Nauč sa netrá­piť tým, ako ťa vní­majú iní.

Je v ľud­skej povahe, že chceme, aby nás mali ostatní radi, uzná­vali nás, akcep­to­vali, obdi­vo­vali. S tým súvisí ale viac prob­lé­mov, ako sa ti môže na prvý pohľad zdať. Ničíš tým sám seba. Maj na háku a pre­staň sa neus­tále trá­piť tým, čo by si mal robiť a kým by si mal byť.

Celý svet ti hovorí, že budeš šťastný, ak budeš mať presne to, čo ti zatiaľ chýba. Ten super job kamoša tvojho zná­meho, lep­šie auto, väčší či moder­nejší dom a podobne. Ale tým, že ťa tieto veci trá­pia a štvú, ti je na škodu, nie na úži­tok. Si prí­liš vyťa­žený nahá­ňa­ním sa za tým, čo nemáš namiesto toho, aby si si vážil to, čo máš a tešil sa z toho.

pixabay.com
pixabay.com

Keď začneš mať konečne na háku, čo si mys­lia ostatní ľudia o tvo­jom živote a nebu­deš mať potrebu nikomu nič doka­zo­vať, začneš si uží­vať svoj život tak, ako máš, a tvoje seba­ve­do­mie tiež prejde tú pomy­selnú hra­nicu, ktorú si si prial tak dlho pre­ko­nať. Para­do­xom totiž je, že čím viac sa nahá­ňaš za šťas­tím, tým rých­lej­šie ti uniká. Šťas­tie príde v oka­mihu, keď sa naučíš roz­li­šo­vať, na čom ti má v živote zále­žať, a na čom, naopak, nie.

Zabudni na svoje slabé stránky. Sústreď sa na tie silné

pixabay
pixabay

Je viac než prav­de­po­dobné, že sa prí­liš sústre­ďu­ješ na nega­tívne infor­má­cie. Mili­óny ľudí sa sústre­ďujú na to, ako sa zba­viť svo­jich sla­bých strá­nok. Čo keby si sa miesto toho sústre­dil na to, v čom si dobrý? Drsná pravda je totiž to, že svoje slabé stránky možno nikdy nepre­ko­náš. Zato by si ale mohol tieto slabé stránky akcep­to­vať, a sústre­diť sa na to, čo ti ide, pre­tože v tom si dobrý a tak to má byť.

Zmier sa s tým, že si odlišný

Pixabay
Pixabay

Nemu­síš zapad­núť do kaž­dej par­tie ľudí, kto­rých spoz­náš. Nemu­síš byť ako každý. Nesnaž sa za každú cenu nie­kam pat­riť, najmä nie v prí­pade, že sa necí­tiš kom­for­tne a cítiš, že strá­caš sám seba len preto, aby si sa zapá­čil iným. Buď jed­no­du­cho tým, kým si a choď si za tým, čo v živote chceš, aj keby to zna­me­nalo, že musíš plá­vať proti prúdu. To, že drvivá väč­šina robí jednu a tú istú vec ešte nezna­mená, že musíš ísť touto ces­tou ísť aj ty. Jedine, že by si chcel nudný, všedný život plný pra­vi­diel, kde sa stráca tvoja indi­vi­du­alita.

Spoz­naj sa. Prijmi sa. Buď sám sebou

pixabay
pixabay

Neča­kaj od nikoho na povo­le­nie. Jediná vec, ktorá ti bráni v tom, aby si uro­bil niečo veľké a úžasné, si ty sám. Ak chceš niečo naozaj dosiah­nuť, pre­staň o tom stále iba roz­prá­vať. Skrátka to konečne urob. Chop sa svojho života a pre­vezmi nad ním kon­trolu. AK sa ti prí­tom­nosť nepoz­dáva, zmeň ju. Občas možno bude treba tro­chu zaris­ko­vať, no uvi­díš, že to bude stáť za to. Tvoj život sa nezmení, pokiaľ takúto zmenu sám nevyt­vo­ríš.

Pre­staň sa trá­piť nad tým, čo si mys­lia alebo hovo­ria iní, čo od teba chcú a oča­ká­vajú. Nemô­žeš vyho­vieť kaž­dému, no zato môžeš vyho­vieť sám sebe a nájsť šťas­tie, ktoré ti možno chýba. Nie je ďaleko, len sa treba ubrať tým správ­nym sme­rom:)

startitup-750x134

based on text written by Thomas Oppong, medium.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )