Podmienky používania

I. Úvodné usta­no­ve­nia

 1. Prevádzkovateľom portálu interez.sk je spoločnosť Big Eyes s.r.o. so sídlom na Moskovskej 2335/18, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 340 570, zapísaná v registri Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28734/S. (ďalej len „interez.sk“).
 2. Pre­vádz­ko­va­teľ je vlast­ní­kom domeny, ochran­nej známky, gra­fiky, samot­nej www stránky a technickej realizácie.
 3. Inter­ne­tový por­tál interez.sk je určený na súkromné a v obme­dze­nej miere aj na komerčné účely.
 4. Služby pre čita­te­ľov a náv­štev­ní­kov na interez.sk sú posky­to­vané bez­platne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 5. Pod­mien­kou využí­va­nia slu­žieb na interez.sk je bez­výh­radný súhlas uží­va­teľa s týmito Pod­mien­kami. V prípade, ak uží­va­teľ s Pod­mien­kami nesú­hlasí, nie je opráv­nený služby využí­vať.

II. Ochrana súkro­mia

 1. Interez.sk rešpek­tuje súkro­mie uží­va­te­ľov interez.sk a potrebu ochrany a spra­co­va­nia všet­kých infor­má­cií umož­ňu­jú­cich osobnú iden­ti­fi­ká­ciu uží­va­te­ľov. Poj­mom osobné údaje ozna­ču­jeme infor­má­cie, ktoré môžu byť pou­žité na iden­ti­fi­ká­ciu jed­not­livca, ako napr. meno, priez­visko, adresa, email ako aj iné kon­taktné osobné a pra­covné údaje. Pou­ží­va­teľ posky­tuje pre­vádz­ko­va­te­ľovi údaje, súkromné údaje vrá­tane osob­ných úda­jov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osob­ných úda­jov v plat­nom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osob­ných úda­jov”)
 2. Vo vše­obec­nosti môže uží­va­teľ nav­ští­viť interez.sk bez toho, aby posky­tol aké­koľ­vek údaje. Nie­ktoré zo strá­nok na por­táli môžu využí­vať cookies alebo a iné tech­no­ló­gie sle­do­va­nia, ktoré umož­ňujú ucho­va­nie infor­má­cií, ktoré pou­ží­va­teľ pred­tým zadal. Väč­šina strá­nok sa dá nasta­viť tak, aby pri pri­jatí cookie upo­zor­nili, prí­padne je možné pou­ží­va­nie cookies úplne zaká­zať. V tom prí­pade však môžu byť nie­ktoré fun­kcie por­tálu nedo­stupné. Tech­no­ló­gie sle­do­va­nia môžu zazna­me­ná­vať naprí­klad infor­má­cie o inter­ne­to­vých domé­nach, ver­ziách webo­vých pre­hlia­da­čov a náz­voch počí­ta­čov, IP adre­sách, dátu­moch a časoch prí­stupu na domény interez.sk. Pou­ží­va­nie cookies a iných tech­no­ló­gií sle­do­va­nia umož­ňuje zlep­šiť webovú loka­litu a služby por­tálu.
 3. Všetky infor­má­cie zís­kané z cookies, resp. od náv­štev­ní­kov, môže interez.sk využí­vať na účely šta­tis­tiky.
 4. Interez.sk sa zavä­zuje nepos­ky­to­vať súkromné údaje a IP pou­ží­va­teľa žiad­nej tre­tej strane. Okrem prí­pa­dov, keď to usta­no­vuje vše­obecne záväzný právny pred­pis a/alebo na základe opráv­ne­nej žia­dosti orgánu verej­nej správy.
 5. Regis­trá­cia na interez.sk je abso­lútne dob­ro­voľná.

III. Práva a povin­nosti por­tálu interez.sk

 1. Interez.sk posky­tuje služby v stave v akom sa nachá­dzajú, t.j. so všet­kými prí­pad­nými vadami a nepos­ky­tuje záruku, pokiaľ ide o vhod­nosť pre určitý účel využi­tia. Interez.sk nepos­ky­tuje pou­ží­va­te­ľom záruku nepretr­ži­tej funkč­nosti, bez­chyb­nej čin­nosti a zabez­pe­če­nia ser­veru. Interez.sk tiež nezod­po­vedá za akú­koľ­vek škodu, ktorá by mohla byť uží­va­te­ľovi spô­so­bená v súvis­losti s pou­ží­va­ním slu­žieb na interez.sk.
 2. Interez.sk nezod­po­vedá za obsah prís­pev­kov v dis­ku­siách a akti­vity uží­va­te­ľov. Prís­pevky do dis­ku­sií a na násten­kách ako aj pro­fily uží­va­te­ľov vyjad­rujú názory uží­va­te­ľov a interez.sk nepre­berá zod­po­ved­nosť a nemusí sa sto­tož­ňo­vať s pre­zen­to­va­nými názormi, obsa­hom prís­pev­kov a dis­ku­sií v komu­ni­ká­cií medzi uží­va­teľmi. Aký­koľ­vek prís­pe­vok z dis­ku­sie má právo pre­vádz­ko­va­teľ por­tálu interez.sk vyma­zať bez pred­chá­dza­jú­ceho upo­zor­ne­nia. Auto­ma­ticky budú vyma­zané prís­pevky, ktoré obsa­hujú neslušné výrazy, narú­šajú súkro­mie osôb. Rov­nako budú vyma­zané prís­pevky, ktoré by akým­koľ­vek spô­so­bom mohli porú­šať platné zákony v Slo­ven­skej repub­like.
 3. Ak sa uží­va­teľ dom­nieva, že nie­ktorý z prís­pev­kov z uve­rej­ne­ných prís­pev­kom poru­šuje tieto pra­vidlá, pro­sím oznámte nám túto sku­toč­nosť na [email protected].
 4. Interez.sk má právo kedy­koľ­vek, a to aj bez uve­de­nia dôvodu pre­ru­šiť posky­to­va­nie slu­žieb dočasne alebo natrvalo, v celom roz­sahu alebo len čias­točne. Interez.sk má právo kedy­koľ­vek vyko­nať tech­nickú odstávku interez.sk, a to aj bez aké­ho­koľ­vek pred­chá­dza­jú­ceho upo­zor­ne­nia.
 5. Interez.sk sa zavä­zuje posky­to­vať súčin­nosť na opráv­nené výzvy štát­nych orgá­nov a iných opráv­ne­ných fyzických práv­nic­kých osôb. V prí­pade ulo­že­nia pokuty alebo vzniku inej peňaž­nej alebo nepe­ňaž­nej ujmy vznik­nu­tej v dôsledku akti­vít uží­va­teľa na por­táli interez.sk sa uží­va­teľ zavä­zuje nahra­diť takto vznik­nutú škodu v celom roz­sahu.
 6. Interez.sk upo­zor­ňuje náv­štev­ní­kov, že za mate­riály ozna­čené ako PR správa alebo reklama, nesie zodpovednosť zadá­va­teľ.

IV. Práva a povin­nosti uží­va­teľa

 1. Uží­va­teľ je povinný dodr­žia­vať tieto pra­vidlá a súčasne aj kon­krétne pra­vidlá, ako aj usta­no­ve­nia vše­obecne záväz­ných práv­nych pred­pi­sov Slo­ven­skej repub­liky.
 2. Uží­va­te­ľom slu­žieb na interez.sk je zaká­zané:
  1. pou­ží­vať vul­ga­rizmy, slovné spo­je­nia alebo iné slovné alebo zna­kové výrazy, kto­rých priamy alebo nepriamy význam je v roz­pore so vše­obecne akcep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou morál­kou a eti­kou,
  2. uvá­dzať neprav­divé, neove­rené, zavá­dza­júce, uráž­livé alebo klam­livé infor­má­cie o inej osobe,
  3. pro­pa­go­vať nási­lie a otvo­rene alebo skry­tou for­mou pod­ne­co­vať k nená­visti na základe pohla­via, rasy, farby pleti, jazyka, viery a nábo­žen­stva, poli­tic­kého či iného zmýš­ľa­nia, národ­ného alebo sociál­neho pôvodu, prí­sluš­nosti k národ­nosti alebo k etnic­kej sku­pine,
  4. pro­pa­go­vať vojnu alebo opi­so­vať kruté alebo inak neľud­ské kona­nie spô­so­bom, ktorý je ich nevhod­ným zľah­čo­va­ním, ospra­vedl­ňo­va­ním alebo sch­va­ľo­va­ním,
  5. otvo­rene alebo skry­tou for­mou pro­pa­go­vať alko­hol, alko­ho­liz­mus, faj­če­nie, uží­va­nie omam­ných látok, jedov a pre­kur­zo­rov alebo zľah­čo­vať následky uží­va­nia uve­de­ných látok,
  6. ohro­zo­vať fyzický, psy­chický, alebo morálny vývin malo­le­tých, alebo narú­šať ich duševné zdra­vie a emo­ci­onálny stav,
  7. pro­pa­go­vať por­no­gra­fiu,
  8. otvo­rene alebo skry­tou for­mou pro­pa­go­vať poli­tické strany alebo hnu­tia, alebo jej pred­sta­vi­te­ľov,
  9. otvo­rene alebo skry­tou for­mou posky­to­vať reklamu, a to akej­koľ­vek fyzic­kej alebo práv­nic­kej osobe, akým­koľ­vek výrob­kom alebo služ­bám.
 3. Uží­va­teľ nesie zod­po­ved­nosť za svoje prís­pevky a akti­vity na interez.sk a súhlasí s tým, že nebude pou­ží­vať služby na účely, ktoré sú v roz­pore so vše­obecne záväz­nými práv­nymi pred­pismi Slo­ven­skej repub­liky a v rozpore s týmito pod­mien­kami a pod­mien­kami kon­krét­nej služby.
 4. Pou­ží­va­teľ súhlasí s tým, že mu bude zobra­zo­vaná reklama a môžu mu byť posie­lané reklamné a newsletterové maily.

V. Pra­vidlá pou­ží­va­nia a pri­dá­va­nia obsahu

 1. Obsah na interez.sk je chrá­nený autor­ským záko­nom. Pre­pis, šíre­nie alebo ďal­šie sprí­stup­ňo­va­nie tohto obsahu alebo jeho časti verej­nosti, a to akým­koľ­vek spô­so­bom, je bez pred­chá­dza­jú­ceho súhlasu interez.sk zaká­zané. Autor­ské práva sú vyhra­dené a vyko­náva ich interez.sk. Aké­koľ­vek pou­ži­tie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šíre­nie tex­tov, foto­gra­fií či gra­fov akým­koľ­vek mecha­nic­kým alebo elek­tro­nic­kým spô­so­bom aj v inom než slo­ven­skom jazyku bez písom­ného povo­le­nia je zaká­zané.
 2. Uží­va­teľ, ktorý zve­rej­ňuje na interez.sk svoje slovné, zvu­kové, obra­zové alebo zvu­ko­vo­ob­ra­zové prís­pevky, najmä články, videá, nahrávky alebo foto­gra­fie, nemá za jeho prís­pevky zve­rej­nené na interez.sk nárok na žiadnu autor­skú odmenu.
 3. Žiadny uží­va­teľ por­tálu interez.sk nesmie pred pred­chá­dza­jú­ceho písom­ného súhlasu kopí­ro­vať obrázky, ani texty správ a zara­ďo­vať ich do svo­jich data­báz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerč­ným, alebo neko­merč­ným úče­lom. V prí­pade poru­še­nia tohto bodu sa pou­ží­va­teľ zavä­zuje uhra­diť pre­vádz­ko­va­te­ľovi por­tálu zmluvnú san­kciu vo výške 500 € za každý takto využitý text, jeho časť, alebo obrá­zok. Toto usta­no­ve­nie neplatí pri šírení titul­kov, zmen­še­niny obráz­kov a ano­tá­cii a linku na celý člá­nok pro­stred­níc­tvom RSS kaná­lov.
 4. Uží­va­teľ pri­dá­va­júci prís­pevky vyhla­suje, že je opráv­nený prís­pevky zve­rej­niť a prí­padne, že zís­kal všetky opráv­ne­nia na takéto nakla­da­nie s prís­pev­kom od opráv­ne­ných osôb.
 5. Zve­rej­ne­ním svo­jich prís­pev­kov na interez.sk uží­va­teľ súhlasí s verej­ným šíre­ním a pou­ži­tím prís­pev­kov vrátane vlast­nej foto­gra­fie uží­va­teľa.

VI. Záve­rečné usta­no­ve­nia

 1. Interez.sk si vyhra­dzuje právo kedy­koľ­vek podľa vlast­ného uvá­že­nia zme­niť pod­mienky a roz­sah slu­žieb poskytovaných na interez.sk. Zmena je platná a účinná a pre uží­va­teľa záväzná dňom zve­rej­ne­nia na webo­vej stránke interez.sk. Uží­va­teľ je povinný pra­vi­delne sa obo­zna­mo­vať so zme­nami pod­mie­nok. Ak bude uží­va­teľ pokra­čo­vať v pou­ží­vaní slu­žieb po vyko­naní zmien týchto pod­mie­nok, má sa za to, že so zme­nou bez výhrad súhlasí.
 2. Tieto Pod­mienky nado­bú­dajú plat­nosť dňom 1. septembra 2014.