Prie­merný člo­vek má väčší strach z roz­prá­va­nia pred inými, ako má strach zo smrti. Prav­dou však je, že tieto obavy môžu zby­točne ničiť tvoj pro­fe­sijný a osobný život.

Strach z roz­prá­va­nia na verej­nosti je veľmi častý. Exis­tujú ale tech­niky, ktoré ti pomôžu pre­ko­nať svoje obavy a dokonca ti ukážu, ako pre­sme­ro­vať ener­giu trémy – do kva­lit­ného pred­nesu.

Určite si to už zažil. Stál si pred ľuďmi, mal si niečo pove­dať. Začal si sa cítiť ner­vózne, ruky sa ti potili, žalú­dok sa ti stia­hol a prišlo ti zle. Ak týmto prí­zna­kom trémy a stra­chu chceš pre­dísť, pre­čí­taj si, ako na to.

 1. Buď orga­ni­zo­vaný

Je to základ. Keď si dopredu nachys­táš všetky body, myš­lienky a témy, kto­rým sa chceš veno­vať, pomôžu ti ply­nu­lej­šie a jas­nej­šie hovo­riť. Tak­tiež odbú­raš pocit trémy, ak vieš, že všetko ide podľa plánu.

 1. Tré­nuj a poriadne sa pri­prav

Nič nena­hradí dobrý tré­ning. Keď si pri­pra­vu­ješ svoj pred­nes prvý­krát, napíš si ho na papier. Uvi­díš, kde máš chyby a čo by tam nemu­selo byť a naopak, čo nesmie chý­bať. Začni ho hovo­riť sám sebe, ale nečí­taj ho. Pri­prav sa tak dobre, aby si bol vopred nachys­taný dobre odpo­ve­dať na akú­koľ­vek otázku.

pixabay.com
 1. Zabudni na strach z odmiet­nu­tia

Čo keď sa pub­liku nebude páčiť môj hlas? Čo keď ma vypís­kajú?” Snaž sa eli­mi­no­vať všetky mož­nosti stra­chu. Pub­li­kum ťa jed­no­du­cho bude počú­vať.

 1. Sústreď sa

Keď roz­prá­vaš snaž sa dostať do rytmu. Hovor krátke a jed­no­du­ché vety. Ak budeš držať rých­losť a mies­tami budeš meniť tempo alebo into­ná­ciu hlasu, poslu­cháča to zaujme.

 1. Pozo­ruj sa v zrkadle

Nacvič si svoj pre­jav pred zrkad­lom, ako keby si s nie­kým hovo­ril. Dávaj si pozor na svoju mimiku, gestá, pohyb tela, prvý dojem, …

 1. Nahraj si svoj pred­nes a uč sa z chýb

Zapni si dik­ta­fón alebo video na tele­fóne a nahraj sám seba pri roz­prá­vaní. Je to naj­rých­lejší a naj­lepší spô­sob, ako dostať spätnú väzbu okam­žite. Rob si poznámky, kde si robil chyby a čo sa dá zlep­šiť. Potom zopa­kuj svoj pred­nes a snaž sa neopa­ko­vať chyby. Toto spra­víš nie­koľ­ko­krát a hneď z teba bude pro­fe­si­onálny reč­ník.

pixabay.com
 1. Pra­cuj s dýcha­ním

Jedna za naj­dô­le­ži­tej­ších vecí pri pred­nese je dýcha­nie. To ako dýchaš ovplyv­ňuje rých­losť a into­ná­ciu roz­prá­va­nia. Tak­tiež z neho môžu diváci vycí­tiť, či máš trému. Dýcha­nie treba tré­no­vať. Pred vystú­pe­ním sa snaž hlboko a v pokoji nadých­nuť až do brá­nice a postupne vydy­cho­vať.

 1. Urob pred­nes pred dru­hou oso­bou

Ak si si už pre­šiel vyš­šie spo­me­nu­tými bodmi, skús „tvr­dší“ tré­ning. Vyskú­šaj to, čo si si natré­no­val sám, pove­dať dru­hej osobe. Ona nech si tiež robí poznámky, ako ty keď si sa poze­ral na videu a po pred­nese ti povie, čo zlep­šiť. Tak­tiež sa ťa môže spý­tať otázky, kto­rým by si čelil od divá­kov priamo v akcii.

 1. Reč­nícke ško­le­nie

Výbor­ným kro­kom v zlep­šení pred­nesu je náj­de­nie si dob­rého tré­nera alebo uči­teľa. Tak­tiež exis­tujú rôzne sku­piny, do kto­rých sa môžeš pri­dať a pomôžu ti stať sa dru­hým Ste­vom Job­som. Jed­nou z týchto sku­pín je aj Toas­tmas­ters. Sú nezis­ková orga­ni­zá­cia s cie­ľom pomá­ha­nia pre­ko­ná­vať strach z roz­prá­va­nia pred ľuďmi.

 1. Pred pred­ne­som si ľahko zacvič

Pár kli­kov alebo dre­pov rozp­rúdi krv v tvo­jom tele a dostane viac kys­líka do mozgu. Pro­fe­si­onálny reč­níci mávajú naprí­klad tram­po­línu v backs­tage a pred pred­ne­som si na nej zaskáču. Tak­tiež denne 5 minút medi­tuj a prejdi si celý svoj pred­nes v hlave. Psy­chická príp­rava je tak­tiež veľmi dôle­žitá.

pixabay.com
 1. Power­Po­int môže byť veľmi dobrý pomoc­ník, ale aj nemusí

Nie­kedy môže byť Power­Po­int tvoj naj­lepší pria­teľ. Ak sa stra­tíš, zabu­dol si čo chceš pove­dať, práve on ti ukáže, kde pokra­čo­vať. Samoz­rejme nemô­žeš mať v pre­zen­tá­cii milión slaj­dov s mili­ó­nom odrá­žok. Ľudí by to okam­žite pre­stalo baviť čítať.

 1. Hovor o téme kto­rej roz­umieš

Ťažko budeš predsa roz­prá­vať o nie­čom, v čom nie si ako ryba vo vode. Zo začiatku si určite vybe­raj témy, ktoré ovlá­daš, aby si sa vyhol neprí­jem­nej otázke od divá­kov. Na každé slovo poznaj ďal­ších 100, aby diváci nemali nikdy pocit, že tomu čo roz­prá­vaš nero­zu­mieš.

Pozri aj: 13 PRAVIDIEL, KTORÉ MUSÍŠ POZNAŤ, AK SA CHCEŠ KAMARÁTIŤ S INTROVERTOM

StartItUp.sk
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )