pixabay

Existuje recept na šťastie?

Čo si dať na obed? Kam na dovo­lenku? Som so správ­nymi ľuďmi? Pri­jať tú pra­covnú ponuku? Tieto a desiatky ďal­ších otá­zok sa pre­há­ňajú našimi mys­ľami každý deň. Po roz­hod­nutí často pri­chá­dzajú pochyb­nosti a pro­ces pre­mýš­ľa­nia sa začína odznova. Ako tomuto zača­ro­va­nému kruhu pre­dísť?

Pozo­ruj svoje myš­lienky z diaľky

Kľú­čo­vou akti­vi­tou pri medi­tá­cii pou­ží­va­nej napr. aj pri tech­nike mind­full­ness je pozo­ro­va­nie svo­jich myš­lie­nok tak, aby sme sa nimi nene­chali pohl­tiť. Cie­ľom je, aby cez nás pri medi­tá­cii myš­lienky a pocity len pre­chá­dzali, a to bez toho, aby sme ich ana­ly­zo­vali. Prí­lišné ana­ly­zo­va­nie a hod­no­te­nie všet­kých mož­ných, no väč­ši­nou hlavne nemož­ných sce­ná­rov je síce pri­ro­dzené, no mno­ho­krát zni­ču­júce. Práve toto cvi­če­nie ti môže pomôcť takéto zmýš­ľa­nie zme­niť. Svoje o tom vedel aj Steve Jobs: „Ak si len tak sad­nete a začnete pozo­ro­vať svoju myseľ, uvi­díte, aká je nepo­kojná. Ak sa ju pokú­site upo­ko­jiť, stane sa pravý opak – bude to ešte hor­šie. Keď však toto cvi­če­nie budete prak­ti­zo­vať pra­vi­delne a myš­lienky cez seba necháte len pre­chá­dzať, vaša myseľ sa časom upo­kojí.“

Rešpek­tuj sám seba

Nespo­chyb­ňuj žiadne svoje názory. Keď sa raz pre niečo roz­hod­neš, v danej chvíli si to tak cítil, a preto to bolo správne a malo to tak byť. Dôve­ruj sebe a svo­jim roz­hod­nu­tiam. Ak raz nejaké spra­víš, nepre­mýš­ľaj o tom, ako inak si niečo mohol spra­viť. Pre­tože v danej chvíli si to spra­vil naj­lep­šie, ako si mohol a vedel.

zamyslenie
unsplash.com

Zapi­suj si svoje myš­lienky a pocity

Pokiaľ čelíš neja­kému prob­lému a chceš sa zba­viť nega­tív­nych emó­cií, ktoré v tebe vyvo­láva, napíš si pocity, ktoré práve pre­ží­vaš na kus papiera. Spra­co­va­nie celého myš­lien­ko­vého pro­cesu sa tak pre teba stane omnoho ľah­ším. Ak si totiž svoje myš­lienky pone­cháš len v hlave, často to vedie k tomu, že sa budeš znovu a znovu vra­cať k rov­na­kým veciam, v dôsledku čoho budeš nie­ktoré z nich zby­točne zve­li­čo­vať. Pomôže ti aj to, ak papier so svo­jimi myš­lien­kami a pocitmi po napí­saní roz­tr­háš a vyho­díš – tvoje nega­tívne myš­lienky by sa tým pre teba mali stať menej význam­nými.

Sta­nov si „seba­deš­trukčný čas“

Znie to bláz­nivo, ale zho­dujú sa na tom všetci pop­rední psy­cho­ló­go­via a psy­chiatri. Cie­ľom je vyme­dziť si aký­koľ­vek čas v rámci dňa, ktorý venu­ješ nega­tív­nym poci­tom, oba­vám a úzkosti. V tomto čase si dovo­líš smú­tiť a oddať sa nega­tív­nym emó­ciám. Čaro spo­číva v tom, že pokiaľ na teba príde nut­ka­nie „opus­tiť sa“ počas dňa, budeš dosta­točne silný na to, aby si si to odlo­žil na svoj vyhra­dený čas. Je pri­tom dôle­žité, aby si sa po tomto „ritu­ály“ veno­val nie­čomu prí­jem­nému, čo ťa pri­ve­die na iné myš­lienky. Rov­nako sa neod­po­rúča vyčle­niť si na túto čin­nosť obdo­bie krátko pred spán­kom, nakoľko by ho to mohlo nega­tívne ovplyv­niť.

Dopraj si rozp­tý­le­nie

Je naozaj ťažké plne sa sústre­diť na dve veci naraz. To je dôvo­dom, prečo musíš v prí­pade zby­toč­ného pre­mýš­ľa­nia o nie­čom zamest­nať svoju myseľ inak. Naj­vy­ho­vu­jú­cej­šou je pri­tom kom­bi­ná­cia neja­kej fyzic­kej akti­vity, ktorá si však záro­veň vyža­duje aj tvoje sústre­de­nie. Medzi ide­álne čin­nosti, ktoré kom­bi­nujú fyzický výkon, pre­mýš­ľa­nie a navyše si pri nich v spo­loč­nosti radíme napr. tenis, či túru s pria­teľmi.

pocit
unsplash.com

Zame­raj sa na to, čo môžeš spra­viť hneď teraz

Ide­ál­nym rie­še­ním je nahra­diť pre­mýš­ľa­nie kon­krét­nou čin­nos­ťou. Pre­staň sa sústre­diť nato, čo musíš uro­biť, nemysli nato, čo by si mal uro­biť, ani na to, čo si neuro­bil. Zame­raj sa len nato, čo môžeš uro­biť hneď teraz, v tejto chvíli – nech je to ako­koľ­vek malý krok. Zakaž­dým, ako pocí­tiš obavy o svoju budúc­nosť, zastav tieto myš­lien­kové pochody jed­no­du­chým činom – vstaň a pro­ak­tívne sprav niečo, čo ťa pri­ve­die bliž­šie k tvojmu vytú­že­nému cieľu.

Musíš vedieť, že každé roz­hod­nu­tie sa dá zme­niť

Mnoho ľudí denne pre­mýšľa o tom, či si vybrali dobrú prácu, či si vzali správnu osobu, či bola nejaká kúpa dobrá, či nav­šte­vujú dobrú školu… Nemaj obavy. Roz­hod­nu­tia nemožno deliť na dobré a zlé. Exis­tujú len dobré a tie, ktoré ti dávajú prí­le­ži­tosť k zmene a k rastu. Nene­chaj sa preto skľu­čo­vať poci­tom, že nejaké tvoje roz­hod­nu­tie je konečné, a nikdy ho už nebu­deš môcť zme­niť. Vedo­mie, že všetko sa dá zme­niť ti pri­ne­sie pocit pokoja a vnú­tor­nej slo­body.

startitup

StartItUp.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)