Ilustračná foto: Archív TASR (Milan Kapusta)

Mnoho študentov má nárok na vrátenie náhrady za ubytovanie na internáte, ktoré nevyužili. Informácie sa ale strácajú v návale oznamov univerzít.

Koronavírusová pandémia zasiahla všetko, čo mohla. Štát sa snaží podávať finančnú pomoc viacerým odvetviam ekonomiky. Na jednu však akosi zabúda – na študentov ubytovaných na internátoch. Tí musia za ubytovanie platiť, aj keď ho reálne kvôli reštrikciám, dištančnej výučbe a nariadeniam hlavného hygienika využívať vlastne nemôžu. Platby za ubytovanie však univerzity od študentov pýtajú aj naďalej.

Študenti viacerých slovenských univerzít musia platiť za ubytovanie na internáte, aj keď na všetkých stále kvôli pandémii prebieha dištančná výučba. Reálne teda ubytovanie nevyužívajú, univerzity od nich však aj napriek tomu pýtajú platby za jednotlivé semestre. Na mnohých vysokých školách pritom denná výučba fungovala len počas dvoch týždňov zimného semestra. Už štart toho bol na viacerých vysokých školách posunutý kvôli pandémii. Následne museli, respektíve mohli internáty ubytovaní opustiť.

Komplikovaná situácia

Niektoré univerzity sa rozhodli vyjsť študentom v ústrety a platby za ubytovanie na internátoch im za vybrané mesiace odpustiť alebo im aspoň poskytnúť refundáciu. Mnohí študenti sa však sťažujú na chaotické informácie, neporiadok v dokumentácii, či na nefunkčnosť celého systému refundácie.

Do redakcie sa nám ozvala študentka Prešovskej univerzity v Prešove. Tá v septembri nastúpila do prvého ročníka bakalárskeho štúdia a svoju izbu na internáte využila len počas prvých dvoch týždňov zimného semestra. Za ubytovanie zaplatila 320 eur dopredu na celý semester, presne podľa podmienok Študentského domova a jedálne Prešovskej univerzity v Prešove (ŠDJ PU).

Internát pri Prešovskej univerzite. Foto: TASR (Milan Kapusta)

Od univerzity dostali všetci ubytovaní prísľub, že vzhľadom na situáciu im budú poskytnuté finančné náhrady v podobe odpustenia platieb za ubytovanie vo výške 100 % z ceny, prípadne im bude odpustená časť platby. Tá sa mala aj podľa oznamov na webe Prešovskej univerzity realizovať pri platbe za internát za letný semester. Nikto si však nebol istý, či sa tak napokon aj stane a študentka, ktorá sa nám do redakcie ozvala, uviedla, že zo strany univerzity dostali len veľmi nepresné informácie a odvolávania sa na to, že je ešte skoro niečo také riešiť. Problémom ale napokon je, že vývoj aktuálnej situácie je veľmi ťažké predpovedať v hociktorom sektore, vrátane školstva či možností ubytovania pre študentov vysokých i stredných škôl.

Univerzita v Prešove bude peniaze vracať

O stanovisko sme požiadali aj vedenie Prešovskej univerzity. Hovorkyňa Anna Poláčková nám potvrdila, že univerzita bude študentov ubytovaných na niektorom z internátov PU refundovať na základe viacerých podmienok a výnimiek, ktoré univerzita schválila.

„Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove sú v nepretržitej prevádzke. Sú teda riadne otvorené a sprístupnené ubytovaným študentom, ktorí ich môžu pohodlne využívať aj v súčasnej dobe, samozrejme, so zreteľom na protiepidemické opatrenia,“ uviedla Poláčková. Ako ďalej vysvetlila, v súčasnosti služby ŠDJ PU využíva 300 študentov, komplex 4 budov, ktoré ich tvoria, poskytuje ubytovanie pre celkovo 1 918 jednotlivcov.

Internát pri Prešovskej univerzite. Foto: TASR (Milan Kapusta)

„Po vyhlásení čiastočného lockdownu platného od 24. októbra 2020 vedenie univerzity na svojom zasadnutí dňa 26. októbra prijalo opatrenie týkajúce sa zníženia platieb za ubytovanie v ŠDJ PU. Upravili sa teda platby za september až január, pričom došlo k zníženiu platieb o 50 % z pôvodnej sumy, ktoré sa odrátajú z nasledujúcej platby v letnom semestri,“ vysvetľuje hovorkyňa univerzity. Zároveň dodala, že všetci študenti, ktorí na základe žiadosti a dokladov deklarujú, že sú v sociálne ťažkej situácii, bola odpustená platba v plnej výške.

Študenti sa môžu rozhodnúť, či ubytovanie využijú

Po vyhlásení čiastočného lockdownu viaceré univerzity dali študentom na výber – mohli zotrvať ubytovaní na internátoch za dodržania protiepidemických podmienok, ponechať si izby a opustiť internáty, alebo sa riadne odubytovať.

„Odubytovanie môže byť realizované na základe zmluvných podmienok. Všetci študenti majú kľúče od izieb, preukaz ubytovaného študenta a zmluvu o ubytovaní od mesiaca september 2020 do 30. júna 2021. Všetci študenti sú riadne ubytovaní a je už len na ich rozhodnutí, či ostanú doma alebo na internáte, v závislosti od vhodnejších podmienok na štúdium,“ uviedla Poláčková. Vzhľadom na to, že ubytovanie majú študenti možnosť využívať, musia zaň teda aj náležite platiť. Viaceré univerzity sa ale rozhodli vyjsť študentom a ich rodinám v tomto období v ústrety a časť platieb im odpustí. Urobí tak aj Prešovská univerzita podľa podmienok, ktoré zverejnila aj na webovej stránke ŠDJ.

Univerzity prichádzajú o peniaze na réžiu

Podobný problém ako študentka prvého ročníka univerzity v Prešove však riešia aj tisícky ďalších študentov. Za internát platia, aj keď jeho služby nevyužívajú. Situáciu si ale každá univerzita rieši po svojom, keďže Ministerstvo školstva žiadne usmernenie nevydalo. To nám napokon potvrdila aj Poláčková z PU.

„Prešovská univerzita v Prešove je samostatný subjekt. Vedenie analyzovalo situáciu aj na iných univerzitách, pričom mechanizmus platieb za ubytovanie na internáte je v mnohých prípadoch totožný alebo podobný. Nejde teda o neštandardný postup v riešení z našej strany,“ dodala.

Ilustračná foto: Archív TASR

Problémom tiež je, že mnoho študentov si neuvedomuje, že aj napriek tomu, že sa na internátoch nachádza len minimum skutočne ubytovaných študentov, univerzita ich prevádzkuje aj naďalej. Platby študentov za ubytovanie sú tak dôležitou súčasťou zisku, z ktorého sa pokrývajú náklady na prevádzku internátov. Výpadok financií, ktorý spôsobí refundácia študentov tak má za následok, že univerzity budú musieť fungovanie ubytovacích zariadení financovať z rozpočtu. Či vláda vyčlení finančné prostriedky na dodatočnú dotáciu rozpočtov univerzít, z ktorých by bolo možné pokryť výpadok príjmov za ubytovanie, zatiaľ nevedno.

Toto však nie je len problém Prešovskej univerzity. Protiepidemické opatrenia a dištančná výučba zasiahla každú jednu univerzitu na Slovensku. Vzhľadom na situáciu preto niekedy ani samotné univerzity ešte nevedia, ako bude výučba počas letného semestra prebiehať a z tohto dôvodu mnohé školy ešte nevydali usmernenia, či študenti budú musieť aj naďalej platiť za ubytovanie alebo nie. Rovnako ani, či a v akej forme im budú vrátené peniaze za mesiace, počas ktorých sa na internáte nezdržiavali. Informácie však priebežne dopĺňajú na univerzitných weboch. Je tak najmä v záujme študentov, aby situáciu riešili s ubytovacími oddeleniami na internátoch a sledovali oznamy vydávané príslušnými univerzitnými inštitúciami.

UMB najskôr nekomunikovala, potom udelila výnimky

Podobne ako Prešovská univerzita, aj ostatné slovenské vysoké školy budú študentom udeľovať výnimky z platieb za ubytovanie v letnom semestri. Platba bude znížená o sumy za mesiace, počas ktorých sa na izbách nezdržiavali. Informovala o tom na svojich stránkach napríklad Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici či Technická univerzita v Košiciach a mnohé ďalšie.

Na chaotickosť oznámení a nekomunikovania s ubytovanými v prípade univerzity v Banskej Bystrici sa študenti sťažovali aj vo vlastnej skupine na sociálnej sieti Facebook. Vo viacerých príspevkoch uvádzali, že vedenie univerzity s nimi nekomunikuje a vyhovára sa na možnosť internáty plnohodnotne využívať.

Ako je z príspevkov zrejmé, univerzita nemohla poskytnúť stanovisko k danej veci, vzhľadom na to, že nevedela, ako bude štúdium v letnom semestri organizované. Zároveň tiež nie je možné zvládnuť nápor otázok zo strany ubytovaných a odpovedať každému, keďže situácia sa môže od študenta k študentovi meniť. Univerzita preto vo väčšine prípadov len odkázala počkať na oficiálne zasadnutie grémia rektora UMB.

Na snímke internát UMB. Foto: TASR( Dušan Hein)

Vedenie UMB napokon minulý týždeň vydalo Uznesenie, v ktorom študentov informovalo o realizácii platieb za ubytovanie. „Grémium rektora prerokovalo a schválilo, že študenti ubytovaní v ŠD UMB v zmysle platných ubytovacích zmlúv na akademický rok 2020/2021 nebudú v období február, marec a apríl 2021 platiť poplatok za ubytovanie,“ uvádza sa v oznámení.

Refundáciu však nedostanú všetci, rozhodnutie sa netýka napríklad tých ubytovaných, ktorí nie sú v stave študentov UMB a tých študentov, ktorí sú na UMB v rámci programu Erasmus+. Ďalšie informácie a pokyny v súvislosti s ubytovacím procesom v aktuálnom akademickom roku budú oznámené v apríli.

Univerzita tiež v stanovisku uviedla, že ak sa študenti rozhodnú odubytovať, tak v tomto prípade od nich nebude vyžadované plnenie si zmluvných povinností pri odubytovaní, čo znamená, že za seba študenti nebudú musieť hľadať náhradníkov na izbu.

Pozitívny príklad z Bratislavy

Iným a pre peňaženky študentov prístupnejším spôsobom sa situáciu na internátoch a dištančnou výučbou rozhodli riešiť na bratislavských internátoch v Mlynskej doline. Tu ubytovaní študenti dostali na výber prakticky z troch alternatív už začiatkom jesene 2020. Situáciu nám ozrejmila študentka Petra (23), ktorá v Mlynskej doline bývala.

Prvou bolo, že študenti mohli zostať ubytovaní na izbách, riskovali však prípadnú karanténu. Pre túto skupinu študentov platili pravidlá tak, ako predtým (samozrejme, s ohľadom na protiepidemické opatrenia) – študent užíval priestory internátu, za čo zaplatil plnú sumu nájomného.

Jedna z budov internátov v Mlynskej doline. Foto: Archív TASR

Druhú skupinu tvorili študenti, ktorí sa rozhodli podpísať dodatok k aktuálnej nájomnej zmluve. Dodatkom tak získali možnosť ponechať si izby, na ktoré sa ubytovali na začiatku semestra minimálne do konca júna 2021 s tým, že za ne nemusia platiť, pokým sa na ne nevrátia. Veci na izbách si mohli ponechať, na ich návštevu môžu zabudnúť do opätovného spustenia plnej prevádzky internátov.

Treťou alternatívou bolo rozhodnutie nepokračovať v prenájme izby na internáte. Študenti si museli vziať všetky svoje osobné veci z izieb, odubytovať sa, odovzdať kľúče a tým pádom pre nich povinnosť platby za internát nevyplýva.

V Bratislave neplatia, až kým sa nevrátia

No zatiaľ, čo situáciu s platbami za ubytovanie na internátoch v niektorých kútoch Slovenska musia za seba riešiť študenti, v Bratislave o tom rozhodol rektor Univerzity Komenského sám. Rozhodnutie o poskytnutí zľavy vo výške 100 % z ceny za ubytovanie vydal z dôvodu pandémie aj za prvý kalendárny štvrťrok 2021. Informácia je zverejnená na webe, kde sa uvádza, že poskytnutá zľava sa vzťahuje na tých študentov, ktorí uzatvorili s UK v zimnom semestri dodatok k zmluve o ubytovní. Zľavu poskytujú za obdobie nemožnosti užívania ubytovacieho zariadenia zo strany študentom. „Teda do momentu zaslania výzvy, ktorou ubytovateľom umožní opätovné užívanie ubytovacieho zariadenia,“ uviedol rektor profesor Marek Števček v príkaze.

Ako ďalej uviedol, UK nebude zároveň požadovať od študentov ani úhradu druhej splátky kaucie, ktorú mali ubytovaní uhradiť v januári 2021. Uhradiť ju môžu až ku dňu opätovného otvorenia internátov v Mlynskej doline.

Všetci študenti, ktorí aktuálne riešia to, kde budú počas výučby bývať, by preto mali sledovať najmä aktuálne informácie zverejňované ich univerzitou na webe či sociálnych sieťach.

Máte podobný problém s ubytovaním na internáte aj vy? Ozvať sa nám môžete na mail [email protected]

0
Uložiť článok
Komentovať