Fiasko s náz­vom Hlavná sta­nica sa konečne začalo nie­kam hýbať. Uvi­díme, či aj správ­nym sme­rom.

Po rokoch prázd­nych rečí a zmluv­ných doťa­ho­va­čiek to vyzerá, že s Hlav­nou sta­ni­cou sa spraví aspoň niečo. A úprimne, hocičo bude lep­šie ako súčasný stav.

HLAVNÁ STANICA
ciernediery.sk

 

Želez­nice sa roz­hodli vziať veci do vlast­ných rúk. Zmluva mesta s fir­mou Trans­pro­jekt, ktorá mala rekon­štruk­ciu sta­nice a Pred­sta­nič­ného námes­tia vyko­nať, totiž končí už tento rok. Takže na rea­li­zá­ciu celého tohto pro­jektu majú už iba mesiac a pol:

bratislava-hlavna-stanica1
IPR Slo­va­kia

Spo­loč­nosť sľu­bo­vala aj pod­zemnú elek­tričku, nákupné cen­trum a hotel. No z ambi­ci­óz­nych plá­nov Bra­ti­slav­ča­nom ostali iba oči (a na nie­kto­rých mies­tach aj nosy) pre plač.

Trans­pro­jekt sa sna­žil zmluvu s mes­tom pre­dĺžiť, no magis­trát to odmie­tol. A aby drámy okolo sta­nice nebolo málo, spo­loč­nosť vraj chce mesto zaža­lo­vať za to, že dlho­dobo odmieta súčin­nosť pri rea­li­zá­cii pro­jektu.

Želez­nice sa teda roz­hodli zre­kon­štru­ovať aspoň budovu sta­nice, ktorú vlast­nia.

stanica_v3
modulor.sk

Návrh vyno­ve­nej sta­nice vypra­co­val ate­liér Modu­lor. Zahŕňa výmenu obvo­do­vého plášťa, opravu stre­chy, nové pre­sk­le­nie na fasáde a inte­ri­é­rové obklady, kame­rový sys­tém či roz­hlas.

Okrem toho je konečne v pláne aj vybu­do­va­nie osob­ných výťa­hov ku nástu­piš­tiam, takže najmä dôchod­co­via sa nebudú musieť pred ces­tou vla­kom dva dni roz­cvi­čo­vať.

stanica_v7
modulor.sk

 

Pro­jekt je navr­hnutý tak, aby spĺňal európ­ske štan­dardy a jeho cie­ľom je zís­kať sta­vebné povo­le­nie. Firma, ktorá ho postaví, bude známa až po ukon­čení výbe­ro­vého kona­nia.

Rekon­štruk­cia má byť zre­a­li­zo­vaná počas roku 2017. Kom­plexná pre­stavba zachová súčasný tvar budovy, no jej výzor a najmä kva­lita sa zlep­šia.

stanica_v4
modulor.sk

Je asi zby­točné písať o tom, aká trápna je celá situ­ácia okolo Hlav­nej sta­nice, ktorá sa ťahá už roky. Uvi­díme, či aj tento pla­mie­nok nádeje bude sfúk­nutý neschop­nou byrok­ra­ciou. Zatiaľ nám ostáva iba dúfať, že po roku 2017 sa budeme za sta­nicu han­biť aspoň o tro­chu menej.

stanica_v2
modulor.sk
stanica_v6
modulor.sk

startitup

StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)