu na 16 %. V položke, kde som sa zameral na častosť záujmu o sexuálny styk sa mi podarilo zistiť stúpajúci trend, počas pandémie COVID-19 majú respondenti o 28 % zvýšený záujem o rôzne sexuálne aktivity, než pred pandémiou.”

Podľa Štefana tieto výsledky úzko súvisia s pandemickými opatreniami, kedy sa ľudia nachádzali častejšie v mieste svojho bydliska a pracovali z domu, čím mali partneri na seba viac času. “Lockdown môže prispievať ku zvýšeniu sexuálnych aktivít,” dodáva.

Vzrástla aj spokojnosť s pohlavným životom

V druhej oblasti tohto výskumu sa zameral na sexuálnu spokojnosť mužov a žien, pretože to, že je evidentný zvýšený záujem o sexuálny styk, nemusí nutne znamenať aj spokojnosť.

“V tejto oblasti sa mi podarilo zistiť, že 63 % respondentov považuje svoj pohlavný život počas pandémie za uspokojivý, ostatní respondenti označili svoj sexuálny život za stereotypný. V porovnaní s výskumom, ktorý som realizoval pred pandémiou, je možné konštatovať, že sa mi podarilo zistiť tiež stúpajúci trend zvyšovania spokojnosti s pohlavným životom. Pred pandémiou bolo 53 % Slovákov a Sloveniek spokojných, čo je nárast o 10 %. Myslím si, že to môžeme vnímať ako veľmi pozitívne zistenie, pretože sex okrem plnenia reprodukčnej funkcie je potrebné vnímať ako zdroj radosti, slasti a rozkoše.”

Ďalším pozitívnym zistením bola zvýšená frekvencia dosahovania orgazmu s partnerom alebo partnerkou. “Pred pandémiou dosahovalo orgazmus v rámci partnerských sexuálnych aktivít 48 % percent respondentov a počas lockdownu až 61 % respondentov. To môže vo vysokej miere vplývať aj na celkovú spokojnosť so sexuálnym životom. Ukazuje sa, že na Slovensku v dôsledku lockdownu sa nielen zvýšil záujem o sexuálne aktivity, ale aj spokojnosť so sexuálnym životom.” Rovnako vzrástlo aj vykonávanie masturbačných aktivít, a to o 17 %.

Ilustračná foto: Unsplash

Takmer polovica vníma náhodné pohlavné styky za prirodzenú súčasť sexuality

Ak ste si mysleli, že ľudia kvôli lockdownu obmedzili náhodný sexuálny styk, nie je tomu tak. Až 16,1 % respondentov malo počas tohto obdobia pohlavný styk s náhodným partnerom. A ako vnímajú ľudia na Slovensku pohlavný styk na jednu noc?

“Pred lockdownom si skoro polovica respondentov myslela, že náhodné pohlavné styky sú prirodzenou súčasťou sexuality človeka.” Za morálne neprípustný ho považuje 13,6 % opýtaných a 38,7 % ho neodsudzuje, ale sami by ho nepraktizovali.

Ako obstáli témy interrupcií a tolerancie homosexuality?

V iných výskumoch Štefan riešil napríklad aj to, aké majú Slováci názory na interrupcie, čo je aj v súčasnosti veľmi horúcou témou. “48,5 % mladých vníma interrupciu ako právo každej ženy rozhodnúť sa, 27,6 % respondentov ju vníma ako prípustnú len zo zdravotných dôvodov, 12,5 % má názor, že je úplne neprípustná a 11,3 % mladých ľudí vníma interrupciu ako prípustnú aj zo sociálnych dôvodov.” 

Podobnou témou, ktorá častokrát polarizuje spoločnosť, je aj homosexualita. 2,4 % respondentov ju vníma ako zlozvyk, ktorý by mal byť trestaný, podľa 12,7 % ľudí to je choroba, za ktorú však nemôžeme nikoho trestne stíhať, až 20,1 % opýtaných si myslí, že je to odchýlka od normálu, ktorá môže škodlivo pôsobiť na mládež a až 32,7 % respondentov vníma homosexualitu ako odchýlku od normálu, ktorá však nikomu neškodí. Podľa 32,7 % ľudí ide o prirodzený prejav ľudskej sexuality.

“Z uvedených výsledkov výskumu je jasné, že jedna tretina ľudí považuje homosexualitu za prirodzený prejav ľudskej sexuality, ďalšia tretina ľudí ju síce vníma ako odchýlku od normálu, ale nikomu neškodí. Myslím si, že v tejto oblasti môžeme byť v posledných rokoch svedkami posunu k pozitívnejšiemu vnímaniu homosexuálne, alebo aj bisexuálne orientovaných osôb.” To je napokon dobrá správa a snáď v tomto pozitívnom trende bude Slovensko pokračovať.

Skorý začiatok pohlavného života aj promiskuita na školách

Ďalší z jeho výskumov sa zaoberal rizikovým sexuálnym správaním na základných a stredných školách. “Za rizikové sexuálne správanie považujeme podľa Kirbyho (vedca Douglasa Kirbyho, pozn. redakcie) skorý začiatok pohlavného života, neprimerané používanie antikoncepcie, časté striedanie sexuálnych partnerov (promiskuita) a nadväzovanie sexuálnych kontaktov s neznámymi partnermi.”

Učitelia si všímajú, že existujú tieto, ale aj iné formy rizikového sexuálneho správania. “Konkrétne prípady sa objavujú predovšetkým na stredných školách, avšak tu je potrebné podotknúť, že väčšina prípadov rizikového sexuálneho správania zostane neobjavených, pretože absentuje na základných a stredných školách systematická sexuálna výchova alebo výchova k manželstvu a rodičovstvu. Dospievajúci nemajú možnosť sa porozprávať o rôznych problémoch svojho počiatočného pohlavného života s odborníkom, ktorí sa problematike venuje a vedel by im adekvátne poradiť.”

Foto: archív Štefan Petrík

Osoby poskytujúce sexuálne služby vníma spoločnosť negatívne

Medzi najnáročnejšie výskumy, ktoré Štefan realizoval, podľa jeho slov patrí výskum zameraný na špecifiká platených sexuálnych služieb na Slovensku. Výsledky ukázali, že čo sa týka verejnosti, poskytovanie sexuálnych služieb je stále vnímané ako niečo amorálne.

“Verejnosť si uvedomuje, že existuje tento jav, resp. táto činnosť. Osoby, ktoré poskytujú sexuálne služby, sú vnímané negatívne, verejnosťou odsudzované a osočované bez toho, aby sme v niektorých prípadoch poznali skutočnú pravdu o príčinách ich rozhodnutia poskytovať sexuálne služby za peniaze alebo inú úsluhu.”

Klienti vyhľadávajú platený sex kvôli zábave či experimentovaniu bez záväzkov

Najčastejšími dôvodmi, prečo klienti vyhľadávajú platené sexuálne služby z pohľadu opýtaných respondentiek, patria zábava a rozkoš, experimentovanie v oblasti sexuálneho života, okamžité uspokojenie sexuálnej túžby, sexuálny nedostatok v partnerskom vzťahu a potreba neobvyklých sexuálnych praktík.

“Všetky respondentmi uvádzané príčiny sú atribútom sexuálneho správania klientov. Podobný súbor motívov využívania sexuálnych služieb identifikoval aj S. Grubman Black, na základe čoho sa mu podarilo možno konštatovať, že najčastejšou príčinou využívania platených sexuálnych služieb je zvýšená sexuálna apetencia, ktorá súvisí jednak so sexuálnym nedostatkom v partnerskom vzťahu, ale aj s okamžitou potrebou uspokojenia sexuálnych túžob,” vysvetľuje Štefan.

Príčinu využívania platených sexuálnych služieb je možné podľa odborníkov, ktorí sa zaoberajú analýzou evolučného správania človeka vysvetliť základným rozdielom medzi mužskou a ženskou sexualitou. Táto odlišnosť je charakteristická tým, že poskytovanie sexuálnych služieb nesúvisí s emóciami, ktoré muži cítia k ženám, ale je skôr ovplyvňovaná mužskou sexualitou.

“Rozdielnosť v sexualite mužov a žien možno vidieť predovšetkým v sexuálnom správaní pri výbere partnera. V dôsledku tejto rozdielnosti muži narozdiel od žien identifikujú viac sexuálnych partnerov za ideálnych. Sú otvorenejší krátkodobejším, príležitostným sexuálnym vzťahom bez emocionálneho základu. Práve táto tendencia mužov môže byť podľa evolučných psychológov príčinou dopytu po platených sexuálnych službách. Jedna štúdia poukazuje na fakt, že muži sú v porovnaní so ženami ochotnejší platiť osobám poskytujúcim sexuálne služby.”

Ilustračná foto: Pixabay

Začínajú kvôli peniazom, aj vidine flexibilného pracovného času

Medzi najčastejšie dôvody, prečo ľudia začnú s poskytovaním sexuálnych služieb patrí platenie výdavkov za domácnosť, privyrobenie si, celkovo peniaze, túžba po lepšom spoločenskom živote a luxuse či skutočnosť, že nemajú žiaden iný príjem.

“Môžeme teda konštatovať, že skúmané ženy motivujú predovšetkým ekonomické príčiny. Pre mužov aj ženy sú ekonomické príčiny hlavným motivujúcim faktorom pre vstup do sveta prostitúcie, pri väčšine ide o vedomú voľbu, pretože prostitúcia im ponúka viac peňazí, ako by mohli získať v bežnom zamestnaní.”

Z pohľadu skúmaných osôb medzi ďalšie príčiny poskytovania sexuálnych služieb patrí flexibilný pracovný čas. “Poskytovanie sexuálnych služieb poskytuje okrem finančnej lukratívnosť aj časovú flexibilitu, pretože osoby poskytujúce sexuálne služby pracujú zvyčajne vo večerných a nočných hodinách, čo im umožňuje vykonávať cez deň aj inú pracovnú činnosť. Na Slovensku poskytujú sexuálne služby v prevažnej väčšine ženy.”

Polovica Slovákov je spokojná so svojimi sexuálnymi životmi

Čo sa týka celkovej spokojnosti so sexuálnymi životmi Slovákov, Štefanove výskumy priniesli veľmi pozitívne výsledky. “Na základe realizovaných výskumov je možné konštatovať, že polovica Slovákov a Sloveniek je spokojných so svojím aktuálnym sexuálnym životom.” Až 52,6 % opýtaných ho považuje za plne uspokojivý.

Podľa 11,9 % respondentov ich sexuálny život nie je dostatočne dobrodružný, 21,5 % ľudí uviedlo, že nie vždy sa im v ňom darí tak, ako by si predstavovali a 4,9 % sa stále viac bojí neúspechov vo svojom pohlavnom živote.

Štefan Petrík pokračuje na svojich výskumoch aj naďalej. “V súčasnosti rozširujem slovenskú výskumnú vzorku osôb, ktoré poskytujú platené sexuálne služby o zahraničnú výskumnú vzorku. Pracujem na analýze dát týkajúcich sa prezentácie sexuality na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) a chystám aj podklady pre nový výskum sexuálnych fantázií slovenskej populácie.” Môžeme sa tak tešiť aj na ďalšie zaujímavé výsledky.

Viac informácií o výskumoch, ktoré Štefan Petrík realizoval nájdete na jeho výskumnom profile. Môžete ho sledovať aj na Instagrame

0
Uložiť článok
Komentovať