pixabay

Earl Nigh­tin­gale, ame­rický moti­vačný reč­ník a autor, raz pove­dal „Sta­neme sa tým, na čo mys­líme“. Väč­šia pravda asi ešte vyslo­vená nebola. Ľud­ská myseľ je nesku­točná vec a mať ten správny postoj a stav mysle je podľa mno­hých odbor­ní­kov hlav­ným kľú­čom k úspe­chu.

Bohu­žiaľ, nie­kedy je jed­no­du­ché nechať sa str­hnúť zlým sme­rom a sú dni, kedy aj naše seba­ve­do­mie zako­líše. Úspech je sub­jek­tívny ter­mín, ale začína práve v hlave. Týchto 9 vecí ber ako smer­nicu, kto­rou by si sa mal čo naj­skôr začať ria­diť.

Pre­staň stále oča­ká­vať doko­na­losť

Často sa stane, že veci nejdú tak, ako by sme čakali alebo ako sme si ich naplá­no­vali. Stre­su­jeme ohľa­dom malých vecí, pre­tože sme zabudli uro­biť jednu vec a druhú sme spra­vili zle. Chyby sú fak­tom života. Stáva sa. Nie iba tebe, kaž­dému. Nič nie je, ani nikdy nebude, doko­nalé. A je to v poriadku.

Nestre­suj sa kvôli veciam, ktoré by si možno aj tak nemo­hol zme­niť. Je to nepro­duk­tívne a nezdravé. Povedz si, že uro­bíš všetko, čo je v tvo­jich silách, pre­tože na konci dňa nesú­ťa­žíš s nikým iným ako sám so sebou.

Prí­klad: Jen­ni­fer Lawrence je známa herečka, drži­teľka Oscara, podľa mno­hých naj­lep­šie pla­tená žena Hol­ly­wo­odu. Vedel si ale, že sa pokú­šala zís­kať rolu Belly v Twi­lighte? Ani necho­dila na kurzy hra­nia. Skrátka verila svojmu inštinktu a tvrdo pra­co­vala, aby uká­zala svoj talent. Oči­vidne nie je dobrá pre každú rolu, ale neoča­ká­vala, že bude vo všet­kom per­fektná. Svoje zly­ha­nia odmie­ta­nia berie tak, ako by si mal aj ty. Učí sa z nich.

dj
elitedaily.com

Pre­staň hovo­riť áno, keď chceš pove­dať nie

Vždy je dôle­žité poznať svoje limity, pre­tože ostatní ich vždy budú pokú­šať. Ľudia sú spo­lo­čen­ské tvory, chceme sa socia­li­zo­vať, cítiť sa byť súčas­ťou nie­čoho alebo nie­kým špe­ciál­nym. A takisto chceme pote­šiť dru­hých. To ale môže zna­me­nať, že budeš využitý. Naprí­klad na to, aby si kole­govi pomo­hol s úlo­hou, hoci nemáš čas ani na tú svoju alebo, aby si poži­čal pria­te­ľovi peniaze„ ktoré nemáš.

Neho­vor áno iba z pocitu viny, keď chceš v sku­toč­nosti pove­dať, nie. Neboj sa veriť svo­jej intu­ícií a povedz nie. Nie­kedy máš toľko svo­jich vecí, že sa tam skrátka nenájde tá hodina či dve na pomoc kole­govi, ktorý je možno iba lenivý, pre­tože vie, že mu pomô­žeš.

A navyše, nie­kedy je v poriadku, že si zvo­líš niečo iné ako prácu. Pove­dať nie je zdravé. Pove­dať nie zna­mená, že poznáš svoje limity a môžeš vyža­do­vať určitý rešpekt.

Prí­klad: Mar­ga­ret That­che­rová, železná lady, je známa svo­jou tvrdo­s­ťou. Bola mocný poli­tik a vedela, kedy si musí stáť za svo­jím, hoci to zna­me­nalo pove­dať nie zlým poli­tic­kým a hos­po­dár­skym postu­pom.

ukazovak
academicintegrity.edu

Pre­staň s nega­tív­nym mono­ló­gom

Asi všetci si vieme spo­me­núť na všetky zlé alebo nega­tívne veci, ktoré sa nám kedy stali, alebo ktoré sme spô­so­bili dru­hým. Je jedno, či si sa vo štvr­tej triede potkol o vlastnú šnúrku z topánky, dostal výpo­veď, nie­koho si krivo obvi­nil alebo si si vypo­čul, ako o tebe za chrb­tom nie­kto zle hovorí. Všetky tieto veci nám nie­kde v pod­ve­domí zostanú navždy.

Avšak neus­tále si tieto situ­ácie a myš­lienky pre­hrá­vať v hlave a obvi­ňo­vať sa za dávne chyby je kon­tra­pro­duk­tívne. Miesto toho sa z chýb pouč a pokra­čuj v živote ďalej miesto toho, aby si za to sám seba stále tres­tal.

Takže najb­liž­šie, ak si budeš chcieť opäť raz vyna­dať za niečo, čo si spra­vil pred pia­timi rokmi, vypni tento nega­tívny mono­lóg.
Pozri sa do zrkadla, usmej sa a povedz sám sebe niečo povzbu­divé. Pre­čí­taj si citát. Uve­dom si, že si už so sebou začal niečo robiť a sna­žíš sa byť lep­ším člo­ve­kom. Pri­znaj, že každý robí chyby, ale ešte dôle­ži­tej­šie, že robiť chyby je okej.

Prí­klad: Steve Jobs zly­hal nesku­točne veľa­krát. Napriek tomu si ho pamä­táme ako člo­veka, ktorý niečo dosia­hol a nevzdal sa. Keď sa niečo pokazí, a ono sa vždy niečo pokazí, je pre nás jed­no­du­ché zame­rať sa na každú jednu chybu, ktorú sme uro­bili. A potom ľahko stra­tíme vidinu svo­jich cie­ľov, pre­tože sme stra­tili aj svoje seba­ve­do­mie. Nevzdá­vaj sa a mysli pozi­tívne. A makaj. Zly­ha­nie nemusí byť a ani nie je konečné.

semafor
pic­jumbo

 

Pre­staň sa kon­cen­tro­vať iba na dne­šok

Vyzerá to tak, že úspešní ľudia chápu hod­notu dob­rého plánu. Plá­nujú si deň, svoje ciele, roz­po­čet a snáď aj dôcho­dok. Ale to nezna­mená, že si popri tom neužijú žiadnu zábavu. Roz­diel je v tom, že vedia, kedy je vhodné plá­no­vať a nie sa zabá­vať. Nájdu si čas na pro­duk­ti­vitu a zábavu, ale stále si šet­ria a mys­lia aj na budúc­nosť.

Nesús­tre­ďuj sa iba na dne­šok a zábavu. Áno, ži pre dne­šok, ale mysli aj na to, kde chceš byť o takých 10 – 15 rokov.

Prí­klad: Neil deGrasse Tyson miluje ves­mír a vedu od devia­tich rokov. Pre túto lásku bol ochotný štu­do­vať dlhé roky veci, na kto­rých mu záleží, pre­tože vedel, že to nebude jed­no­du­ché. Bol pri­jatý na Har­vard, kde vyštu­do­val fyziku a išiel ďalej. Zoznam jeho zásluh a oce­není by potre­bo­val ďalší člá­nok sám o sebe.

Pre­staň igno­ro­vať svoje ciele

Pre­staň stále veriť, že ti veci skrátka nejako vyjdú, pre­tože si dobrý člo­vek. Dobré veci sa dejú ľuďom, ktorí sa sna­žia. A časť tejto snahy je sta­no­viť si ciele. Ako už bolo pove­dané, nesús­tre­ďuj sa iba na dne­šok. Je dôle­žité, aby si si naplá­no­val čas sta­no­vil si krát­ko­dobé a dlho­dobé ciele, aby si mohol zme­rať svoj prog­res a mal niečo, čo chceš dosiah­nuť.

Prí­klad: Alan Turing je pova­žo­vaný za otca ume­lej inte­li­gen­cie. Tiež roz­lúš­til kód nacis­tic­kého zaria­de­nia s náz­vom Enigma. V ceste mu stálo nemálo pre­ká­žok vrá­tane neschop­nosti vychá­dzať s ostat­nými či obvi­ne­nie z obscén­ností. Napriek všet­kým týmto nástra­hám sa mu poda­rilo dosiah­nuť cieľ – pre­lo­miť kód Enigmy, zachrá­niť pri­bližne 14 mili­ó­nov živo­tov a pomo­hol ukon­čiť 2.svetovú vojnu.

pocitac
millo.co

 

Pre­staň sa izo­lo­vať od ľudí

Úspešní ľudia chápu, že nie všetko je iba o práci a povin­nos­tiach. Nie­ktoré veci sú aj o rodine, rela­xá­cií a záuj­moch. Je jed­no­du­ché mys­lieť si, že žiadna úspešná osoba nemá čas naz­vyš ani pre svo­jich pria­te­ľov. Občas, v nie­kto­rých prí­pa­doch, je to aj pravda.

No nie vždy. Spo­lo­čen­ská izo­lá­cia je veľmi nebez­pečná. Preto si mnoho ľudí osvo­jilo ume­nie rov­no­váhy, tzv. work-life balance. Neizo­lujú a neod­str­kujú od seba ľudí, kto­rých milujú, pre­tože majú obrov­ské ciele alebo niečo, čo chcú dosiah­nuť. Miesto toho do svo­jich plá­nov a koníč­kov týchto ľudí začle­nia.

Prí­klad: Je v poriadku vedieť, ako pra­co­vať sám a pre­fe­ro­vať tento štýl, ale tiež je dôle­žité vedieť, že sa môžeš spo­ľa­hnúť na svo­jich pria­te­ľov či rodinu. Zapo­je­nie ľudí do vedú­cich či pro­duk­to­vých pro­ce­sov im dodá pocit oce­ne­nia už iba kvôli tomu, že si do nich vlo­žil svoju dôveru. Tiež ti môžu poskyt­núť veľmi cennú spätnú väzbu. Úspešní ľudia fun­gujú aj takto. A občas si od práce oddýchnu, aby mohli byť s blíz­kymi

Pre­staň sa porov­ná­vať s ostat­nými

Úspešný člo­vek vie, že jediná osoba, s kto­rou treba súťa­žiť, je osoba, kto­rou bol včera. Úspešní ľudia sú prí­liš sústre­dení a na seba a na svoje ciele, aby sa trá­pili nad inými. Nechcú sa porov­ná­vať s dru­hými, pre­tože je to kon­tra­pro­duk­tívne. No ana­ly­zujú svoje slabé body dokážu sku­točne oce­niť tých, ktorí doká­zali veci, ktoré sa im samým zatiaľ nepo­da­rili.

Je zby­točné sa neus­tále pri­rov­ná­vať k dru­hým. Koniec kon­cov, nikam to neve­die, iba ak k níz­kemu seba­ve­do­miu a nega­tív­nym mono­lo­góm.

Prí­klad: Vezmi si Tay­lor Swift, jednu z najús­peš­nej­ších umel­kýň dneš­nej doby. Ale pred tým bola iba malý hudob­ník v Nash­ville a hrá­vala v malých kaviar­ňach. Mno­hým štú­diám ponú­kala svoje demo nahrávky, kde robila covery mno­hých piesní. Ale až keď začala písať a hrať svoje vlastné piesne, si ju ľudia všimli. A hoci aj potom ju mnohí spo­chyb­ňo­vali, pozri, kde je teraz.

muz
enterpreneur.com

Pre­staň žiť v minu­losti

Úspešní sa zo svo­jich chýb pou­čia, ale nežijú v minu­losti. Vezmú si to, čo ich malo pou­čiť a idú ďalej s tým, že vedia, čomu sa v budúc­nosti vyhnúť. Neži vo svo­jej vlast­nej minu­losti a nepo­ze­raj sa na seba ako na osobu kto­rou si bol kedysi. Pozri sa na seba ako na osobu, kto­rou si dnes a kto­rou sa postupne stá­vaš.

Prí­klad: Pamä­tali by sme si Tho­masa Edi­sona, keby sa svo­jich myš­lie­nok vzdal pred­tým, ako sa mu ich poda­rilo dosiah­nuť? Vieš sa sústre­diť iba na to, čo bolo včera? Čo ak bol vče­raj­šok úplný pre­pa­dák a zly­ha­nie? A čo. Skús to znova! Zly­ha­nie nás učí o tom, čo nefun­guje a pomáha nám ísť vpred k tomu, čo fun­guje. Takže neza­bú­daj – zly­ha­nie je iba spätná väzba.

Pre­staň tole­ro­vať neúp­rim­ných ľudí

Tí úspešní dokážu oce­niť iných pre ich výni­moč­nosť. Nepo­kú­šajú sa im ublí­žiť, zne­va­žo­vať ich alebo ako­koľ­vek poni­žo­vať, aby dosiahli svoj vlastný úspech na ich úkor. Sú otvo­rení vzťa­hom s ostat­nými, ale tiež vedia, kedy je čas tak­po­ve­diac pre­tnúť lano.

Ľudia vedia byť prí­liš zho­vie­vaví, pokiaľ sa jedná o to, keď im nie­kto kriv­dil. Ako to robia tí úspešní? Nega­tív­nych a neúp­rim­ných ľudí neto­le­rujú, pre­tože sú prí­liš zanep­ráz­dnení tým, aby mali radi úprim­ných a čest­ných ľudí.

Prí­klad: Každý. Každý máme ľudí, do kto­rých sme vlo­žili ener­giu a oni nám to neopä­to­vali. Nikto nechce nepot­rebnú nega­ti­vitu ani okolo seba, ani okolo tých, na kto­rých im záleží.

startitup

lifehack.org, startitup.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)